1. Inici
 2. Àrees i Servicis
 3. Policia Local

Àrees i serveis

Policia Local

En aquesta secció trobarà informació sobre els tràmits administratius, les ordenances i les funcions de la Policia local d’Albal.


Telèfon directe Policia d’Albal:

96 127 0 127

Telèfon d’emergències: 112

Telèfon directe Policia d’Albal

(Punche el botó per trucar):

Telèfon d’emergències:

(Punche el botó per trucar):

112

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Renovació o primera expedició del D.N.I. (Document Nacional d’Identitat):

Pot Vosté renovar-lo en el propi Ajuntament els dies assenyalats a este efecte. Més informació en les dependències de l’Ajuntament o en el telèfon 96 126 00 56.

Per a l’expedició del D.N.I. Cal portar:

PRIMERA EXPEDICIÓ:

 • 3 fotografies recents, en color, centrades, de front i amb el cap descobert, sense ulleres de vidres foscos.
 • Certificat en extracte de la Partida de Naixement, al només efecte de l’obtenció del D.N.I. (se sol·licita en el Jutjat on este inscrit), o si és el cas, certificat d’inscripció de la nacionalitat espanyola (s’expedix pel Registre Civil).

RENOVACIÓ:

La renovació procedix en els casos de transcurs dels terminis de validesa, sostracció, pèrdua, deteriorament, canvi de domicili o variació de les dades de filiació.

 • 3 fotografies recents, en color, centrades, de front i amb el cap descobert, sense ulleres de vidres foscos.
 • D.N.I. Anterior.
 • En cas de canvi de domicili o nom de la via: certificat d’empadronament en què conste el nou domicili.
 • En cas de variació de dades de filiació: certificat del Registre Civil.
 • En cas de renovació per sostracció: pèrdua o deteriorament, el sol·licitant haurà d’omplir un imprés que se li entregarà on ho sol·licite i que junt amb la seua firma i impressió dactilar, servirà per a comprovar la seua personalitat.

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Precentació d’una denúncia

Pot vosté denunciar en:

 • Les dependències de la Policia Local (carrer Rei En Jaume I, s/n)
 • En la unitat de proximitat de la Guàrdia Civil, que es troba en les pròpies dependències de la policia. L’horari d’esta unitat de proximitat de la Guàrdia Civil és de 9 a 14:30 hores, de dilluns a dissabte.

Instàncies específiques i documentació que s’ha d’aportar per als distints tràmits:

Per a formular qualsevol tipus de denúncia:

 • El DNI, permís de conducció o passaport.

Per a donar de baixa un vehicle:

 • La documentació del vehicle.
 • Firmar la corresponent autorització, que s’entregara en esta Policia.

Esbrinar el procés i informació de les multes de trànsit del municipi:

Pot Vosté personar-se en el Departament de Gestió del Procediment d’Instrucció i Tramitació de denúncies, situat en les dependències de la Policia Local junt amb les dependències policials o en el telèfon 96 127 01 27.

Baixa de un vehicle:

Entrevista amb l’Of-05 de la Policia Local d’Albal, sent el servici oferit per l’Ajuntament per a la retirada amb grua totalment gratuït.

Ordenances i reglaments

Ordenança Municipal de Circulació

Polse sobre el document per a vore el text íntegre d’esta ordenança.

Ordenança Municipal de Circulació

Ordenança Reguladora de la Tinença i Protecció d'Animals

Esta ordenança té la finalitat de fixar la normativa que assegure una possessió d’animals compatible amb la higiene, la salut pública i la seguretat de persones i béns, així com la garantia als animals de la deguda protecció i el bon tracte.

Ordenança Reguladora de la Tinença i Protecció d’Animals

Ordenança Municipal Reguladora de la Manipulació i Ús d'Artificis Pirotècnics i de la Realització d'Espectacles públics de focs artificials

La regulació dels productes pirotècnics es troba continguda en el Reglament d’Explosius aprovat per Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer que considera, en l’art. 22, artificis pirotècnics els enginys o artefactes carregats de material o mescles pirotècniques, generalment deflagrants, tal com es definixen en l’art. 10, és a dir, aquelles matèries o mescles de matèries destinades a produir efecte calorífic, lluminós, sonor, gasós o fumigen, o una combinació d’estos efectes, com a conseqüència de reaccions químiques exotérmiques sostingudes no detonants, definint el mateix precepte com a objectes pirotècnics els que continguen una o diverses matèries pirotècniques.

Ordenança Municipal Reguladora de la Manipulació i Ús d’Artificis Pirotècnics i de la Realització d’Espectacles públics de focs artificials

Ordenança Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern local

Fins a la Llei 57/2003 anomenada de Modernització del Govern Local, els ajuntaments no tenien norma habilitant per a poder sancionar conductes que afecten les relacions de bona convivència entre els veïns o al deteriorament per abús o mal ús dels béns i servicis municipals. Amb esta ordenança es tipifiquen accions negatives per a la convivència i el bon govern local.

Ordenança Municipal Reguladora de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern local

Reglament Municipal de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d’Albal 22/10/2013

Per haver-se constituït amb caràcter previ esta Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil (ALVPCA) en este municipi, ajustada a la normativa precedent, es pretén la modificació del Reglament municipal de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d’Albal, el text de la qual, amb l’aprovació prèvia per acord adoptat en sessió plenària celebrada en data 25 de març de 2000, va ser inserit en el Butlletí Oficial de la Província núm. 242, d’11 de desembre de 2000.

Reglament Municipal de l’Agrupació Local de Voluntaris de Protecció Civil d’Albal  22/10/2013

Policia local d’Albal

Central de Policia Local

La central está integrada en les instal·lacions del poliesportiu municipal La Balaguera, junt a la piscina coberta, al carrer Rei En Jaume I, s/n.

Es tracta d’unes modernes instal·lacions, independents en si mateixes del poliesportiu, amb capacitat per a una dotació de més de 50 agents, d’acord amb el creixement de la població i les necessitats del municipi.

Disposa d’unes quantes oficines d’atenció al ciutadà per a preservar la intimitat, i instal·lacions adequades per al treball i necessitat policial.

Funcions de la Policia local

El cos de la Policia Local té com a missió general la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana en el municipi.

La Policia Local, dins del nucli urbà, té competència plena en la instrucció d’atestats per accidents de circulació (lesionats, danys materials, delictes contra la seguretat del trànsit), així com actuar com a policia administrativa en relació amb les ordenances, bans i la resta de disposicions municipals (realitzar informes de convivència, d’activitats, sobre llicències de guals o ubicació de terrasses de bars, localització i precinte de vehicles).

Així mateix, entre altres funcions de la Policia Local destaquen:

 • Ordenar, senyalitzar, regular i dirigir el trànsit en el municipi, d’acord amb les normes de circulació.
 • Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública i en l’execució dels plans de protecció civil.
 • Servicis humanitaris: acompanyament de persones d’edat avançada al seu domicili, atendre i auxiliar ferits fins a l’arribada dels sanitaris.
 • Efectuar actuacions de vigilància preventiva per a la prevenció d’actes delictius i intervindre quan s’hagueren comés, en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, d’acord amb el que establix les Juntes locals de Seguretat.
 • Participar en les funcions de policia judicial, d’acord amb la llei, i cooperar en la resolució de conflictes privats quan foren requerits.
 • Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions municipals, així com els espais públics.

Vehicles

Per al servici i atenció ciutadana es disposa de dos turismes equipats, un vehicle tot terreny i dos motocicletes.