1. Inici
 2. Àrees i Servicis
 3. Promoció i Desenvolupament
 4. Agència d'Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL)

Àrees i serveis | Promoció i Desenvolupament

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local

(AEDL)

L’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local (AEDL) és un servici públic i gratuït que l’Ajuntament d’Albal, a través de la Regidoria de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, posa a disposició dels ciutadans com a ferramenta àgil i flexible capaç de mobilitzar els recursos externs i interns, humans i financers i coordinar tots els esforços que es realitzen per a potenciar el desenvolupament i creixement socioeconòmic, i la generació d’ocupació en el municipi d’Albal.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants

Esta ordenança té com a objecte establir, ajustant-se a allò que establix el Reial Decret 199/2010 de 26 de febrer, el procediment al qual hauran de subjectar-se les sol·licituds d’autorització amb destí a l’ocupació privativa del domini públic local, tant en ocasió del tradicional mercat ambulant, com per a la instal·lació de les atraccions de fira, casetes i semblants durant la festes de Sant Blai o activitats de venda no sedentària durant la celebració d’activitats festives.

Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants

Programes de formació
– TALLER DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL: T F I L

Els tallers de formació i inserció laboral són accions formatives dirigides a persones desocupades amb dificultats d’integració en el mercat de treball, a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats les empreses de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’una formació adaptada a les característiques individuals. Els tallers inclouran, un període de pràctiques no laborals que es realitzaran en empreses com a part integrant de l’acció formativa. Es realitzaran en l’últim període del taller, i la duració estarà compresa entre 100 i 200 hores, s’ajustarà l’horari de les esmentades pràctiques al del centre de treball.
L’alumnat que participe en aquests tallers rebrà una ajuda econòmica en concepte d’assistència de 10 € al dia.
Els Tallers de Formació i Inserció Laboral s’agrupen en 3 modalitats diferents depenent del sector de la població a qui estiguen dirigits:
Tallers per a persones amb discapacitat , per a col·lectius de risc d’exclusió social i immigrants.
Tallers realitzats ; cuina , telefonista- recepcionista i monitor esportiu per a l’exercici 2011/12.

– CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL: FPO

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local realitza un programa formatiu que acull cursos de diverses temàtiques com a informàtica, cuina, recerca d’ocupació, etc.
Els cursos estan dirigits a la població en general i no requerixen de cap requisit per a la realització. Les característiques dels cursos ( horaris, ubicació, docents..) estaran pendents de les demandes dels ciutadans.

Cursos realitzats: auxiliar d’infermeria en geriatria, telefonista-recepcionista, pintor i jardiner.

– TALLERS DE FORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ: TFC

Els Tallers de Formació per a la Contractació són accions formatives subvencionades a càrrec de fons procedents de la Generalitat Valenciana i del Fons Social Europeu.
Són programes formatius dirigits a jóvens amb edats compreses entre 16 i 25 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o no posseïsquen titulació alguna de formació professional, ni cap Certificat de Professionalitat i estiguen inscrits en l’Oficina SERVEF d’Ocupació.
La duració dels tallers és de 900 hores de formació : bàsica, específica i orientació laboral, en horari de 8.00h a 15.00 h.
El calendari d’impartició és de novembre a maig, amb un contracte de formació els 3 últims mesos del programa, i un compromís d’inserció del 20% dels alumnes que finalitzen el taller.

Les especialitats ja realitzades per l’Ajuntament d’Albal són: cuina , jardineria i monitor esportiu.

Concessió aprovatòria per a l’exercici 2011/12 d’un Taller de Formació per a la Contractació en l’especialitat de monitor esportiu.

– TALLERS D’OCUPACIÓ

Són programes que es configuren com a programes mixtos d’ocupació i formació que tenen com a objecte millorar l’ocupabilitat dels desocupats , mitjançant la realització d’obres o serveis d’interés general i social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu que ,junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la inserció laboral.
Per als tallers d’ocupació realitzats en l’exercici 2011 d’estableix les quanties següents: Modula A; 3,08 per alumne i hora , Mòdul B 0,84 per alumne i hora i Mòdul D; EL 120% del Salari Mínim Interprofessional , en concepte de salaris d’alumnes treballadors.
En l’exercici 2011 l’entitat va posar en marxa el taller d’ocupació de reciclatge professional amb les especialitats d’auxiliar d’infermeria en geriatria i auxiliar d’ajuda a domicili i en el 2013/14 un taller d´ocupació amb les mateixes especialitats.

Programes d'ocupació
– PROGRAMA D’OCUPACIÓ PÚBLIC I INTERÉS SOCIAL: EMCORP

Són programes de subvencions en l’àmbit de col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats en la realització d’obres i servicis d’interés general i social. Els destinataris finals d’estos programes són els desocupats, inscrits com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat Valenciana.El temps de duració del programa estarà en funció de la quantia de la subvenció concedida.

– SALARI JOVE

Són programes de foment d’ocupació dirigit a jóvens que acaben de finalitzar els estudis i es troben en desocupació.
Este programa pretén que siga experiència laboral d’acord amb la formació del jove , amb l’objecte de millorar les possibilitats futures d’ocupació.
La duració esta entre els 6 i els 9 mesos. El col·lectiu a què està dirigit són menors de 30 anys que no tenen experiència laboral o la que tenen és escassa.

– PLANS INTEGRALS D’OCUPACIÓ : PIE

Són programes destinats a generar ocupació estable entre desocupats que pertanyen als col·lectius específics: risc d’exclusió social, majors de 45 anys, dones, aturats de llarga duració…
L’objectiu és millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral dels desocupats inscrits en el SERVEF com a demandants d’ocupació i que han sigut prèviament seleccionats per a participar en el programa.
Les empreses que col·laboren en el pla reben subvenció per la contractació de les esmentades desocupades (contracte temporal de 3 mesos a jornada completa, 1.500 €, contracte temporal de 6 mesos a jornada completa 3.000 € i per la contractació d’indefinit a jornada completa, 6.000 € ).

– PROJECTES DE GARANTIA DE COMPLEMENT DE RENDA: REA

Són programes de col·laboració de servici públic estatal (INEM) amb les corporacions locals per a pal·liar la desocupació agrícola eventual, per mitjà de projectes la finalitat del qual és garantir als treballadors un complement de renda.

– PAMER

Són programes de subvencions per a la realització d’actuacions mediambientales. Les ajudes rebudes estan destinades a la contractació de persones desocupades per a la realització de projectes o actuacions que, complint els requisits de l’orde, estiguen relacionades amb la millora de l’entorn natural, i siguen promogudes per l’entitats locals de la Comunitat Valenciana , especialment en el desbrossament selectiu de matoll en muntanya, arbratge i eliminació de plantes invasores, poda i aclarida d’arbratge , manteniment i millora de tallafocs, camins forestals, sendes, etc. manteniment de basses per a labors d’extinció d’incendis forestals, neteja i condicionament de llits i riberes de barrancs i rius, així com la conservació de sòls.
Els treballadors s’integren en brigades de treball que estan formades per un mínim de cinc treballadors. Les ajudes cobrixen els costs salarials dels participants.

Promoció comercial i empresarial
– Campanyes d’animació comercial
– Activitats , formació, convenis, etcètera
– Ajudes i subvencions per a empreses i comerç local
– Fires promocionals: FIRA DE SANT BLAI

– Col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal.
(ACIXEA)

– Assessorament i suport a emprenedors: ajudes, subvencions, tramitació per a emprenedors.

AUTOCUPACIÓ
https://www.ivace.es
https://www.todoemprende.es
https://www.e-empresarias.net
https://www.e-igualdad.net
https://wwww.circuloempresarias.net
https://www.emprenemjunts.es
https://www.emprendedores.gva.es
https://ceeivalencia.emprenemjunts.es

ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÉS

https://www.emprendedores.es
https://www.camaravalencia.com
https://www.creatuempresa.org
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet./Emprendedores.shtml
https://www.portaldelcomerciante.com

Foment de l'economia local
Dins de les activitats que realitza l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local està la de fomentar totes les accions que siguen productives per al desenvolupament socioeconòmic del municipi d’Albal a través de la participació en programes que aporten millores en la qualitat de vida dels ciutadans com:

– Posada en marxa del Telecentre

– Col·laboració en la implantació del Pla Estratègic del municipi d’Albal

– Pla Avança

– Col·laboracions amb programes desenvolupats per la Mancomunitat de l’Horta Sud: EQUAL, DIS-ME.

Entitats públiques i altres organitzacions
Servici Valencià d’Ocupació: https://servef.com
Conselleria d’Innovació i Competitivitat: https://www.gva.es/industria
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació: https://www.gva.es
Impiva: https://www.impiva.es
Mancomunitat L´Horta Sud: https://www.mancohortasud.es
Institut de la joventut: https://www.gva.es/infociudad/index.html
Institut de la dona: https://www.mtas.es/dona/empl02.htm
Butlletí oficial de la Com. Valenciana: www.bop.es
Diari oficial de la Generalitat Valenciana: www.docv.es

Portal Oficial de la Unió Europea (https://www.europa.eu.int)
Institut Nacional d’Ocupació (https://www.inem.es)
Ministeri de Treball i Assumptes Socials (https://www.mtas.es)
Ministeri d’Administracions Públiques (https://www.map.es)
Seguretat Social (https://www.seg-social.es)
Institut Nacional d’Estadística (https://www.ine.es)
Institut de Comerç Exterior (https://www.icex.es)
Agència Estatal d’Administració Tributària (https://www.aeat.es)
Administració General de l’Estat (https://www.administracion.es)
Registre Mercantil (https://www.rmc.es)
Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es)
Universitat de València (https://www.uv.es)

Activitats
Les persones interessades en obtindre la formació de carnet de manipulador d’aliments, en la modalitat on-line, pot contactar amb l’empresa “TU PLAN FORMACIÓN”, poden inscriure’s al telèfon 658 974 620 (persona contacte Jorge Cantero).
Curs de Prevenció de Riscos Laborals en la construcció
La Fundació Laboral de la Construcció, organitza el curs de Prevenció de Riscos Laborals en la Construcció.

Les persones interessades poden contactar per correu electrònic o telèfon amb aquesta entitat.

Dades de contacte:

 • Persona de Contacte: EVA.
 • Correu electrònic: administracion@fevec.net
 • Telèfon: 96 352 53 69.
 • Adreça: C/ Arzobispo Fabián y Fuero, Nº1. 46009-Valencia.
Fira de Comerç Local 2024

XXI FIRA COMERÇ LOCAL

El mes vinent de febrer l’Ajuntament d’Albal organitza la XXIª Fira de Comerç Local, amb l’objectiu de secundar i fomentar el comerç local.
L’esdeveniment se celebrarà els dies 2 , 3 i 4 de febrer de 2023.
En aquest esdeveniment NOMÉS podran participar els comerços i petites empreses del municipi amb local físic a Albal , sent el cost de l’estand serà gratuït, tal i com s’indica en l’Ordenança realitzada a este efecte.
Els comerços i petites empreses participants únicament hauran de presentar la instància de participació en l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local situada en el Centre Polivalent (c/Maestro Ramón Sanchis Rovira,9) de manera presencial o remetre aquesta instància emplenada al correu : aedl@albal.es
Els participants que desitgen assistir a la XXIª Fira de Comerç Local en la modalitat de metres lineals , hauran d’emplenar la instància (publicada en la web de l’Ajuntament d’Albal ,departament AEDL , XXIª Fira de Comerç Local 2023) i realitzar el pagament corresponent depenent dels metres sol·licitats.
Segons l’Ordenança reguladora de la taxa per venda en mercats tradicionals, mercats ambulants i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en el municipi d’Albal en el seu art. 9 indica que el cost de la taxa serà de:

GRANDÀRIA DEL LLOC  IMPORT
Fins a 5 metres lineals 100€
Més de 5 metres fins a 10 metres lineals 200€

El pagament de les taxes de metres lineals es realitzarà a través d’autoliquidació juntament amb la instància de participació per registre d’entrada en el departament *AMIC.
El termini de presentació d’instància serà del 12 de desembre al 13 de gener ( tots dos inclusivament).

Fitxa d’Inscripció per a la Fira de Comerç Local

Sol·licitud de llicència d’obertura per a la instal·lació d’ATRACCIONS FIRALS eventuals, portàtils o desmuntables per mitjà de Declaració Responsable.

 

Xarrades d'orientació i búsqueda d'ocupació
L´AEDL organitza unes xarrades / taller gratuïtes dirigides a persones desocupades impartides per un tècnic d´ocupació i autocupació de la Mancomunitat de L´Horta Sud.

Informació

Espai Coworking
L’Espai Coworking es concep com un espai de formació i treball en comú (coworking) per a desenrotllar una nova manera de formar-se i de treballar compartint espai i recursos, dirigit especialment als nous emprenedors, oferint-los un lloc on poden treballar sense la necessitat de fer cap tipus d’inversió inicial.

Reglament

Instància

Taller d'ocupació "Albal Seniors" 2023/2024

L’Ajuntament d’Albal ha rebut la resolució aprovatòria per a la posada en marxa del taller d’ocupació “Albal Seniors” 2023/2024. El projecte tindrà dos itineraris formatius amb certificat de professionalitat nivell 2 amb 10 alumnes cada un d’estos.
Itinerari 1: L’especialitat d’atenció sociosanitària a persones en domicili prestarà servicis domiciliaris d’atenció a persones dependents en la població , en col•laboració amb els servicis socials municipals que seran els encarregats de valorar les famílies i derivar-les al servici.
Itinerari 2: L’especialitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials prestarà servicis en la residència d’ancians municipal de la població.
Els tallers d’ocupació són un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigides a persones desempleades, en activitats relacionades amb nous jaciments d’ocupació d’interés general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, i facilitar així la integració posterior en el mercat de treball, tant en l’ocupació per compte d’altri com per mitjà de la creació de projectes empresarials o d’economia social.

Bases selecció personal

Bases selecció alumnat

Presentació documentació personal Taller d’Ocupació

Nuevos Plazos Taller de Empleo “Albal Seniors” 2023-2024

Annex I – Relació de llocs de treball de personal del Taller d’Ocupació

Annex I – Relació de llocs de treball alumnat Taller d’Ocupació

Annex II- Sol·licitud

Annex III Curriculum Vitae

ACTA CONSTITUCIÓ COMISIÓ VALORACIÓ

ACTA PROVISIONAL DIRECTOR

ACTA PROVISIONAL PROFESSOR INSTITUCIONS

ACTA PROVISIONAL PROFESSOR DOMICILI

ACTA PROVISIONAL PROFESSOR SUPORT

ACTA PROVISIONAL ALUMNAT INSTITUCIONS

ACTA DEFINITIVA DIRECTOR/A

ACTA DEFINITVA DE PROFESSOR RECOLZAMENT

ACTA PROVISIONAL ALUMNAT DOMICILI

ACTA DEFINITIVA ALUMNAT DOMICILI

ACTA DEFINITIVA ALUMNAT INSTITUCIONS

DOCENT PRL

EDICTE DOCENT PRL

NOTA INFORMATIVA

El resultat final de la selecció podrà ser recorregut conforme a la Llei 39/2015, de 1 d’octubre de Règim Jurídic de les Administracions Púbiques i del Procediment Administratiu Comú.

La Comissió de Valoració queda facultada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre acords necessaris per al bon ordre i execució del procés en tot el no previst en les bases.

Els recursos que pogueren presentar-se no interrompran el procés de selecció.

 

 

Programa REA 2023

L’Ajuntament d’Albal en col·laboració amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal realitzarà la contractació de 4 treballadors desocupats, preferentment eventuals agraris ,per a la realització d’una obra o servei d’interés general i social durant 3 mesos.

Les persones desocupades que reunisquen els requisits establits pel *SEPE que es detallen a continuació , poden inscriure’s en l’oficina LABORA per a participar en el procés de selecció.

CRITERIS DE BAREMACIÓ ESTABLITS PEL *SEPE PER A la SELECCIÓ DE TREBALLADORS AGRARIS:

La selecció dels treballadors la realitzarà el Espai LABORA, d’acord amb els requisits establits en l’Ordre Ministerial de 26-10-98 i el barem establit per la Comissió Executiva Provincial.

a) Estar inscrit en l’oficina LABORA com a “Aturat/a del Sistema Especial Agrari Integrat en el Règim General de la Seguretat Social”.

b) Acreditar la condició de treballador agrari. Aquesta circumstància s’acreditarà amb la presentació de qualsevol dels següents documents:

– Per mitjà d’informe de vida laboral, en la *cúal deurà apareix com a mínim 3 mesos , en situació d’alta en el Sistema Especial Agrari .

– Mitjançant presentació de 3 cupons agraris pagats

– Presentant certificat d’empresa , referit als últims 12 mesos immediatament anteriors ala data de finalització de l termini de presentació de sol·licituds (18/05/2023).

c) Qualsevol que siga el document que es presente, entre els tres indicats , a l’efecte d’acreditar la condició d’agrari, haurà d’evidenciar que almenys un mes de què acredita estar d’alta en el sistemes especial agrari , està inclòs , dins dels 6 mesos anteriors a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies.

QUANTÍA OTORGADA: 23.425,20 €

NOMBRE DE TREBALLADORS: 4

DURACIÓ : 3 MESOS

ACORD CONSELLS COMARCALS

RESULTAT PROVISIONAL SELECCIÓ 4 PEONS REA

PROGRAMA ECOVID 2021-2022

El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i els organismes autònoms de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els *Espais Labora de la Generalitat.

ECOVID  2021

PROCES DE SELECCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D´ALMENYS   30 ANYS D´ EDAT

PERFILS:

 • 1 EDUCADOR/A SOCIAL, 1 FILOLOGO/A EN LLENGUA VALENCIANA, 1GRADUAT/DA EN RELACIONS LABORALS, 1 GRADUAT/DA EN DRET I 1 PEÓ D ´OBRES  PÚBLIQUES, EN GENERAL.
 • IMPORT PROPOSAT DE CONCESSIÓ 122.811,84€
 • DURACIÓ. 12 MESOS

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ:

ELS/LES CANDIDATS/AS VINDRAN REMESOS/AS PEL ESPAI LABORA DE CATARROJA, QUE REALITZARÀ LA PRESELECCIÓ ENTRE LES PERSONES DESOCUPADES AMB ELS PERFILS SOL·LICITATS.

ACTES SELECCIÓ

Acta selecció Dret

Acta selecció RRHH

Acta selecció Filologia

Acta selecció Peó

Acta selecció Educador Social

Acta codis substitut Dret

EMPUJU 2023-2024

El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.

PROGRAMA EMPUJU 2023

Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments i les mancomunitats de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Les entitats beneficiàries presenten l’oferta d’ocupació a l´Espai Labora, que efectua una preselecció entre les persones destinatàries finals. Cada convocatòria determinarà les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions, que en tot cas hauran d’haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació en el moment de la seua contractació.

Subvenció obtinguda: 79.746,84 €

 • Nombre de contractes: 3
 • Duració del contracte: 12 mesos
 • Tipus de contracte: Contracte de duració determinada.

Ocupacions contractades

 • Grau en Relacions Laborals+ PRL: 1 persona.
 • Grau en Filologia Valenciana: 1 persona
 • Grau en Ingenieria Informàtica: 1 persona

ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ GRAU EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ GRAU EN RELACIONS LABORALS

Ajuda cofinanciada por el Fons Social Europeu. Unió Europea.

 • Direcció General d´Ocupació , Assumptes Socials i Igualtat d´oportunitats de la Comissió Europea
  http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
 • UAFSE, Ministeri d´Ocupació i Seguretat Social http://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html

EXPLUS 2022

 1. Programa de subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus)El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, o els seus organismes autònoms, de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els *Espais Labora de la Generalitat.Les entitats beneficiàries presenten l’oferta d’ocupació a l´Espai Labora, que efectua una preselecció entre les persones destinatàries finals. Cada convocatòria determinarà les persones destinatàries finals d’aquestes subvencions, que en tot cas hauran d’haver romàs desocupades i inscrites com a demandants d’ocupació en LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació en el moment de la seua contractació.

  Subvenció obtinguda: 78.017,76 €

  • Nombre de contractes: 4
  • Duració del contracte: 12 mesos
  • Tipus de contracte: Contracte de duració determinada.

  Ocupacions contractades

  • Ajudant obrer : 2 persones.
  • Ajudant pintor: 2 persones.

ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ AJUDANT PINTURA

ACTA PROCÉS DE SELECCIÓ AJUDANT OBRA

PROGRAMA D’IMPULS I SENSIBILITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL
 1. PRESENTACIÓ DE LA INICIATIVA

 Presentació pública de la iniciativa PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ PER A L’IMPULS I SENSIBILITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL per fer comprendre el projecte a la població.

Es pretén fer comprendre la necessitat fomentar l’associacionisme local en general, però centrant la mirada en aquell associacionisme sectorial respecte al sector comercial del municipi.

La situació de crisis sanitaria ha debilitat un teixit comercial que ha de renàixer baix un prisma de participació i col·laboració, que el permeta afrontar reptes i projecte que de forma aïllada no podrien acometre.

 1. CAMPANYA PORTA A PORTA PER DETECTAR NECESSITATS AL TEIXIT SOCIAL PRODUCTIU: PROFESSIONAL I COMERCIAL

Tan important com rebre el feedback i els inputs de la població, resulta establir els eixos temàtics generals sobre la materia que es va a tractar.

Eixa és la finalitat que esta activitat buscarà mitjançant un contacte directe amb el teixit social productiu.

L’equip tècnic del projecte realitzarà diferents recorreguts pels carrers del municipi per realitzar un apropament a comerços i professionals amb la intenció de detectar quins son els aspectes que més interés suscita entre ells i poder realitzar un enfocament per enfrontar, aquells que siguen possible, mitjançant el prisma de l’associacionisme comercial.

Es tracta, en definitiva, de mostrar la utilitat que una participación organitzada pot tenir de forma directa sobre les seues activitats i vida.

3. QÜESTIONARI ONLINE I IMPLEMENTACIÓ A PEU DE CARRER

Tan important com conèixer les inquietuds del sector comercial per a fomentar el seu associacionisme, és saber quines percepcions existeixen a la societat del municipi respecte a l’associacionisme, el comerç i les aportacions que aquests fan per la cohesió de la localitat. Qüestionari online amb una plataforma interactiva per democratitzar el procés participatiu i arribar al major nombre de persones de la població. El qüestionari tindrà diferents àrees i temàtiques preparades amb la

informació recollida en anterior accions de participació qualitativa amb el teixit comercial i productiu.L’aplicació de tecnologies com les plataformes de participació per a la recollida d’informació suposa fomentar noves formes de treball en l’administració que cada dia resulten més imprescindibles. Cal assenyalar que en activitats posteriors es tractarà de portar estes qüestions a peu de carrer per tal d’evitar biaixos.

 1. ACCIÓ DE CAPACITACIÓ I IMPULS COMERCIAL SEGONS ELS ÍTEMS DETECTATS

 El treball previ realitzat servirà per a que el projecte compte amb una acció de capacitació dirigida de forma general al teixit comercial i professional del municipi per tal de dotar-los d’eines per maximitzar els beneficis de l’acció conjunta. Es realitzarà una sessió online o presencial segons circumstancies que puguen sobrevindre com a causa de la situació sanitària amb persones expertes en comunicació corporativa i d’entitats. S’inclourà la gravació de les sessions i retransmissió en xarxes socials municipals. Els tres eixos en que es basaran les sessions son:

 • Comunicació enfocada a l’associacionisme.
 • Branding per a la definició de les entitats associatives comercials
 • Motivació cap a l’associacionisme comercial
 1. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ COMERCIAL CIUTADANA

Sumar a la població local per tal d’enfortir l’associacionisme comercial és un aspecte clau per a la generació de sinergies entre societat civil i entitats de caire col·laboratiu a una localitat. És per això que es planteja una campanya de sensibilització cap al comerç local enfocada a l’associacionisme comercial i els seus beneficis amb les següents accions:

 • Desenvolupament del follet explicatiu de la campanya amb les consideracions dels processos participatius anteriors i per generar consciència ciutadana de la importància d’un consum responsable i de proximitat per a la salut, l’economia local i el desenvolupament municipal.
 • Disseny de cartell, adhesius i banners de l’acció.
 • Sensibilització a peu de carrer interactuant amb el veïnat en zones transitades de la localitat.
 1. PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LES CONCLUSIONS DE L’ACTUACIÓ

Presentació pública dels resultats del PROGRAMA D’IMPULS I SENSIBILITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL amb el teixit comercial i social del municipi, per generar sinèrgies i perdurabilitat de la iniciativa amb el contacte entre associacions i d’entitats productives i organitzacions socials i persones interessades.

Esta acció compleix amb els preceptes de rendició de comptes i informació pública, ja que pretén mostrar a la població les actuacions portades a terme amb els resultats i les aportacions incorporades finalment, fent de la transparència pública municipal una qüestió útil i eficient.

L’acte serà obert i amb les precaucions que corresponguen per previndre el Covid-19 segons els protocols establerts.

PREMIS COMERÇ SOSTENIBLE 2022

El concurs de «Comerç Sostenible 2022» té com a objecte premiar, fomentar i reconéixer els valors basats en la sostenibilitat dels comerços d’Albal.

S’establiran 2 premis, un en la categoria de “Comerç Sostenible“per a comerços amb activitat econòmica dedicada a l’hostaleria i restauració amb un premi de 250€, i un segon premi de 250€ per a la resta de comerços participants. A tots dos premis se li aplicarà la retenció de l’IRPF corresponent d’acord amb la normativa vigent.

Els dos comerços guanyadors rebran a més un distintiu sostenible, així com un vinil identificatiu per a identificar-los com a “Comerços Sostenibles”.

Els criteris a valorar seran els indicats a continuació amb un màxim de 30 punts.

 1. Comparativa de disminució en el consum d’electricitat (S’hi aportarà certificat de consum del comerç participant o factures comparatives de diferents mesos al menys 3 mesos (15 punts*)

*L’esmentat certificat es podrà obtindre sol·licitant-lo via telefònica a la distribuïdora amb la qual tinguem contractada l’electricitat, o a través de la web www.i-de.es.

 1. Utilització de materials reciclables ( 5 punts aportar factures )
 2. Assistència als «Tallers verds» impartits per l’oficina verda (5 punts*) *Podrà consultar les dates de realització, la inscripció i jusitifcant d´assitència als Tallers Verds al tel. 961 27 40 18 (OMIC).
 3. Col·laboració amb proveïdors locals i /o sostenibles (5 punts )

*L’esmentat certificat es podrà obtindre sol·licitant-lo via telefònica a la distribuïdora amb la qual tinguem contractada l’electricitat, o a través de la web www.i-de.es.

*Podrà consultar  les dates de realització i la inscripció dels Tallers Verds al tel. 961 27 40 18 (OMIC).

El termini de presentació serà de seixanta dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.

Les sol·licituds juntament  amb la documentació indicada en l’apartat I seràn dirigides a l’alcalde-president de la corporació i es presentaran per mitjà de model específic    (annex I) a través del registre d’entrada de l’Ajuntament d’Albal o per Sede Electrónica. Tot això sense perjuí de realitzar el registre en qualsevol dels llocs assenyalats a este efecte en l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

CONVOCATÒRIA DILIGENCIADA PREMIS COMERÇ SOSTENIBLE 2022

BOP Nº 161 23.08.2022

ANEXO I

BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A ACTUACIONS PER NECESSITATS DE L'AJUNTAMENT D'ALBAL.

S’obri el termini de presentació d’instàncies per a participar en la BORSA D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER A ACTUACIONS PER NECESSITATS DE L’AJUNTAMENT D’ALBAL.

El termini de presentació d’instàncies serà de 15 dies hàbils des del 20 de gener de 2023 al 10 de febrer de 2023 tots dos inclusivament.

El registre d’instàncies juntament amb la documentació indicada es podrà presentar en el AMIC.

CRITERIS I DOCUMENTACIÓ

INSTÀNCIA

LLISTAT PROVISIONAL BORSA D’OCUPACIÓ

LLISTAT DEFINITIU BORSA D’OCUPACIÓ

EMDISC 2023

Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones desocupades amb discapacitat, en col·laboració amb corporacions locals (Avalem capacitats)

Programa de subvencions Iniciativa Social, destinades a la contractació de persones desocupades amb discapacitat, en col·laboració amb corporacions locals (Avalem capacitats)

Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions destinades a la contractació de persones desocupades amb discapacitat, per a la realització d’obres o serveis d’interés general en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Procediment de selecció de les persones amb discapacitat.

 1. El procés selectiu es regirà per l’indicat en la present resolució i en les instruccions dictades sobre aquest tema pel director general de *LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.
 2. Després de la publicació en l’apartat de subvencions de foment d’ús de la web de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació dels imports assignats per l’òrgan col·legiat, les entitats beneficiàries hauran de presentar oferta d’ocupació al *Espai LABORA, que efectuarà una preselecció entre persones desocupades amb discapacitat inscrites en els Espais LABORA de la Generalitat, que preferentment no resulten beneficiàries de prestacions o subsidis per desocupació o de rendes vinculades a processos d’inserció laboral, prioritzades pel major grau de discapacitat.

L’entitat beneficiària contractarà als qui obtinguen major puntuació en la baremació dels criteris establits en l’annex de l’Ordre 8/2016, sense que puga contractar-se a més d’un membre de la mateixa unitat familiar. En cas d’empat, se seleccionarà a qui acredite menor renda per càpita de la unitat familiar.

ACTA SELECCIÓ

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Funcions

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local dependent de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local desenvolupa les funcions següents:

– Facilitar la inserció i l’orientació laboral de les persones demandants d’ocupació, en especial de les polítiques actives d’ocupació , identificant les necessitats del personal de les empreses .
– Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació en l’àmbit local, identificació de noves activitats econòmiques i possibles emprenedors/es.
– La captació de recursos i oportunitats en relació a la política central, autonòmica i regional.
– La dinamització del teixit comercial i empresarial existent en el municipi.
– Detectar oportunitats d’activitat econòmica i ocupació en el municipi.

Adscripció del servici i personal

Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local

Responsable polític: Faustino Moreno Puchades

Agents d’Ocupació i Desenrotllament Local: Leticia Ricart Casas i Lydia Jiménez Jiménez.
Correu electrònic: leticia.ricart@albal.es // lidia.jimenez@albal.es

Preguntes més freqüents

Hi ha alguna associació d’empresaris en el territori?

Des de març del 2002 ja hi ha una associació constituïda en el territori, amb la denominació: “Associació d’Empresaris de l’Horta Sud” que abraça els municipis d’Albal, Catarroja, Silla i Beniparrell. Des d’abril del 2003 s’ha constituït una nova associació en el territori, amb la denominació: “Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’ Albal” (ACIXEA), d’ àmbit municipal.