Àrees i Servicis | SECRETARIA

Contractació

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Contractació del servici de manteniment de zones enjardinades 2018

Contractació del servici de manteniment de zones enjardinades 2018.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Contracte servicis d'assessorament jurídic i defensa judicial en matèria de recursos humans

La licitació que es convoca té com a objecte l’adjudicació del contracte del servici d’assessorament jurídic extern i defensa judicial en matèria de recursos humans a l’Ajuntament d’Albal i a l’Organisme Autònom Residència Municipal d’Ancians Antonio i Julio Muñoz Genovés.

Plec Clàusules Administratives

Plec de prescripcions tècniques

Contracte servicis de dinamització i coordinació d'activitats al Casal Jove

La licitació que es convoca té com a objecte l’adjudicació del contracte del servici de dinamització i coordinació d’activitats en el Casal Jove, l’objectiu del qual és el disseny i desenrotllament de programes de dinamització, formació i assessorament del col•lectiu juvenil, control d’accés d’usuaris i l’atenció de la pròpia instal•lació del Casal Jove.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Concessió demanial del quiosc al Parc Sant Carles d'Albal

Condicions que regiran la concessió demanial per a l’ús privatiu del quiosc situat al parc Sant Carles d’Albal, qualificat com bé de domini públic, per a la seua ulterior explotació per mitjà de l’exercici d’activitat econòmica de “venda de begudes, gelats o productes alimentaris envasats”.

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

BOP Convocatòria licitació

Providència d’alcaldia obertura sobres A i B

Providència d’alcaldia obertura sobre B

Contracte subministrament de dos vehicles per a la Policia Local

El contracte que es convoca té com a objecte la contractació del subministrament per mitjà d’arrendament financer (rènting) de dos vehicles per a l’ús pel cos de la policia local, d’acord amb les característiques que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques.

La contractació comprendrà tant l’arrendament financer dels vehicles com el manteniment mecànic i la pòlissa d’assegurança dels mateixos.

Plec de clàusules administrative

Plec de prescripcions tècniques

Publicació en el BOP 02/01/2017

Providència alcaldia obertura sobres A i si escau B

Contracte gestió Servici públic Escoles Esportives Municipals

El contracte que es convoca té com a objecte, l’organització i desenrotllament de cursos sobre diverses disciplines esportives dirigides als jóvens de la població amb edats compreses entre 4 i 18 anys, la informació sobre cursos, tarifes, inscripcions, la recaptació de les tarifes (preus públics) satisfetes pels usuaris com contraprestació pels servicis prestats i la col•laboració amb la regidoria d’Esports en l’execució del programa anual d’activitats de les escoles esportives municipals.

Per a la prestació dels servicis, l’adjudicatari podrà disposar de les instal•lacions municipals posades al seu servici i especificades en el plec de condicions tècniques aprovat.

La concessió que se sotmet a licitació tindrà una duració d’un any, a comptar de la data d’efectes prevista per a l’ 1 de setembre de 2016 (curs escolar 2016-2017) podent prorrogar-se durant un any més (curs escolar 2017-2018).

Plec de clàusules administratives

Plec de prescripcions tècniques

Publicació en el BOP de la convocatòria

Edicte adjudicació i formalització del contracte

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Perfil de Contractant amb informació de contractes posterior a setembre de 2015