Àrees i serveis | SECRETARÍA

Recursos Humans

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Selecció de Personal Infermer/a per a la Residència Municipal

Convocatòria per a la creació d’una borsa de treball temporal per a la provisió, per mitjà de nomenaments interins, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball d’Infermer/a, de naturalesa laboral, classificat en el Grup A, Subgrup A2.

Bases

Edicte

Instància

Listat provisional d’admesos i exclosos

Resultat primer exercici i convocatòria del segon exercici

Selecció de Personal Fisioterapeuta per a la Residència Municipal

Creació d’una Borsa d’Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Fisioterapeuta de naturalesa laboral (Grup A, Subgrup A2) en l’Organisme Autònom Residència Municipal d’Ancians.

Bases

Edicte

Instància

Llistat provisonal d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Resultat primer exercici i data realització segon exercici

Selecció de Personal Treballador/a Social per a la Residència Municipal

Creació d’una Borsa d’Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Treballador/a Social de naturalesa laboral (Grup A, Subgrup A2) en l’Organisme Autònom Residència Municipal d’Ancians.

Bases

Edicte

Instància

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos i data 1er exercici

Resultat primer exercici i data realització segon exercici

Selecció de Personal Cuiner/a per a la Residència Municipal

Creació d’una Borsa d’Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Cuiner/a de naturalesa laboral (Grup B) en l’Organisme Autònom Residència Municipal d’Ancians.

Bases

Edicte

Instància

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Resultat fase concurs

Edicte constitució Borsa de Treball Temporal

Selecció de Personal Aux. de Cuiner/a per a la Residència Municipal

Creació d’una Borsa d’Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Aux. de Cuiner/a de naturalesa laboral (Grup C, Subgrup C1) en l’Organisme Autònom Residència Municipal d’Ancians.

Bases

Edicte

Instància

Selecció de Personal Auxiliar de Residència per a la Residència Municipal

Creació d’una Borsa d’Ocupació Temporal per a provisió mitjançant nomenament interí de personal Auxiliar de Residència de naturalesa laboral (Grup C, Subgrup C1) en l’Organisme Autònom Residència Municipal d’Ancians.

Bases

Edicte

Instància

Llistat provisional de persones admeses i excloses

Llistat definitiu de persones admeses i excloses i convocatòria entrevistes

Resultat fase concurs

Correcció d’errors fase concurs

Resultat final. Creació de Borsa de Treball Temporal

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de conserge amb diversitat funcional intel·lectual (consolidació d'ocupació temporal)

Cobertura en propietat d’una plaça de conserge, pertanyent a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria independent de persones amb diversitat funcional intel•lectual i per mitjà del sistema de concurs-oposició, en el marc del procés excepcional de consolidació d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en relació amb l’article 19 un in fine de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 2017.

Termini de presentació d’instàncies del 19/07/2019 al 19/08/2019

Bases

Anunci convocatòria BOE 18-07-2019

Instància

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data del primer exercici

Resultat exercici fase oposició

Resultat final

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Oficial de Brigada d'Obres amb diversitat funcional

Cobertura en propietat d’una plaça de Oficial de Brigada d’Obres, pertanyent a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria independent de persones amb diversitat funcional i per mitjà del sistema de concurs-oposició, en el marc del procés excepcional de consolidació d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Termini de presentació d’instàncies del 25/07/2019 al 23/08/2019

Bases

Publicació BOE

Edicte

Instància

Listat provisional d’admesos i exclosos

Listat definitiu d’admesos i exclosos

Qualificacions 1er exercici i data 2n exercici

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Conserge amb diversitat funcional

Cobertura en propietat d’una plaça de Conserge, pertanyent a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Albal, en convocatòria independent de persones amb diversitat funcional i per mitjà del sistema de concurs-oposició, en el marc del procés excepcional de consolidació d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

Termini de presentació d’instàncies del 25/07/2019 al 23/08/2019

Bases

Publicació BOE

Edicte

Instància

Edicte subsanació errada BOP 14-10-2019

Llistat provisional d’admesos i exclosos BOP 14-10-2019

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Resolució correcció temari

Edicte publicació correcció temari

Edicte data i lloc d’examen

Concurs-oposició cobertura en propietat d'una plaça de Conductor

Cobertura en propietat d’una plaça de Conductor, pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del procés excepcional d’estabilització d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal previst en l’article 19 Un.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2019.

Termini de presentació d’instàncies del 01/08/2019 al 29/08/2019

Bases

Instància

Edicto convocatoria BOE 31-07-2019

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos, composició Tribunal i data d’examen

Borsa d'ocupació temporal Oficial Oficis Múltiples

Convocatòria per a la creació d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió, mitjançant nomenaments interins, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball d’Oficial Oficis Múltiples, de naturalesa laboral, classificat en el Grup C, Subgrup C2.

Bases

Edicte convocatòria

Instància

Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data primer exercici

Resultats primer exercici

Resultat final

Constitució borsa

Provisió per millora d'ocupació temporal d'una plaça de la categoria d'Oficial/a de la Policia Local, per promoció interna

L’objecte de les presents bases és la provisió per millora d’ocupació temporal d’una (1) plaça de la categoria d’Oficial/a de la Policia Local, Escala d’Administració Especial, Subescala Servicis Especials, Classe: Policia Local i els seus auxiliars, Escala Executiva, grup B sent proveïda per nomenament per millora d’ocupació temporal fins a la seua cobertura definitiva i per mitjà del procediment selectiu de concurs-oposició, conforme amb el que disposa la Llei 17/2017 de 13 de desembre, de la Generalitat Valenciana de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana i normativa supletòria, tot això fins a la seua provisió reglamentària i definitiva basant-se en l’article 107 de la Llei 10/2010 de 9 de juliol d’Ordenació de la Funció Pública Valenciana.

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instància

Edicte BOP

Llistat provisional d’admesos i data de realització primer exercici

Resultats 1er Exercici

Acta finalització del proces

Edicte de nomenament d’Oficial de Policia

Procés funcionarització concurs-oposició dos places Agent Ocupació i Desenrotllament Local per mitjà de promoció interna

Procés de funcionarització per mitjà de promoció interna pel sistema de concurs-oposició per a la cobertura de dos places d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.

El termini per a presentar instàncies serà del 30/09/2019 al 28/10/2019, ambdós inclosos.

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instancia

Listat provisional d’admesos i exclosos

Provisió en propietat 3 places Agent de Policia Local

Convocatòria per a proveir en propietat tres places d’agent de la policia local d’Albal de les quals dues s’ofereixen per torn lliure ordinari i una per torn de mobilitat.

Termini de presentació d’instàncies: Del 08/10/2019 al 06/11/2019 (tots dos inclosos).

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Convocatòria en DOGV

Instància

Provisió en propietat d'1 plaça de Treballador Social

Convocatòria per a la cobertura en propietat una (1) plaça de Treballador Social de la plantilla de personal funcionari, en convocatòria lliure i en el marc del procés de consolidació d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal previst en la disposició transitòria quarta del Reial Decret Legislatiu 5/2015.

Termini de presentació d’instàncies: del 07/10/2019 al 05/11/2019 (tots dos inclosos).

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instància

 

Provisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboral

Convocatòria per a la provisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies del 07/10/2019 al 06/11/2019, ambdós inclosos

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instància

Llista admesos definitiva i lloc i data 1er examen

Provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal

Convocatòria per a la provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies del 08/10/19 al 06/11/2019, ambdós inclusos

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instancia

Llista definitiva d’amesos i exclosos i lloc i data 1er examen

I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)
Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i mobbing laboral
Convocatòria per a proveir una plaça en comissió de servicis d'Intendent de Policia Local.

L’objecte d’esta convocatòria és per a proveir una plaça en comissió de servicis, de l’escala d’administració especial, subescala servicis especials, classe policia local, grup A2, categoria intendent que ostenta la direcció de la policia local d’este Ajuntament, per mitjà de sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació d’instàncies del 01/06/2020 al 12/06/2020 tots dos inclosos.

Formulari per a generar autoliquidació

Bases

Instància

Llistat de persones admeses i excloses, lloc i data de valoració d’exercici

Edicte resultats exercici únic i valoració mérits

Edicte nomenament

Convocatòria per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió urgent mitjançant nomenament temporal de persona encarregada de brigada d'obres
És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió urgent mitjançant nomenaments temporals, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc d’encarregat de Brigada d’Obres, de naturalesa laboral, classificat en el Grup C, subrupo C1, la present convocatòria serà prevista mitjançant sistema de concurs oposició.

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 23 de juny de 2020 fins al 02 de juliol de 2020, tots dos inclosos.

Bases 

Instància

Edicto resultado final proceso

Convocatòria per a proveir 2 places d'Agent de Policia Local

L’objecte de la convocatòria per a la cobertura en propietat de 2 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament d’Albal, mitjançant convocatòria lliure i en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal d’aquest Ajuntament.

Per a pagar les taxes de dret d’examen prema aquest enllaç.

Termini presentació d’instàncies des del 18 de juliol de 2020 al 17 d’agost de 2020 tots dos inclusivament.

Bases 

Edicte convocatòria BOE 17/07/2020 

Instància 

Convocatòria d'una plaça de ITOP

Procés selectiu d’1 plaça de  ITOP pertanyent a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Albal ,mitjançant convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició en el marc excepcional d’estabilització d’ocupació temporal.

Termini de presentació d’instáncies del 14/07/2020 al 10/09/2020.

Bases

Publicació BOE

Convocatòria borsa d'ocupació temporal subalterns i conserges

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió mitjançant nomenaments interins de funcionaris i contractacions temporals de personal laboral, per qualsevol causa, i especialment per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb llocs de treball de Subaltern – Conserge a l’Ajuntament d’Albal.

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 10 de setembre de 2020 fins al 21 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

Bases

Instància

Edicte Convocatòria

Edicte llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i lloc i data del 1er examen

Convocatòria borsa de treball temporal Tècnic d'Administració General

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball temporal per a la provisió per mitjà de nomenaments de personal funcionari interí, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball de tècnic/a d’Administració general (Escala d’Administració general, subescala tècnica).

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 17 de setembre de 2020 fins al 28 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

Bases

Instància

Edicte Convocatòria

Llista provisional d’admesos i exclosos

Convocatòria en propietat de dos places d'Auxiliar Administratiu/a en el marc d'estabilització de l'Ajuntament d'Albal

Provisió en propietat de dos places d’Auxiliar Administratiu, pertanyent a la Plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa funcionarial, en convocatòria lliure i per mitjà del sistema de concurs-oposició.

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 21 d’octubre de 2020 fins al 17 de novembre de 2020, tots dos inclosos.

Bases (publicades al BOP)

Instància

Publicació al BOE

Edicte convocatòria

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Funcions

Contractació:

  • Proposta de contractació
  • Informe jurídic
  • Resolució
  • Contracte

Seguretat Social:

  • Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
  • Cotització (TC-1 i TC-2)

Nòmines

Llicències i permisos

Contingències comunes i professionals

  • Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

Processos selectius

  • En general tot allò que s’ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.