Àrees i serveis | SECRETARÍA

Recursos Humans

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Borsa d'ocupació temporal Oficial Oficis Múltiples

Convocatòria per a la creació d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió, mitjançant nomenaments interins, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball d’Oficial Oficis Múltiples, de naturalesa laboral, classificat en el Grup C, Subgrup C2.

Bases

Edicte convocatòria

Instància

Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data primer exercici

Resultats primer exercici

Resultat final

Constitució borsa

Procés funcionarització concurs-oposició dos places Agent Ocupació i Desenrotllament Local per mitjà de promoció interna

Procés de funcionarització per mitjà de promoció interna pel sistema de concurs-oposició per a la cobertura de dos places d’Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local.

El termini per a presentar instàncies serà del 30/09/2019 al 28/10/2019, ambdós inclosos.

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instancia

Listat provisional d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Provisió en propietat 4 places Agent de Policia Local

Convocatòria per a proveir en propietat quatre places d’agent de la policia local d’Albal de les quals dues s’ofereixen per torn lliure ordinari i dues per torn de mobilitat.

Nou termini de presentació d’instàncies: Del 05/02/2021 al 04/03/2021 (tots dos inclosos).

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Convocatòria en DOGV

Instància

Noves Bases (Publicades al BOP)

Nota aclaratòria per a la presentació d’instàncies

Publicació nou termini presentació d’instancies (Publicat al DOGV)

BOP llista provisional d’admesos i esclosos

Llista definitiva d’admesos i esclosos

Provisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboral

Convocatòria per a la provisió en propietat de 4 places de netejador/a pertanyent a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies del 07/10/2019 al 06/11/2019, ambdós inclosos

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instància

Llista admesos definitiva i lloc i data 1er examen

Examen extraordinari per a 2 aspirants per enfermetat justificada

Notes definitives fase oposició i data entrevista

Proposta de nomenament i creación de borsa

Nomenament de 4 places d’ajudant de netejador/a

Provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal

Convocatòria per a la provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies del 08/10/19 al 06/11/2019, ambdós inclusos

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instancia

Llista definitiva d’amesos i exclosos i lloc i data 1er examen

Resultat 1er examen

Resultat Fase d’oposició i convocatòria entrevista

Valoració final del procés selectiu

Proposta de nombrament i creació de borsa 

Edicte de nomenament de 4 peons

I Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Albal (2016-2019)
Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual, per raó de sexe i mobbing laboral
Convocatòria per a proveir 2 places d'Agent de Policia Local

L’objecte de la convocatòria per a la cobertura en propietat de 2 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament d’Albal, mitjançant convocatòria lliure i en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal d’aquest Ajuntament.

Per a pagar les taxes de dret d’examen prema aquest enllaç.

Termini presentació d’instàncies des del 18 de juliol de 2020 al 17 d’agost de 2020 tots dos inclusivament.

Bases

Edicte convocatòria BOE 17/07/2020 

Instància 

Edicte BOP sobre la llista provisional d’admesos 

Edicte sobre la llista definitiva d’admesos

Edicte resultat primera prova

Edicte convocatòria segon exercici, prova psicotècnica

Edicte resultat segona prova

Resultats entrevista

Resultats proves físiques

Convocatòria d'una plaça de ITOP

Procés selectiu d’1 plaça de  ITOP pertanyent a la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament d’Albal ,mitjançant convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició en el marc excepcional d’estabilització d’ocupació temporal.

Termini de presentació d’instáncies del 14/07/2020 al 10/09/2020.

Bases

Publicació BOE

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva i data d’examen

Edicte notes primer exercici

Edicte notes segon exercici

Edicte puntuació final del procés

Convocatòria borsa d'ocupació temporal subalterns i conserges

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió mitjançant nomenaments interins de funcionaris i contractacions temporals de personal laboral, per qualsevol causa, i especialment per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb llocs de treball de Subaltern – Conserge a l’Ajuntament d’Albal.

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 10 de setembre de 2020 fins al 21 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

Bases

Instància

Edicte Convocatòria

Edicte llista provisional admesos i exclosos

Llista definitiva admesos i lloc i data del 1er examen

Resultat provisional 1er exercici

Plantilla de respostes de l’examen

Resultat definitiu 1er exercici

Anunci valoració fase de Concurs

Edicte proposta creació borsa

Convocatòria borsa de treball temporal Tècnic d'Administració General

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball temporal per a la provisió per mitjà de nomenaments de personal funcionari interí, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball de tècnic/a d’Administració general (Escala d’Administració general, subescala tècnica).

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 17 de setembre de 2020 fins al 28 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

Bases

Instància

Edicte Convocatòria

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitva d’admesos i exclosos i data d’examen

Edicte de designació del Tribunal

Notes del 1er examen i data per a realitzar el 2on examen

Full de correcció del 1er examen

Acta de contestació alegacions presentades sobre el primer exercici

Notes del 2on examen

Notes definitives fase oposició i presentació de mèrits

Resultat final del procés

Convocatòria per a creació de borsa de treball temporal per a tècnic/a d'Informàtica grup A2

 

Creació d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió mitjançant nomenaments de personal funcionari interí, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball de Tècnic/a Informàtic (Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica).

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 17 de novembre de 2020 fins al 26 de novembre de 2020, tots dos inclosos.

Ampliació de termini de presentació d’instancies fins al 4 de desembre de 2020

Bases

Instància presencial

Tramitació telemàtica de la inscripció

Edicte convocatòria

Modificació Base tercera punt 4 titulació

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’amesos i lloc, data i hora del 1er examen

Plantilla de respostes del 1r examen

Resultat 1er exercici i data per al 2on exercici

Resultat 2n exercici

Resultat Oposició, apertura termini presentació mèrits

Resultat Final

Edicte de Constitució de la Borsa

Selecció de personal auxiliar d'infermeria/gerocultor/a per a la residència d'ancians d'Albal

Creació d’una bossa d’ocupació temporal per a la provisió interina de personal d’auxiliar d’infermeria/gerocultor/a de naturalesa laboral (grup C, Subgrup C1), en l’organisme autònom de la residència d’ancians d’Albal.

Termini presentació d’instàncies: del 26 de gener de 2021 fins al 4 de febrer de 2021, tots dos inclosos.

Bases

Instància presencial

Edicte convocatòria

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos, data i lloc d’examen

Llistat de notes del primer examen

Edicte llistat presentació de mérits i data entrevista

Edicte resultats finals del procés

Puntuació total de la borsa d’aspirants

Correcció d’errors puntuació final

Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de tècnic de joventut, dona i igualtat, grup A2 en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal
Convocatòria per a la cobertura en propietat de 4 places d'oficial de brigada d'obres, grup C2 en el marc del procés de consolidació d'ocupació temporal
Convocatòria per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal per a la provisió interina d'ajudant de cuina de la residència municipal d'ancians d'Albal
Convocatòria per a la creació d'una borsa d'ocupació temporal, per a la provisió mitjançant contractació interina, d'encarregat de neteja. de naturalesa laboral, (grup AP), a l'Ajuntament d'Albal
Provisió en propietat d'una plaça de conductor

Provisió en propietat d’una plaça de conductor, pertanyent a la plantilla de personal laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc excepcional de consolidació d’ocupació temporal.

Termini de presentació d’instàncies: pendent

BOP Bases reguladores del procés

Convocatòria en propietat d'una plaça de conserje, pertinyent a la plantilla de personal funcionari, en convocatòria lliure

Procés selectiu per cobrir en propiedad de una plaça de conserje, pertinyent a la plantilla de personal funcionari, de naturalessa funcionarial, en convocatòria lliure en sistema de concurs-oposició.

Termini de presentació d’instàncies: Pendent

Bases

Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de professor/a de l'Escola Permanent d'Adults, Àrea de Ciències, pertanyent a la plantilla de personal laboral, en el marc del procés excepcional d'estabilització d'ocupació temporal

Convocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de professor/a de l’Escola Permanent d’Adults, Àrea de Ciències, pertanyent a la plantilla de personal laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició, en el marc del procés excepcional d’estabilització d’ocupació temporal.

Termini de presentació d’instàncies: Pendent

Bases

Convocatòria per a la cobertura en propietat d'una plaça de professor/a de l'Escola Permanent d'Adults, Àrea de Llengües, pertanyent a la plantilla de personal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure

Cconvocatòria per a la cobertura en propietat d’una plaça de professor/a de l’Escola Permanent d’Adults (EPA), Àrea de Llengües, pertanyent a la plantilla de personal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i mitjançant el sistema de concurs oposició.

Termini de presentació d’instàncies: Pendent

Bases

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Nota informativa de presentació d’instàncies en processos selectius

  • El termini de presentació d’instàncies s’obri a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el B.O.E.
  • Recorden que les instàncies presentades fora de termini, tant abans de la seua obertura com després de la seua finalització, no donaran dret a participar en el procés selectiu.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Funcions

Contractació:

  • Proposta de contractació
  • Informe jurídic
  • Resolució
  • Contracte

Seguretat Social:

  • Afiliació ( Altes, baixes i variacions TES-2)
  • Cotització (TC-1 i TC-2)

Nòmines

Llicències i permisos

Contingències comunes i professionals

  • Baixes i altes per malaltia comuna o accident no laboral, com per malaltia professional o accident de treball

Processos selectius

  • En general tot allò que s’ha relacionat amb el règim laboral o funcionarial del personal.