Àrees i serveis | SERVICIS ECONÒMICS

Tresoreria

La funció de Tresoreria comprén el maneig i la custòdia de fons, valors i efectes de l’entitat local, de conformitat amb el que establixen les disposicions legals vigents i la direcció dels servicis de recaptació.

Servici de verificació de documents
Correu electrònic de Tresoreria: tesoreria@albal.es
Correu electrònic de Recaptació: recaudacion@albal.es

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança general de gestió, recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic locals de l’Ajuntament d’Albal

Esta ordenança general, dictada a l’empara del que preveu l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i en els articles 11, 12.2 i 15.3 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Orde Social, conté normes comunes, tant substantives com de procediment, que es consideraran part integrant de les ordenances fiscals i dels reglaments Interiors que es puguen dictar relatius a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos de dret públic municipals.

Ordenança General de Gestió, Recaptació de Tributs i altres Ingressos de Dret Públic Locals de l’Ajuntament d’Albal

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica