Àrees i serveis | BENESTAR SOCIAL

Servicis Socials

Personal adscrit:
Coordinadora: Leticia Ricart Casas.
Treballadora Social: Inmaculada Ruiz Ricart.
Treballadora Social: Carmina Vila Gimeno.
Treballadora Social: Sonia Gallego Luna.
Treballadora Social: María Gómez del Río.
Treballadora Social: Raquel Vera Casas.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Programa de Prevenció i Intervenció de l'Absentisme Escolar

El Programa de Prevenció de l’Absentisme Escolar establix un conjunt de mesures protocol·litzades que permeten oferir una resposta ràpida i eficaç al problema de l’absentisme. L’objectiu és garantir la continuïtat i regularitat de l’educació dels menors. Este programa està coordinat amb la resta de municipis de L’Horta Sud, així com amb la fiscalia de menors, la qual cosa li conferix una major entitat i capacitat d’execució que facilita les actuacions sobre la problemàtica absentista.

Per al correcte desenvolupament existix una Comissió d’Escolarització formada pel regidor d’Educació, els/les caps d’estudi dels centres educatius (CEIP, CC i IES), el Departament de Serveis Socials, la Policia Local, el Gabinet Psicopedagògic i el Departament d’Educació.

El programa complet i el tríptic informatiu es presenten a continuació.

Tríptic informatiu

Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU 2020

Des de l’Ajuntament d’Albal s’ha desenvolupat un pla denominat ALBAL INCLOU guiat per la preocupació de contribuir, en la mesura de les disponibilitats municipals, a tres grans drames actuals: ocupació, vivenda i alimentació de les famílies.

Termini de presentació de sol·licituds del 15/02/2020 al 30/11/2020.

Bases

Instància sol·licitud

Instància justificació

Publicació d’edicte al BOP

Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials
Ajudes en matèria de Prestacions Bàsiques de Servicis Socials 2020.

Termini de presentació de sol·licituds del 15/02/2020 al 30/11/2020.

Bases

Publicació edicte al BOP

Instància

Subvencions associacions sense ànim de lucre i ONG’s 2019

La present convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes per a col·laborar en els gastos que ocasionen les distintes activitats a desenrotllar per les associacions sense ànim de lucre i Ong’s, referits a projectes de promoció i desenrotllament social.

El termini de presentació d’instàncies serà del 16 al 31 de octubre de 2019.

Bases

Instància

Edicte convocatòria BOP

Ordenança Reguladora del Servici d'Ajuda a Domicili

El servici públic d’ajuda a domicili, regulat per esta ordenança, tenen com a objecte la prevenció i l’atenció de situacions de necessitat personal en l’entorn de la llar familiar.

Ordenança Reguladora del Servici d’Ajuda a Domicili

Ajudes Diversitat Funcional

Esta convocatoria tiene como objeto la concesión de ayudas a personas con discapacidad igual o superior al 33% asimismo se podrá conceder al alumnado de educación primaria con necesidades educativas especiales sin certificado de discapacidad previo informe justificativo elaborado por el gabinete psicopedagógico municipal o SPEE del centro educativo.

El plazo para presentación de solicitudes será del 6 de junio de 2020 al 6 de julio de 2020.

Bases

Publicació Bases en BOP

Instància

Edicte esmena instàncies Ajudes Diversitat Funcional 2018-2019

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Descripció dels objectius i funcions del Departament

Els Serveis Socials són un conjunt de recursos i actuacions per a previndre la marginació i promoure la integració de les persones o famílies que, per raó de dificultats econòmiques, de falta d’autonomia personal, de discapacitats o de marginació social, necessiten l’ajuda i la protecció social. A Albal, s’implanten els Serveis Socials en 1992. La llei atorga als ajuntaments, principalment, competència sobre els servicis d’atenció primària, que inclouen l’atenció social polivalent (atenció individual i familiar, detecció i prevenció de l’absentisme escolar, atenció a la infància i adolescència en situació de risc, etc.), així com l’atenció social domiciliària per als sectors de tercera edat i minusvàlids (principalment sense recursos suficients i que viuen sols). L’atenció primària inclou el Programa d’Emergència Social per a ajudes econòmiques específiques i urgents. Entre les accions més freqüentment realitzades es troben:

 • Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius, sobre els drets i recursos socials existents.
 • Ajuda a domicili, l’objectiu del qual és facilitar la permanència de l’individu al medi habitual, a través de la prestació de servicis de caràcter domèstic, social, personal o educatiu.
 • Servei d’acollida. Este servei atendrà amb caràcter immediat les necessitats bàsiques, de forma temporal o permanent, de les persones necessitades de llar o amb greus problemes de convivència, atenent les emergències socials o individuals.
 • Gestió de les ajudes econòmiques i el seguiment en l’àmbit del seu territori.
 • Prestacions inespecífiques que, pel seu nivell primari, puguen ser satisfetes sense necessitat de la derivació a un servici especialitzat.

Servici Especialitzat d’Atenció a Família i Infància (SEAFI)

El SEAFI és un servici especialitzat en l’atenció a la família que oferix suport psicològic i educatiu a les famílies que tenen conflictes en les seues relacions familiars

Els programes específics que componen el SEAFI són:

 • Intervenció amb famílies en situació de risc.
 • Orientació i mediació familiar.
 • Suport a famílies monoparentals.
 • Suport a famílies en el si del qual es produïx violència.
 • Intervenció en famílies amb menors en situació de guarda i/o tutela administrativa.

El SEAFI el desenvolupa un equip de professionals especialitzats en l’àmbit familiar, compost per una psicòloga i una treballadora social.

Per a accedir al SEAFI han d’acudir a:

 • Departament de Servicis Socials municipal.
 • Conselleria de Benestar Social de la Generalitat Valenciana.

Ubicació i horari:
Centre Polivalent. C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04 Ext. 224

Programa de Benestar Infantil (PEBI)

El Programa de Benestar Infantil és un servici centrat en la promoció del benestar infantil, potenciant el seu desenvolupament psicològic i emocional, i proporcionant als pares una guia en la seua tasca educadora.

Va dirigit a la població infantil, amb edats compreses entre els tres i vint-i-quatre mesos, i als seus pares i mares.

El Programa de Benestar Infantil el desenrotlla un equip de professionals especialitzats en la infància i les relacions familiars, compost per una psicòloga.

Per a accedir al programa han de demanar cita prèvia.

Ubicació i horari:
Centre Polivalent. C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
Telèfon 96 122 05 04 Ext. 240

Programa Major a Casa

Beneficiaris:

MAJORS DE SEIXANTA-CINC ANYS, DEPENDENTS LLEUS O MODERATS.
MAJORS DE SEIXANTA ANYS O DISCAPACITATS, AMBDÓS CASOS DEPENDENTS QUE CONVISQUEN AMB EL MAJOR DE SEIXANTA-CINC ANYS.

Servicis:

MENJAR DE MIGDIA, QUE S’ENTREGARÀ DE DILLUNS A DISSABTE (QUE S’ENTREGARÀ PER A DISSABTE I DIUMENGE).
SERAN DIETES EQUILIBRADES, QUATRE DIFERENTS: NORMAL, RÈGIM, DIABÈTICS I TRITURADA. SERAN DIETES PERSONALITZADES EN FUNCIÓ DE L’INFORME MÈDIC I DELS GUSTOS DE LA PERSONA MAJOR.
NETEJA DEL DOMICILI UNA HORA I MITJA, DOS DIES A LA SETMANA. S’ENTREGARÀ A CADA USUARI/ÀRIA: TRES JOCS DE LLENÇOLS I TRES DE TOVALLES, DELS QUALS, UN SE L’EMPORTARAN SETMANALMENT PER A NETEJA.

Sol·licituds:

Departament de Servicis Socials, PREVIA PETICIÓ DE CITA TELÈFON: 96.122.05.04

Servei Municipal d’Atenció a la Dependència

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Albal disposa des de setembre de 2007 d’un Servei d’Atenció a la Dependència subvencionat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al desenvolupament de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal Atenció a Persones en Situació de Dependència.

La Llei 39/2006, en vigor des de l’1 de gener de 2007, de Promoció de l’Autonomia Personal Atenció a Persones en Situació de Dependència té com a objectiu atendre les necessitats de les persones que, per trobar-se en situació d’especial vulnerabilitat, necessiten ajuda per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

La dependència es presenta quan les persones per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i lligades a la falta o a la pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten de l’atenció d’una altra o d’altres persones o ajudes importants per realitzar activitats bàsiques de la vida diària o, en el cas de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, d’altres suports per a l’autonomia personal. (Art. 2.2 de la Llei de Dependència).

La Llei establix tres graus de dependència: grau 1 dependència moderada, grau 2 dependència severa i grau 3 gran dependència. Cadascun d’estos graus es classificarà en dos nivells en funció de l’autonomia de les persones i de la intensitat de la cura que requerixen.

Les funcions del Servei Municipal d’Atenció a la Dependència són:

 • Informació i assessorament tècnic en matèria d’atenció a les persones en situació de dependència.
 • Suport a la ciutadania en la tramitació de les sol·licituds, i si escau, requeriments.
 • Elaboració de l’Informe Social al domicili en el qual visca la persona sol·licitant (document tècnic que recull les expectatives familiars i la valoració de la millor atenció segons la situació de dependència que presenta la persona).
 • Negociació i proposta del Programa d’Atenció Individual de les persones en situació de dependència.
 • Seguiment de les prestacions i serveis assignats a les persones en situació de dependència.

Els serveis i prestacions que s’ofereixen dins del catàleg de la Llei 39/2006, són:

 • Servei de Prevenció i Promoció de l’Autonomia Personal.
 • Servei de Teleassistència.
 • Servei d’Ajuda a domicili.
 • Centre de Dia.
 • Centre de Nit.
 • Centre d’Atenció Residencial.
 • Prestació econòmica vinculada al servei.
 • Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport a cuidadors/as no professionals.
 • Prestació econòmica d’assistència personal.

El Servei d’Atenció a la Dependència de l’Ajuntament d’Albal treballarà conjuntament amb l’equip base de Serveis Socials, ja que des d’esta Regidoria de Benestar Social ja es desenvolupa serveis que s’emmarquen dins del Pla d’Actuació de la Llei de Dependència.

 


HORARI D’ATENCIÓ 

Dimarts i dimecres de 8.00h a 14.30h amb Cita Prèvia
Centre Polivalent situat al C/ Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 i 11
Telèfon: 961220504

 

Pla d’Atenció Integral al Major

En l’actualitat, el procés d’envelliment de les poblacions està ocasionant una sèrie de canvis d’índole psicosocial en el conjunt de la població. Unit a la prolongació de l’esperança de vida, s’acompanyen situacions de dependència que requerixen de certs tipus d’ajuda per a dur a terme les activitats de la vida diària.
L’aparició de malalties invalidants (demències senils, malaltia de Parkinson, artrosi degenerativa) està donant lloc a determinats problemes en l’àmbit familiar pel fet que no saben com fer front a la cura que requerix este tipus de persones.
En l’actualitat, l’atenció al col·lectiu de tercera edat requerix una sèrie de canvis a fi de millorar la qualitat de vida nostres majors. Es fa necessari proposar determinats programes de promoció de la salut a fi d’arribar a una edat avançada en condicions òptimes.

EL Pla d’Atenció Integral al major es desenvolupa a través de les accions següents:

 • Programa de Sensibilització Ciutadana davant del problema de l’envelliment.
 • Programa d’Atenció Psicosocial dirigit a persones majors i les seues famílies.
 • Tallers de promoció de la salut en persones majors.

ELS TALLERS SÓN TOTALMENT GRATUÏTS

Informació:
Departament de Servicis Socials, telèfon 96.122.05.04