Àrees i serveis | EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS

Educació

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Beques d'estudis no obligatoris 2018-2019

Esta convocatòria té com a objecte incentivar els estudiants que han superat estudis no obligatoris amb el millor expedient, en règim de concurrència competitiva, que es regiran per les bases reguladores establides en esta convocatòria i per donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de presentació finalitzat.

Bases

Instància

Edicte de concessió

 

Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2020-2021

Facilitar i afavorir l’escolarització infantil, ha considerat convenient la dotació d’una fórmula per a la concessió d’ajudes econòmiques per a la incorporació al sistema educatiu, que permet la lliure elecció de centre educatiu per part dels pares que tenen fills en edat d’accedir a l’Educació Infantil.

Termini de presentació d’instàncies del 19 d’agost al 20 d’octubre de 2020.

Bases

Instància

Edicte convocatòria BOP 18-08-2020

 

Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2020-2021

Esta convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes per a col·laborar en el finançament de l’adquisició de material escolar per a l’alumnat del segon cicle d’Educació Infantil per al curs 2020-2021.

Termini de presentació d’instàncies sol·licitud, de l’1 de setembre al 25 de setembre, tots dos inclosos.

Bases

Instància

Edicte d’esmena d’instàncies

 

Escola matinera

Des d’este Ajuntament oferim a tots els pares i mares dels xiquets i xiquetes de tres a dotze anys que assistixen als centres docents de la població L’ESCOLA MATINERA, des de l’inici del curs.
Este servici s’ha fet per cobrir les necessitats dels pares/mares dels xiquets que no puguen atendre els seus fills/es a primera hora del matí.

Horari del servici d’escoleta matinera: 7.30 h a 9.00 h

Horari d’entrada dels xiquets/es: 7.30 h a 8.15 h

Matrícula oberta fins al 5 de setembre.

Instància

Nota Informativa

Protocol d’actuació COVID-19

Subvencions AMPA curs 2018-2019
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d’ajudes per a col·laborar en els gastos de funcionament ordinari de les AMPA dels centres docents de la població d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies finalitzat.

Bases

Instància

Annex II

Annex III

Edicte de concessió

Procés d'escolarització 2019-2020
Sol·licitud de lloc escolar en la localitat fora de termini ordinari
Beques de transport escolar per a estudis no obligatoris curs 2020-2021
L’objecte d’estes bases reguladores és l’adjudicació d’ajudes per al curs acadèmic 2020/21, destinades a finançar el transport d’estudiants que estiguen realitzant els seus estudis en centres educatius de la Comunitat Valenciana i que es troben fora del municipi d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies sol·licitud, del 14 de setembre al 8 d’octubre, tots dos inclosos.

Instància

Bases

 

Ordenances
Reglament Regulador del Servici Públic de l’Escola Infantil Municipal

El reglament del servici és la disposició de caràcter general emanada del Ple de l’Ajuntament que regula el funcionament i forma de prestació del servici en els aspectes tècnics, organitzatius, sanitaris, educatius, econòmics i procedimentals. Són normes de general compliment per a la gestió i les persones usuàries de l’Escola Infantil emplaçada en el sector 1.1.b en el municipi d’Albal.

Ordenança Reguladora de lesTarifes per la Prestació de Servicis en l’Escola Infantil Municipal

De conformitat amb el que preveu l’article 41 del RD Legislatiu 2/2004, este Ajuntament establix les tarifes del SERVICI D’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, que es regirà per esta ordenança o norma reguladora.

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Activitats i servicis en l’àrea de Educació

L’Ajuntament d’Albal està realitzant una important labor d’impuls de l’Educació. Per a això es realitzen importants inversions econòmiques en la subvenció de llibres de text per a escolars, beques per a xiquets discapacitats, beques per a xiquets de zero a tres anys, etc.

Escola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l’Ajuntament

L’ Escola Matinera és una activitat ludicoeducativa, en la qual es realitzen jocs, activitats i tallers per a xiquets d’edats compreses entre tres i dotze anys, que no es dirigixen a obtindre un resultat final exterior a estes.

L’objectiu principal és que els xiquets es divertisquen, interactuen i desenvolupen la seua creativitat a través dels jocs i tallers que es proposen, alhora que es fomenten actituds de respecte, col·laboració, convivència, tolerància i solidaritat.

Les activitats que es realitzen són:
– Jocs de tipus lúdic (cançons, danses, jocs d’interior).
– Tallers de tipus creatiu (ells mateixos construïxen els seus propis jocs, joguets i objectes).
– Tallers relacionats amb dates assenyalades (Falles, Dia de la Mare, Dia de la Comunitat Valenciana, Dia de Sant Blai…).

Esta activitat esta subvencionada per l’Ajuntament.

Gabinet Psicopedagògic Municipal

Qué es?

El Gabinet Psicopedagògic municipal és un servici creat per l’Ajuntament d’Albal i homologat per la Conselleria d’Educació, que atén la población escolar de tots els centres de la localitat.
CENTRES ATESOS I PSICOPEDAGOGA RESPONSABLE
CEIP SANT BLAI
CEIP JUAN ESTEVE MUÑOZ: M. Carmen Ribes Martínez
CEIP SANT CARLES BORROMEO: Reme Melero Cavero
CEIP LA BALAGUERA: M. José Chilet Toledo
CC SANTA ANA i SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA: M. José Chilet Toledo

Àmbit d’actuació

L’àmbit d’actuació del servicis especilitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i professional de la Conselleria d’Educació és el dels centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen els ensenyaments de règimen general que regula la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
El Gabinet Psicopedagògic municipal atén quatre col·legis públics i un de concertat sostingut amb fons públics.

Funcions del gabintet psicopedagógic

El Decret 131/1994 de 5 de juliol del Govern Valencià regula les funcions dels servicis psicopedagògics escolars i dels gabinets municipals homologats.

Les funcions generals són les següents:

 • Participar en el suport i assessorament als centres educatius.
 • Elaborar i difondre materials i instruments d’orientació educativa i d’intervenció psicopedagògica i logopèdica en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
 • Coordinar les activitats d’orientació educativa i sociofamiliar que es realitzen en els centres docents del seu ámbit d’actuació.
 • Assessorar el professorat en el disseny de procediments i instruments d’avaluació, tant en els aprenentatges de l’alumnat com del mateix procés d’ensenyament.
 • Detectar les condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seua adaptació a l’àmbit escolar.
 • Realitzar l’avaluació i la valoració sociopsicopedagògiques i logopèdiques de l’alumnat per a la determinació de la seua escolarització més adequada i, si procedix, elaborar la proposta de diversificació curricular o d’adaptació curricular significativa, en el seu cas realizar el tractament logopèdic i rehabilitador.
 • Col·laborar en l’orientació acadèmica per a afavorir en l’alumnat la presa de decisions.
 • Col·laborar en l’orientació de l’alumnat en els processos de transició a altres etapes i itineraris educatius i al món del treball.
 • Fer l’orientació psicopedagògica sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’adaptació personal i social en l’àmbit educatiu.
 • Assessorar les famílies o els representants legals de l’alumnat, participant, en el seu cas, en el desenvolupament de programes formatius de pares i mares de l’alumnat.
 • Qualsevol altra que es determine reglamentàriament (dictàmens d’escolarització, informes psicopedagògics per a estaments mèdics, legals, participació en proves de selecció de personal…)

L’exercici d’aquestes funcions es realitzarà atenent a principis de caràcter preventiu, flexible, no discriminatiu i diferenciat segons la diversitat social i llingüística i segons les aptituds, interessos i motivacions de l’alumnat.

Col·laboració en iniciatives municipals dins l’ambit educatiu

Xarrada informativa/formativa per a la población durant la setmana cultural, amb la col·laboració d’una persona especialista en el tema o temes a tractar.