Àrees i serveis | SERVICIS ECONÒMICS

Intervenció, Fiscalització i Pressupostos

Intervenció, Fiscalització i Pressupostos

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Pressupost General 2020

Pressupost general ejercici 2020

Publicació Pressupost 2020 BOP

Bases d’execució del pressupost 2020

Bases d’execució del pressupost 2020

Annex de subvencions pressupost general 2020

Annex de subvencions pressupost general 2020

Reglaments

.

 

Pressupost General 2021

Pressupost general ejercici 2021

Publicació Pressupost 2021 BOP

Bases d’execució del pressupost 2021

Bases d’execució del pressupost 2021

Annex de subvencions pressupost general 2021

Annex de subvencions pressupost general 2021

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Funcions

S’inclouen en este apartat tots els actes municipals que tinguen transcendència econòmica tant per a la corporació com per a l’interessat.

La regulació d’aquestes funcions, la trobem a l’article 4 del RD 128/2018 de 16 de març pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional i que establix  per a la funció de control i fiscalització interna de la gestió economicafinancera i pressupostària i funció de comptabilitat, el següent:

1. El control intern de la gestió economicofinancera i pressupostària s’exercirà en els termes establits en la normativa que desenvolupa l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i comprendrà:

a) La funció interventora.

b) El control financer en les modalitats de funció de control permanent i l’auditoria pública, incloent-se en ambdues el control d’eficàcia referit en l’article 213 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. L’exercici del control financer inclourà, en tot cas, les actuacions de control atribuïdes en l’ordenament jurídic a l’òrgan interventor, com ara:

1r El control de subvencions i ajudes públiques, d’acord amb el que s’establix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2n L’informe dels projectes de pressupostos i dels expedients de modificació d’aquests.

3r L’emissió d’informe previ a la concertació o modificació de les operacions de crèdit.

4t L’emissió d’informe previ a l’aprovació de la liquidació del Pressupost.

5é L’emissió d’informes, dictàmens i propostes que en matèria economicofinancera o pressupostària hagen sigut sol·licitades per la presidència, per un terç dels Regidors o Diputats o quan es tracte de matèries per a les quals legalment s’exigisca una majoria especial, així com el dictamen sobre la procedència de la implantació de nous serveis o la reforma dels existents a l’efecte de l’avaluació de la repercussió economicofinancera i estabilitat pressupostària de les respectives propostes.

6é Emetre els informes i certificats en matèria economicofinancera i pressupostària i la seua remissió als òrgans que establisca la seua normativa específica.

2. La funció de comptabilitat comprén:

a) Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i la d’execució del Pressupost de l’entitat local d’acord amb les normes generals i les dictades pel Ple de la corporació.

b) Formar el Compte General de l’entitat local.

c) Formar, conformement a criteris usualment acceptats, els estats integrats i consolidats dels comptes que determine el Ple de la corporació.

d) Coordinar les funcions o activitats comptables de l’entitat local, emetent les instruccions tècniques oportunes i inspeccionant la seua aplicació.

e) Organitzar un adequat sistema d’arxiu i conservació de tota la documentació i informació comptable que permeta posar a la disposició dels òrgans de control els justificants, documents, comptes o registres del sistema d’informació comptable per ells sol·licitats en els terminis requerits.

f) Inspeccionar la comptabilitat dels organismes autònoms, de les societats mercantils dependents de l’entitat local, així com de les seues entitats públiques empresarials, d’acord amb els procediments que establisca el Ple.

g) Elaborar la informació a què es referix l’article 207 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i remetre-la al Ple de la corporació, per conducte de la Presidència, en els terminis i amb la periodicitat establida.

h) Elaborar l’avanç de la liquidació del pressupost corrent que ha d’unir-se al Pressupost de l’entitat local a què es referix l’article 18.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisé de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.

i) Determinar l’estructura de l’avanç de la liquidació del Pressupost corrent a què es referix l’article 168 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que s’establisca pel Ple de l’entitat local.

j) La gestió del registre comptable de factures i el seu seguiment per a complir els objectius de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, emetent els informes que la normativa exigisca.

k) La remissió de la informació economicfinancera al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, al Tribunal de Comptes i als òrgans de control extern així com a altres organismes de conformitat amb el qual es disposa en la normativa vigent.

 

 

Avís important a proveïdors que facturen en paper

Vistes les factures que en suport paper estan presentant-se a l’ajuntament i havent advertit la falta de codis obligatoris, us recordem que, segons l’article 5.3 de l’ordre HAP/492/2014, les factures que es presenten en paper, hauran d’incloure, almenys, la següent informació:

  1. Data d’expedició de la factura.
  2. Data de presentació de la factura en el registre administratiu.
  3. Número d’identificació fiscal o número d’identificació equivalent de l’expedidor de la factura.
  4. Nom i cognoms, raó o denominació social completa de l’obligat a expedir factura.
  5. Número de factura i, si es procedent, sèrie.
  6. Import de l’operació, inclòs IVA (o impost equivalent).
  7. Unitat monetària en la qual està expressat l’import, d’acord amb la codificació ISO 4217 Alpha-3.
  8. Codi dels òrgans competents en la tramitació de la factura així com de l’òrgan o unitat administrativa que tinga atribuïda la funció de comptabilitat, codificat d’acord amb el directori DIR3 d’unitats administratives gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

Aquests codis de referència que heu d’afegir a les factures perquè tinguen un contingut adequat, són:

Oficina Comptable: L01460076

Òrgan Gestor: L01460076

Unitat Tramitadora: L01460076

És molt important que ho feu constar en les factures que presenteu, atés que és obligatori i en cas contrari, no podrem registrar-les en el nostre sistema comptable.

Agraïm la vostra col·laboració i estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta en el Departament d’Intervenció.