1. Inici
  2. Àrees i Servicis
  3. Servicis Econòmics
  4. Gestió Tributària
  5. Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana y Rústica

Àrees i serveis | SERVICIS ECONÒMICS | Gestió Tributària

IBI

(Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica)

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles

Impost sobre béns inmobles de naturalesa urbana i rústica

L’IBI (Impost sobre béns inmobles de naturalesa urbana i rústica) grava la propietat dels béns immobles de naturalesa rústica i urbana situats en el terme municipal d’Albal. La base imposable de l’IBI la constituïx el valor cadastral dels béns immobles.

La meritació de l’IBI es produïx l’1 de gener de cada any, moment en què naix la corresponent obligació tributària i l’exigibilitat jurídica.

Variacions en la propietat

Això implica que en el cas que durant un exercici s’hagen produït variacions d’orde físic, econòmic o jurídic sobre béns gravats, estes variacions no alteren la quota de l’impost de l’exercici en què es produïsquen, sinó que tindran efectivitat en el període impositiu següent.

Període de cobrament any 2022

El període de cobrament voluntari comprén des del dia 2 de maig de 2022 fins al dia 2 d’agost de 2022.

El càrrec de rebuts domiciliats, atesos els fraccionaments sol·licitats, es realitzarà els dies 6 de maig de 2022, 6 de juny de 2022 i el 6 de juliol de 2022.

Sol·licitar domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps del formulari i farem la domiciliació del rebut indicat.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Sol·licitud bonificació del 50% en l’IBI

Per mitjà d’este imprés vosté pot sol·licitar la bonificació del 50% en el rebut de l’IBI de naturalesa urbana mentres estiga en fase de construcció.

Sol·licitud bonificació del 50% en l’IBI (En seu electrònica)

Per mitjà d’este imprés vosté pot sol·licitar la bonificació del 50% en el rebut de l’IBI de naturalesa urbana mentres estiga en fase de construcció.

Sol·licitud bonificació VPO

Si vosté és propietari d’una vivenda de protecció oficial pot sol·licitar la bonificació del 50% de l’IBI de naturalesa urbana per als tres primers exercicis des de la data de finalització de l’obra.

Sol·licitud bonificació VPO (En seu electrònica)

Si vosté és propietari d’una vivenda de protecció oficial pot sol·licitar la bonificació del 50% de l’IBI de naturalesa urbana per als tres primers exercicis des de la data de finalització de l’obra.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Preguntes més freqüents

Què he de fer si en el rebut de l’IBI de l’immoble del qual soc propietari apareix el nom d’una altra persona?

Atés que l’Ajuntament d’Albal té delegada per la Gerència Territorial del Cadastre la tramitació dels canvis de titularitat dels immobles, haurà d’acudir al Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament siti a Albal, Plaça. del Jardí núm. 7, i haurà d’aportar la següent documentació:
– Model 901-N degudament omplit que podrà descarregar de la secció impresos.
– Fotocòpia del NIF/CIF de l’adquirent de l’immoble.
– Fotocòpia del document en el qual es formalitze la transmissió (escriptura de compravenda)
– Fotocòpia de l’últim rebut d’IBI

Soc propietari d’una vivenda acollida al règim de protecció oficial. Quina documentació he de presentar perquè se’m concedisca la bonificació del 50% en l’IBI?

– Escrit en el qual sol·licita la bonificació (Annex 1)
– Fotocòpia del certificat tècnic director de les obres visat pel col·legi oficial competent acreditatiu de la data del final de l’obra.
– Fotocòpia de la qualificació definitiva de la vivenda de protecció oficial

Nota: no obstant això l’informàrem que esta bonificació sol ser sol·licitada pels mateixos constructors de la vivenda, per tant li recomanem que ho consulte amb la persona que li vengué l’immoble.

Quina documentació he de presentar per a sol·licitar la bonificació del 50% per a immobles que constituïsquen l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció?

– Escrit en el qual sol·licita la bonificació. (Annex 2)
– Fotocòpia del CIF de l’empresa.
– Fotocòpia del NIF del legal representant de l’empresa.
– Escriptura de poders del legal representant de l’empresa
– Fotocòpia de l’impost sobre activitats econòmiques.
– Fotocòpia de l’pmpost sobre béns immobles del solar on es construirà l’edifici.
– Plànol grafiat dels solars sobre els quals es construirà
– Certificat del tècnic director de les obres visat pel col·legi oficial
competent acreditatiu de la data de l’inici de les obres d’urbanització o construcció.
– Declaració del legal representant de la societat en què conste que l’immoble sobre el qual es realitza l’edificació no forma part de l’immobilitzat.
– Fotocòpia dels documents que acrediten la propietat de l’immoble o immobles sobre el qual es projecta l’edificació, així com aquells de què resulte l’actual descripció de l’immoble.
– Plànol de situació de l’immoble.

No m’ha arribat el rebut de l’IBI del garatge i sí el de la vivenda. A què és degut?

Si en la seua escriptura figuren conjuntament la vivenda i el garatge, és perquè este constituïx un annex inseparable de la vivenda; en conseqüència el rebut s’emet conjuntament per als dos elements.

També pot donar-se el cas que no s’haja realitzat la divisió horitzontal de la planta de garatge, per la qual cosa està emetent.. on figurarà com a titular la comunitat de propietaris.

Per error he pagat el rebut de l’IBI de la meua vivenda , el que tenia domiciliat. Com he de sol·licitar la devolució d’un dels rebuts?

Haurà de presentar en el registre d’entrada de l’Ajuntament d’Albal, escrit sol·licitant la devolució, adjuntant fotocòpia que acredite el pagament duplicat de l’IBI i indicar el compte bancari en el qual desitja que se li efectue la devolució

He rebut el rebut de l’IBI de la meua vivenda i he detectat un error en el valor cadastral. Què he de fer?

Haurà de posar-se en contacte amb la Gerència Territorial del Cadastre de la província de València bé personant-se en les seues dependències síties en c/ Roger de Lauria núm. 24 o telefonant al Servici d’Atenció Telefónica en el 902 37 36 35 de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

En qualsevol cas, haurà de justificar documentalment el tipus d’incidència que desitja corregir (en general és prou amb l’escriptura de propietat).

Com puc obtindre un duplicat de l’IBI durant el període de pagament voluntari?

Haurà de sol·licitar-lo en el Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament d’Albal, i s’haurà d’identificar com titular de l’immoble. També pot sol·licitar-lo a través del formulari corresponent. (Veja l’apartat de formularis).
Així mateix li recomanem que domicilie el rebut per a anys successius.