Política de privacitat

En l’Ajuntament d’Albal estem compromesos amb la protecció de la privacitat i l’ús correcte de les dades personals.

És per açò que, la present Política de Privacitat té com a objecte informar sobre el tractament de dades de caràcter personal que, l’Ajuntament d’Albal, efectua en este lloc web, seu electrònica i en qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils.

1. Qui és el Responsable del tractament de les seues dades personals?

L’Ajuntament d’Albal és qui ostenta la condició de Responsable de Tractament, estant assessorat i supervisat per a l’adequada protecció pel nostre Delegat de protecció de dades dpo@albal.es.

2. Perquè tractem les teues dades personals de contacte?

Les dades que se’ns faciliten, així com qualssevol altres generades durant el desenrotllament de la relació amb la persona ciutadana/interessada, els podem tractar per a distintes finalitats en funció dels servicis municipals que siguen objecte de prestació i, en tot cas, per a mantindre el contacte i la comunicació amb esta persona i gestionar la prestació dels servicis demandats i/o prestats per este Ajuntament.

Si és el cas, finalitats més explícites i concretes poden indicar-se en les clàusules informatives incorporades en cada una de les vies de presa de dades (formularis web, formularis en paper, locucions o cartells i notes informatives) per a supòsits concrets.

3. Quina és la base jurídica que legitima el tractament de les seues dades personals? És a dir, quina condició fonamenta o habilita el que podem tractar les seues dades personals?

La base jurídica que ens legitima per al tractament de les teues dades pot ser diversa: en uns casos pot ser el consentiment de les persones interessades, en altres el compliment d’una obligació legal per la nostra part, en altres el compliment per l’Ajuntament d’una missió realitzada en interés públic o en exercici de Poders Públics, en altres la protecció d’interessos vitals i en altres l’execució d’un contracte.

L’aportació de les dades sol·licitades és obligatòria per ser imprescindibles per a atendre la seua petició i/o prestar els nostres servicis; si no els facilita, no podrem portar-la a cap o prestar-los.

Quan el tractament es base en el seu consentiment, el mateix s’entendrà atorgat de forma inequívoca, considerant-se la dita aportació un acte afirmatiu clar per la seua banda, que manifesta el dit consentiment.

4. Durant quant temps conservem les seues dades personals?

En general, les dades personals que se’ns faciliten les conservarem per a mantindre un historial d’atenció i gestionar els nostres servicis de forma eficient, mentres es mantinga la condició de ciutadà/ana d’Albal i la persona interessada no sol·licite la seua supressió. Inclús sol·licitada la supressió, es mantindran bloquejats durant el temps necessari, i limitant el seu tractament, únicament per a algun d’estos supòsits: complir amb les obligacions legals/contractuals de qualsevol tipus a què estiguem sotmesos i/o durant els terminis legals previstos per a la prescripció de qualssevol responsabilitats per la nostra part i/o l’exercici o la defensa de reclamacions derivades de la relació mantinguda amb la persona ciutadana/interessada.

5. Qui poden ser cessionaris o destinataris de les teues dades personals?

Les dades que ens proporciona podran ser comunicades a terceres entitats per al compliment de fins directament relacionats amb funcions legítimes de persona cedent i persona cessionària, com a les entitats o organismes a què existisca obligació legal de realitzar comunicacions de dades, entitats o organitzacions públiques o privades amb les quals arribem a acords per a desenrotllar projectes, socials, culturals o esportius o acords de col·laboració, etc.

6. Quins són els seus drets en protecció de dades i com pot exercir-los?

Per a exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, si és el cas, Oposició, podrà formular una sol·licitud presentant un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Plaça del Jardí, 7, 46470 Albal, València o, si és el cas, enviant la seua sol·licitud al nostre Delegat de protecció de dades dpo@albal.es.

En l’escrit s’haurà d’especificar quin d’estos drets sol·licita que siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del NIF o document identificatiu equivalent. En el cas que actuara per mitjà de representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també document que n’acredite la representació i document identificatiu.

En tot cas, podrà, igualment, formular reclamacions davant de l’Agència Espanyola de protecció de dades (https://www.aepd.es/).