Àrees i serveis | EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

Educació

Avisos, convocatòries i tràmits actius

ESCOLA D’HIVERN 2023
Termini d'inscripció del 22 de novembre al 12 de decembre de 2023

 

Termini d’inscripció del 22 de novembre al 12 de decembre de 2023

Més informació i instància al desplegable corresponent.

 

 

 

Terminis de presentació de beques
Terminis de presentació de beques

Beques de Transport  curs 2023-2024 (per a estudiants menores d’edad) Del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2023

Beques Material escolar (2on clicle d’educació infantil)  De l’1 al 25 de setembre de 2023

TERMINI SUBSANACIÓ MATERIAL ESCOLAR: Del 8 al 21 de noviembre de 2023

Beques d’Educació Infantil (1er cicle) Del l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2023.

Més informació, instàncies… al desplegable corresponent.

Informació, tràmits i impresos

Subvencions AMPA curs 2022-2023

Esta convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes per a col·laborar en els gastos de funcionament ordinari de les AMPA dels centres docents de la població d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies del 9 al 29 de febrer de 2024.

Bases. Ordenança general reguladora de subvencions Ajuntament d’Albal

Convocatoria

Instància. Annex I

Annex II

Annex III

BOP Nº28 de 8 de febrero

 

Beques d'estudis no obligatoris expedient acadèmic 2022-2023

Esta convocatòria té com a objecte incentivar els estudiants que han superat estudis no obligatoris amb el millor expedient, en règim de concurrència competitiva, que es regiran per les bases reguladores establides en esta convocatòria i per donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de presentació d’instàncies del 9 al 29 de febrer de 2024 inclusivament.

Bases Ordenança general reguladora de subvencions de l’Ajuntament d’Albal

Convocatoria

Instància

BOP Nº 28 de 8 de febrero

 

 

Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2023-2024

Esta convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes per a col·laborar en el finançament de l’adquisició de material escolar per a l’alumnat del segon cicle d’Educació Infantil per al curs 2023-2024.

Termini de presentació d’instàncies de l’1 al 25 de setembre de 2023

Termini d’esmena d’instàncies del 8 al 21 de novembre de 2023

Bases Ordenança reguladora de subvencions de l’Ajuntament d’Albal

Convocatòria

Instància

Butlletí Oficial de la Província de València nº150 del 03_08_23

Edicte d’esmena d’instàncies

Edicte de concessió

Consulta l'estat del teu expedient

NIF:   

 

 

 

 

Beques de transport escolar per a estudis no obligatoris curs 2023-2024

L’objecte d’estes bases reguladores és l’adjudicació d’ajudes per al curs acadèmic 2023/24, destinades a finançar el transport d’estudiants que estiguen realitzant els seus estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana i que es troben fora del municipi d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies del 19 d’octubre al 9 de novembre de 2023

 

Bases Ordenança reguladora de subvencions de l’Ajuntament d’Albal

Convocatòria

Instància

BOP nº 201 de 18 octubre 2023

Edicte de concessió

Consulta l'estat del teu expedient

NIF:   

 

 

Escola matinal

Des d’este Ajuntament oferim a tots els pares i mares dels xiquets i xiquetes de tres a dotze anys que assistixen als centres docents de la població L’ESCOLA MATINERA, des de l’inici del curs.
Este servici s’ha fet per cobrir les necessitats dels pares/mares dels xiquets que no puguen atendre els seus fills/es a primera hora del matí.

Horari del servici d’escoleta matinal: 7.30 h a 9.00 h

Horari d’entrada dels xiquets/es: 7.30 h a 8.15 h

Matrícula oberta fins al 4 de setembre 2023.

Instància

Full informatiu aula matinal

 

Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2022-2023

Facilitar i afavorir l’escolarització infantil, ha considerat convenient la dotació d’una fórmula per a la concessió d’ajudes econòmiques per a la incorporació al sistema educatiu, que permet la lliure elecció de centre educatiu per part dels pares que tenen fills en edat d’accedir a l’Educació Infantil.

Termini de presentació d’instàncies de l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2022. 

Bases Ordenança reguladora de subvencions de l’Ajuntament d’Albal

Convocatòria

Instància

Instància justificació ajudes

BOP nº152 de 09.08.22

Edicte de concessió

Consulta l'estat del teu expedient

NIF:   

Edicte de concessió periode extraordinari 

Consulta l'estat del teu expedient

NIF:   

 

Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2023-2024

Facilitar i afavorir l’escolarització infantil, ha considerat convenient la dotació d’una fórmula per a la concessió d’ajudes econòmiques per a la incorporació al sistema educatiu, que permet la lliure elecció de centre educatiu per part dels pares que tenen fills en edat d’accedir a l’Educació Infantil.

Termini de presentació d’instàncies de l’1 de setembre al 15 d’octubre de 2023. 

Bases Ordenança reguladora de subvencions de l’Ajuntament d’Albal

Convocatòria

Instància

Instància justificació ajudes

Butlletí Oficial de la Província de València nº150 del 03_08_23

Edicte d’esmena 

Edicte de concessió

Consulta l'estat del teu expedient

NIF:   

 

Escolarització fora de termini ordinari (no inclou canvi de centre escolar dins del municipi d'Albal durant el curs )
Escolarització termini ordinari (Admissió alumnat 23/24)

 

Escola d'estiu

Termini de presentació d’instàncies del 16 de maig al 6 d juny de 2023

Instància

Full d’autoritzacions escola d’estiu 2023 (ANEXO II)

Activitat Escola d’estiu

 

Ordenances
Reglament Regulador del Servici Públic de l’Escola Infantil Municipal

El reglament del servici és la disposició de caràcter general emanada del Ple de l’Ajuntament que regula el funcionament i forma de prestació del servici en els aspectes tècnics, organitzatius, sanitaris, educatius, econòmics i procedimentals. Són normes de general compliment per a la gestió i les persones usuàries de l’Escola Infantil emplaçada en el sector 1.1.b en el municipi d’Albal.

Ordenança Reguladora de lesTarifes per la Prestació de Servicis en l’Escola Infantil Municipal

De conformitat amb el que preveu l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, este Ajuntament establix les tarifes del SERVICI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, que es regirà per esta ordenança o norma reguladora.

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Activitats i servicis en l’àrea de Educació

L’Ajuntament d’Albal està realitzant una important labor d’impuls de l’Educació. Per a això es realitzen importants inversions econòmiques en la subvenció de llibres de text per a escolars, beques per a xiquets discapacitats, beques per a xiquets de zero a tres anys, etc.

Escola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l’Ajuntament

L’ Escola Matinera és una activitat ludicoeducativa, en la qual es realitzen jocs, activitats i tallers per a xiquets d’edats compreses entre tres i dotze anys, que no es dirigixen a obtindre un resultat final exterior a estes.

L’objectiu principal és que els xiquets es divertisquen, interactuen i desenvolupen la seua creativitat a través dels jocs i tallers que es proposen, alhora que es fomenten actituds de respecte, col·laboració, convivència, tolerància i solidaritat.

Les activitats que es realitzen són:
– Jocs de tipus lúdic (cançons, danses, jocs d’interior).
– Tallers de tipus creatiu (ells mateixos construïxen els seus propis jocs, joguets i objectes).
– Tallers relacionats amb dates assenyalades (Falles, Dia de la Mare, Dia de la Comunitat Valenciana, Dia de Sant Blai…).

Esta activitat esta subvencionada per l’Ajuntament.

Gabinet Psicopedagògic Municipal

Qué es?

El Gabinet Psicopedagògic municipal és un servici creat per l’Ajuntament d’Albal i homologat per la Conselleria d’Educació, que atén la población escolar de tots els centres de la localitat.
CENTRES ATESOS I PSICOPEDAGOGA RESPONSABLE
CEIP SANT BLAI
CEIP JUAN ESTEVE MUÑOZ: M. Carmen Ribes Martínez
CEIP SANT CARLES BORROMEO: Reme Melero Cavero
CEIP LA BALAGUERA: M. José Chilet Toledo
CC SANTA ANA i SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA: M. José Chilet Toledo

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació del servicis especilitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i professional de la Conselleria d’Educació és el dels centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen els ensenyaments de règimen general que regula la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
El Gabinet Psicopedagògic municipal atén quatre col·legis públics i un de concertat sostingut amb fons públics.

Funcions del gabintet psicopedagógic

El Decret 131/1994 de 5 de juliol del Govern Valencià regula les funcions dels servicis psicopedagògics escolars i dels gabinets municipals homologats.

Les funcions generals són les següents:

 • Participar en el suport i assessorament als centres educatius.
 • Elaborar i difondre materials i instruments d’orientació educativa i d’intervenció psicopedagògica i logopèdica en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • Coordinar les activitats d’orientació educativa i sociofamiliar que es realitzen en els centres docents del seu ámbit d’actuació.
 • Assessorar el professorat en el disseny de procediments i instruments d’avaluació, tant en els aprenentatges de l’alumnat com del mateix procés d’ensenyament.
 • Detectar les condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seua adaptació a l’àmbit escolar.
 • Realitzar l’avaluació i la valoració sociopsicopedagògiques i logopèdiques de l’alumnat per a la determinació de la seua escolarització més adequada i, si procedix, elaborar la proposta de diversificació curricular o d’adaptació curricular significativa, en el seu cas realizar el tractament logopèdic i rehabilitador.
 • Col·laborar en l’orientació acadèmica per a afavorir en l’alumnat la presa de decisions.
 • Col·laborar en l’orientació de l’alumnat en els processos de transició a altres etapes i itineraris educatius i al món del treball.
 • Fer l’orientació psicopedagògica sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’adaptació personal i social en l’àmbit educatiu.
 • Assessorar les famílies o els representants legals de l’alumnat, participant, en el seu cas, en el desenvolupament de programes formatius de pares i mares de l’alumnat.
 • Qualsevol altra que es determine reglamentàriament (dictàmens d’escolarització, informes psicopedagògics per a estaments mèdics, legals, participació en proves de selecció de personal…)

L’exercici d’aquestes funcions es realitzarà atenent a principis de caràcter preventiu, flexible, no discriminatiu i diferenciat segons la diversitat social i llingüística i segons les aptituds, interessos i motivacions de l’alumnat.

Col·laboració en iniciatives municipals dins l’ambit educatiu

Xarrada informativa/formativa per a la población durant la setmana cultural, amb la col·laboració d’una persona especialista en el tema o temes a tractar.