Àrees i serveis | BENESTAR SOCIAL

Servicis Socials

Personal adscrit:
Coordinadora: Leticia Ricart Casas.
Treballadora Social: Inmaculada Ruiz Ricart.
Treballadora Social: Carmina Vila Gimeno.
Treballadora Social: Raquel Vera Casas.
Treballadora Social: Ana Garcés Costa.
Educador Social: Pedro Costa Mora.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Programa de Prevenció i Intervenció de l'Absentisme Escolar

El Programa de Prevenció de l’Absentisme Escolar establix un conjunt de mesures protocol·litzades que permeten oferir una resposta ràpida i eficaç al problema de l’absentisme. L’objectiu és garantir la continuïtat i regularitat de l’educació dels menors. Este programa està coordinat amb la resta de municipis de L’Horta Sud, així com amb la fiscalia de menors, la qual cosa li conferix una major entitat i capacitat d’execució que facilita les actuacions sobre la problemàtica absentista.

Per al correcte desenvolupament existix una Comissió d’Escolarització formada pel regidor d’Educació, els/les caps d’estudi dels centres educatius (CEIP, CC i IES), el Departament de Serveis Socials, la Policia Local, el Gabinet Psicopedagògic i el Departament d’Educació.

El programa complet i el tríptic informatiu es presenten a continuació.

Tríptic informatiu

Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU 2023

Des de l’Ajuntament d’Albal s’ha desenvolupat un pla denominat ALBAL INCLOU guiat per la preocupació de contribuir, en la mesura de les disponibilitats municipals, a tres grans drames actuals: ocupació, vivenda i alimentació de les famílies.

Termini de presentació de sol·licituds des del dia següent a la publicació del edicte al BOP. Sol:licituds des del dia 3 de maig fins el dia 30 de novembre de 2023.

Convocatòria

Instància sol·licitud

Instància justificació

Manteniment de tercers

BOP

Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials 2024

Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials 2024.

Termini de presentació de sol·licituds des del dia següent a la publicació del edicte al BOP. BOP Nº 68 DE DATA 9 D’ABRIL DE 2024. Presentació de sol·licituds des del día 10 d’abril de 2024 fins el día 30 de novembre de 2024.

Convocatòria

Instància sol·licitud

Instància justificació

Manteniment de tercers

BOP

Subvencions associacions sense ànim de lucre i ONG’s 2023

La present convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes per a col·laborar en els gastos que ocasionen les distintes activitats a desenrotllar per les associacions sense ànim de lucre i Ong’s, referits a projectes de promoció i desenrotllament social.

Primer. Beneficiaris

Tindran la consideració de beneficiàries les Associacions sense ànim de lucre i ONG’s per a dur a terme projectes de promoció i desenrotllament social.

Segon. Finalitat i objecte de les ajudes

La present convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes per a col·laborar en els gastos que ocasionen les distintes activitats a desenrotllar per les associacions sense ànim de lucre i Ong’s, referits a projectes de promoció i desenrotllament social, realitzades durant l’any 2023.

S’entendrà a este efecte com a projecte de promoció i desenrotllament social tota aquella proposta d’activitat o programa d’activitats d’arrel social, referits a projectes de promoció, com són:

 • Activitats educatives en Centres Escolars.
 • Atenció a persones amb discapacitat.
 • Acolliment de Menors
 • Atenció a malalts afectats de determinades patologies.

No es concediran subvencions per a inversions en infraestructures, obres o condicionament de locals destinats a la realització d’estos programes o projectes, ni despeses derivats d’activitats gastronòmiques.

Tercer. Bases reguladores

Resolució d’alcaldia nª 2023/2265 de 22 de noviembre de 2023, CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE I ONG’S DE l’EXERCICI 2023.

Quart.  Dotació pressupostària

La quantia global màxima de les ajudes serà de cuatre mil dos-cents Euros (4.200,00 Euros), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 410.2311.480401 (PROMOCIÓ SOCIAL: SUBVENCIONS ASSOCIACIONS SOCIALS) del pressupost vigent de l’Ajuntament.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de la pertinent convocatòria. BOP Núm. 239 de 14 de desembre de 2023. Presentació de sol·licituds des del dia 15 de desembre de 2023 fins al dia 26 de desembre de 2023.

Bases

INSTÀNCIA

BOP

 

 

Ordenança Reguladora del Servici d'Ajuda a Domicili

El servici públic d’ajuda a domicili, regulat per esta ordenança, tenen com a objecte la prevenció i l’atenció de situacions de necessitat personal en l’entorn de la llar familiar.

Ordenança Reguladora del Servici d’Ajuda a Domicili

Ajudes Diversitat Funcional 2021-2023

Esta convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes a persones amb discapacitat igual o superior al 33% així mateix es podrà concedir a l’alumnat d’educació primària amb necessitats educatives especials sense certificat de discapacitat amb un informe previ justificatiu elaborat pel gabinet psicopedagògic municipal o SPEE del centre educatiu.

El termini de presentació ordinari de les sol·licituds serà de 15 dies naturals, a comptar de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. BOP Núm. 239 de 14 de desembre de 2023. Presentació de sol·licituds des del dia 15 de desembre de 2023 fins al dia 29 de desembre de 2023. 

Bases

Instància

BOP

 

 

Concessió de Subvencions en matèria d'inserció social any 2023 (Conveni Fundació Caixa Rural d'Albal)

La subvenció té com a finalitat la promoció d’activitats per a millorar el benestar de les famílies d’Albal.

El termini de presentació serà des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de la pertinent convocatòria, des de el dia 19 de juliol fins al 30 de novembre de 2023.

CONVOCATÒRIA

Instància sol·licitud

Manteniment de tercers

BOP

CONVOCATÒRIA DE L’AJUDA PER NAIXEMENT, ACOLLIMENT O ADOPCIÓ A TRAVÉS DEL “XEC BEBÉ” EXERCICI 2023

Beneficiaris

Tindran la consideració de persones beneficiàries les famílies, adoptants o acollidores de xiquets i xiquetes, titulars del llibre de família en el qual figure registrat el seu naixement o adopció, o les famílies acollidores de menor (de duració superior als 6 mesos) que complisquen els requisits que s’establixen en la convocatòria i en la Llei 28/2003, General de Subvencions.

DOTACIÓ INDIVIDUAL:

La quantia individual màxima d’ajuda, de pagament únic, serà de 300 euros, per a cada criatura naixcuda, adoptada o acollida.

Termini de presentació de sol·licituds

El període de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà a la publicació de la convocatòria de les bases en el BOPV fins al dia 31 d’octubre de l’any en curs (inclusivament) i haurà de ser abans dels 9 mesos posteriors al naixement, adopció o acolliment.

Presentació de sol:licituds des de el día 24 de maig fins al día 31 d’octubre de 2023.

CONVOCATÒRIA

INSTÀNCIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE

BOP

 

Pla estratègic zonal de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Albal

El Pla estratègic zonal de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Albal correspon a la planificació de serveis socials establida en la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana

Aquest Pla tindrà caràcter integral i determinarà les línies d’acció estratègica del sistema i les directrius de la política en aquesta matèria, així com els objectius prioritaris i accions corresponents als diferents programes que es presenten.

La duració del Pla serà de quatre anys, establint-se així una temporalitat de 2023 a 2026 i s’atindrà als serveis i programes establits en el contracte programa signat entre la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament d’Albal.

La primera part del Pla correspon al Diagnòstic actual dels Serveis Socials del municipi d’Albal, de manera que es fa referència al context demogràfic, als indicadors de pobresa i risc d’exclusió i a necessitats socials de la població. Així mateix, es fa referència a la intervenció i organització actual de l’atenció primària de serveis socials.

D’aquesta manera, se sol·licita la participació de la ciutadania per a la valoració de la situació actual i posterior diagnòstic social, mitjançant l’emplenament de la següent ENQUESTA:

ENQUESTA

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Descripció dels objectius i funcions del Departament

Els Serveis Socials són un conjunt de recursos i actuacions per a previndre la marginació i promoure la integració de les persones o famílies que, per raó de dificultats econòmiques, de falta d’autonomia personal, de discapacitats o de marginació social, necessiten l’ajuda i la protecció social. A Albal, s’implanten els Serveis Socials en 1992. La llei atorga als ajuntaments, principalment, competència sobre els servicis d’atenció primària, que inclouen l’atenció social polivalent (atenció individual i familiar, detecció i prevenció de l’absentisme escolar, atenció a la infància i adolescència en situació de risc, etc.), així com l’atenció social domiciliària per als sectors de tercera edat i minusvàlids (principalment sense recursos suficients i que viuen sols). L’atenció primària inclou el Programa d’Emergència Social per a ajudes econòmiques específiques i urgents. Entre les accions més freqüentment realitzades es troben:

 • Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius, sobre els drets i recursos socials existents.
 • Ajuda a domicili, l’objectiu del qual és facilitar la permanència de l’individu al medi habitual, a través de la prestació de servicis de caràcter domèstic, social, personal o educatiu.
 • Servei d’acollida. Este servei atendrà amb caràcter immediat les necessitats bàsiques, de forma temporal o permanent, de les persones necessitades de llar o amb greus problemes de convivència, atenent les emergències socials o individuals.
 • Gestió de les ajudes econòmiques i el seguiment en l’àmbit del seu territori.
 • Prestacions inespecífiques que, pel seu nivell primari, puguen ser satisfetes sense necessitat de la derivació a un servici especialitzat.

Servici Especialitzat d’Atenció a Família i Infància (SEAFI)

El SEAFI és un servici especialitzat en l’atenció a la família que oferix suport psicològic i educatiu a les famílies que tenen conflictes en les seues relacions familiars

Els programes específics que componen el SEAFI són:

 • Intervenció amb famílies en situació de risc.
 • Orientació i mediació familiar.
 • Suport a famílies monoparentals.
 • Suport a famílies en el si del qual es produïx violència.
 • Intervenció en famílies amb menors en situació de guarda i/o tutela administrativa.

El SEAFI el desenvolupa un equip de professionals especialitzats en l’àmbit familiar, compost per una psicòloga i una treballadora social.

Per a accedir al SEAFI han d’acudir a:

 • Departament de Servicis Socials municipal.
 • Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

Ubicació i horari:
Centre Polivalent. C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04 Ext. 224

Programa de Benestar Infantil (PEBI)

El Programa de Benestar Infantil és un servici centrat en la promoció del benestar infantil, potenciant el seu desenvolupament psicològic i emocional, i proporcionant als pares una guia en la seua tasca educadora.

Va dirigit a la població infantil, amb edats compreses entre els tres i vint-i-quatre mesos, i als seus pares i mares.

El Programa de Benestar Infantil el desenrotlla un equip de professionals especialitzats en la infància i les relacions familiars, compost per una psicòloga.

Per a accedir al programa han de demanar cita prèvia.

Ubicació i horari:
Centre Polivalent. C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04 Ext. 240

Programa Major a Casa

Beneficiaris:

MAJORS DE SEIXANTA-CINC ANYS, DEPENDENTS LLEUS O MODERATS.
MAJORS DE SEIXANTA ANYS O DISCAPACITATS, AMBDÓS CASOS DEPENDENTS QUE CONVISQUEN AMB EL MAJOR DE SEIXANTA-CINC ANYS.

Servicis:

MENJAR DE MIGDIA, QUE S’ENTREGARÀ DE DILLUNS A DISSABTE (QUE S’ENTREGARÀ PER A DISSABTE I DIUMENGE).
SERAN DIETES EQUILIBRADES, QUATRE DIFERENTS: NORMAL, RÈGIM, DIABÈTICS I TRITURADA. SERAN DIETES PERSONALITZADES EN FUNCIÓ DE L’INFORME MÈDIC I DELS GUSTOS DE LA PERSONA MAJOR.
NETEJA DEL DOMICILI UNA HORA I MITJA, DOS DIES A LA SETMANA. S’ENTREGARÀ A CADA USUARI/ÀRIA: TRES JOCS DE LLENÇOLS I TRES DE TOVALLES, DELS QUALS, UN SE L’EMPORTARAN SETMANALMENT PER A NETEJA.

Sol·licituds:

Departament de Servicis Socials, PREVIA PETICIÓ DE CITA TELÈFON: 96.122.05.04

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Albal disposa des de setembre de 2007 d’un Servei d’Atenció a la Dependència subvencionat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al desenvolupament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal Atenció a Persones en Situació de Dependència.

La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, de Promoció de l’Autonomia Personal Atenció a Persones en Situació de Dependència té com a objectiu atendre les necessitats de les persones que, per trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, necessiten ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

La dependència es presenta quan les persones per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten de l’atenció d’una altra o d’altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per a l’autonomia personal. (Art. 2.2 de la Llei de Dependència).

La Llei establix tres graus de dependència: grau 1 dependència moderada, grau 2 dependència severa i grau 3 gran dependència. Cadascun d’estos graus es classificarà en dos nivells en funció de l’autonomia de les persones i de la intensitat de la cura que requerixen.

Les funcions del Servei Municipal d’Atenció a la Dependència són:

 • Informació i assessorament tècnic en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Suport a la ciutadania en la tramitació de les sol·licituds, i si escau, requeriments.
 • Elaboració de l’Informe Social al domicili en el qual visca la persona sol·licitant (document tècnic que recull les expectatives familiars i la valoració de la millor atenció segons la situació de dependència que presenta la persona).
 • Negociació i proposta del Programa d’Atenció Individual de les persones en situació de dependència.
 • Seguiment de les prestacions i serveis assignats a les persones en situació de dependència.

Els serveis i prestacions que s’ofereixen dins del catàleg de la Llei 39/2006, són:

 • Servei de Prevenció i Promoció de l’Autonomia Personal.
 • Servei de Teleassistència.
 • Servei d’Ajuda a domicili.
 • Centre de Dia.
 • Centre de Nit.
 • Centre d’Atenció Residencial.
 • Prestació econòmica vinculada al servei.
 • Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors/as no professionals.
 • Prestació econòmica d’assistència personal.

El Servei d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament d’Albal treballarà conjuntament amb l’equip base de Serveis Socials, ja que des d’esta Regidoria de Benestar Social ja es desenvolupa serveis que s’emmarquen dins del Pla d’Actuació de la Llei de Dependència.

 


HORARI D’ATENCIÓ 

Dimarts i dimecres de 8.00h a 14.30h amb Cita Prèvia
Centre Polivalent situat al C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 i 11
Telèfon: 961220504

 

Pla d’Atenció Integral al Major

En l’actualitat, el procés d’envelliment de les poblacions està ocasionant una sèrie de canvis d’índole psicosocial en el conjunt de la població. Unit a la prolongació de l’esperança de vida, s’acompanyen situacions de dependència que requerixen de certs tipus d’ajuda per a dur a terme les activitats de la vida diària.
L’aparició de malalties invalidants (demències senils, malaltia de Parkinson, artrosi degenerativa) està donant lloc a determinats problemes en l’àmbit familiar pel fet que no saben com fer front a la cura que requerix este tipus de persones.
En l’actualitat, l’atenció al col·lectiu de tercera edat requerix una sèrie de canvis a fi de millorar la qualitat de vida nostres majors. Es fa necessari proposar determinats programes de promoció de la salut a fi d’arribar a una edat avançada en condicions òptimes.

EL Pla d’Atenció Integral al major es desenvolupa a través de les accions següents:

 • Programa de Sensibilització Ciutadana davant del problema de l’envelliment.
 • Programa d’Atenció Psicosocial dirigit a persones majors i les seues famílies.
 • Tallers de promoció de la salut en persones majors.

ELS TALLERS SÓN TOTALMENT GRATUÏTS

Informació:
Departament de Servicis Socials, telèfon 96.122.05.04