1. Inici
  2. Àrees i Servicis
  3. Servicis Econòmics
  4. Gestió Tributària
  5. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Àrees i Servicis | SERVICIS ECONÒMICS | Gestió Tributària

ICIO

(Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

Sol·licitar domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps del formulari i farem la domiciliació del rebut indicat.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Generalitats

L’ICIO grava la realització, dins del terme municipal d’Albal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s’exigisca l’obtenció de la corresponent llicència urbanística.

La quota de l’ICIO s’establix aplicant un percentatge del 3,3% sobre el cost real i efectiude la construcció, la instal·lació i l’obra.

L’impost es merita en el moment d’iniciar-se la construcció, la instal·lació o l’obra, encara que no s’haja obtingut la corresponent llicència.

La gestió de l’impost es realitza per mitjà de la presentació per part del subjecte passiu de la corresponent declaració.

Beneficis fiscals

En este apartat informem els contribuents dels beneficis fiscals més habituals en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres; per tant, atés que la casuística prevista en les disposicions legals és molt àmplia, si desitgen informació sobre la possible existència d’altres supòsits poden dirigir-se al Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, siti a Albal, pl. del Jardí núm. 7.

En tots els casos, la sol·licitud haurà de tramitar-se per mitjà de la presentació d’instància en el Registre General de l’Ajuntament en què s’indicarà el tipus de benefici que es desitja i s’hi adjuntarà la documentació que en cada cas es detalla.

Bonificació per a construccions declarades d’especial interés o d’utilitat municipal

Es concedix la bonificació del 95% en la quota de l’ICIO per a les construccions, les instal·lacions i les obres que siguen declarades d’especial interés o d’utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment d’ocupació que justifiquen eixa declaració.

Esta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Documentació sol·licitada:

  • Escrit sol·licitant la bonificació en què haurà de justificar-se l’interés o la utilitat municipal de la construcció, la instal·lació o l’obra respecte de la qual se sol·licita la bonificació.