Avís Legal

1. Introducció

A través del present document, l’Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament d’Albal. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs Web:

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en este cas https://www.albal.es/ (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat del qual correspon, en este cas, a l’Ajuntament d’Albal, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://albal.sede.gva.es/.

L’Ajuntament d’Albal compta amb els següents subdominis, que també es regulen pel present Avís Legal:

https://ayto-albal.transparencialocal.gob.es/va_ES
https://albal.governalia.es/participacio/
https://albal.conmisimpuestos.com/
https://albalsitae.sede.gva.es/sitae/

Seu Electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en la direcció (URL) https://albal.sede.gva.es/ s’ha ubicat en Internet la seu electrònica de l’Ajuntament d’Albal.

La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedixen a la informació i als servicis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a l’Ajuntament en l’exercici de les seues competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i servicis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establits en la informació de detall corresponent a cada servici en particular.

Esta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i servicis que precisen l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als servicis públics de l’Ajuntament d’Albal de forma segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.
És per açò que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llija atentament el present ‘Avís Legal’.

2. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides mitjançant este mig tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles per mitjà d’enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Ajuntament d’Albal procura que esta informació siga exacta i precisa, i procedix a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament d’Albal no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament d’Albal, sense necessitat d’avís previ, així com el seu contingut, el seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que s’apliquen.

Amb caràcter general, la informació disponible en este Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del Portal no substituïx la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagen de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en este Lloc Web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

L’Ajuntament procura que la informació siga exacta i precisa, i procediran a la seua actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan prompte com els detecten. L’Ajuntament d’Albal no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobe, permanentment, actualitzat.

3. Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per a l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament d’Albal i/o per la utilització dels servicis inclosos en el web, vosté adquirix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cada una de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que si és el cas, regisquen la prestació dels servicis que es disposaren en el Lloc Web, sense perjuí de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels Llocs Web hipervinculats des de https://www.albal.es/, de les quals no respon l’Ajuntament d’Albal.

L’Ajuntament d’Albal podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establiren.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i servicis que l’Ajuntament d’Albal oferix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu, però no limitador:

 • No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’orde públic.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícitament o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de totes maneres atempte contra la moral, l’orde públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels servicis disposats, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma. En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si és el cas, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que siga susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels servicis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament d’Albal o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma siga capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament d’Albal o qualssevol tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre per mitjà del Portal qualsevol contingut que infringisca drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.
 • No utilitzar els servicis oferits en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i servicis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravindre les condicions anteriors, l’Ajuntament d’Albal es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de forma immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal i, si és el cas, per a retirar els continguts presumptament o declaradament il·legals, ja ho realitze al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.

4. Resposabilitat

L’Ajuntament d’Albal no es fa responsable dels danys i perjuís que es pogueren derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitador:

 • Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’este sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament d’Albal, que impedisquen o retarden la prestació dels servicis o la navegació pel Sistema.
 • Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.
 • Que puguen ser causats per terceres persones per mitjà d’intromissions il·legítimes fora del control i que no siguen atribuïbles a l’Ajuntament d’Albal.
 • De la impossibilitat de donar el servici o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament d’Albal, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.
 • El Portal de l’Ajuntament d’Albal pot contindre enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a pàgines web d’altres organismes, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d’informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, les dites pàgines no són de la seua titularitat i, per tant,l’Ajuntament d’Albal no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguen derivar-se’n de l’accés o ús. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint-hi s’abandona o no el Portal de l’Ajuntament d’Albal. En tot cas, en eixir de l’adreça https://www.albal.es/, la informació o els servicis a què s’accedisca queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Albal.

5. Propietat intel·lectual i industrial

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts arreplegats al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Ajuntament d’Albal.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat semblant o anàloga, queda totalment prohibida llevat que siga autorització expressa de l’Ajuntament d’Albal.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’esta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega del dit contingut i el seu ús privat. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no siga alterat.(b) Que no es desnaturalitze el sentit de la informació (c) Que se cite la font i (d) Que es mencione la data de l’última actualització.