Àrees i Servicis | SERVICIS ECONÒMICS | Gestió Tributària

Taxes i altres

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

Este ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 58 i 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per expedició de documents administratius, que es regularà per esta ordenança, redactada segons el que disposa l’article 16 de l’esmentada Llei 39/88.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius

Ordenança reguladora de la taxa de prestació del servei de cementeris
Taxa per ocupació del subsòl, sòl i vol de la via pública

De conformitat amb el que preveu l’article 117, en relació amb l’article 41.a), de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este ajuntament establix la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl o vol de la via pública especificat en les tarifes contingudes en l’apartat 3 de l’article 4t següent, que es regirà per esta ordenança.

Taxa per Ocupació del Subsòl, Sòl i Vol de la Via Pública

Ordenança reguladora de la taxa per llicències urbanístiques

Este ajuntament establix la taxa per llicències urbanístiques que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l’article 57 de l’esmentat RD leg. 2/2004.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques

Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues

Este ajuntament establix la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que es regiran per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues

Ordenança reguladora de la taxa per la prestació de servicis administratius en processos de selecció de personal

Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per la prestació de servicis administratius en processos de selecció de personal (drets d’examen), que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l’article 58 de l’esmentada Llei 39/88.

Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis Administratius en Processos de Selecció de Personal

Ordenança reguladora de la taxa per la venda en mercats tradicionals, mercats ambulants i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en el municipi d'Albal

Este ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 57 i 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per la venda en mercats tradicionals, mercats ambulants i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en el municipi d’Albal, que es regulara per esta ordenança, redactada d’acord al que disposa l’article 16 de l’esmentada Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Ordenança Reguladora de la Taxa per la Venda en Mercats Tradicionals, Mercats Ambulants i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en el municipi d’Albal

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d’estos

Este ajuntament establix la taxa per prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d’estos, que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l’article 58 de l’esmentada Llei 39/1.988 i article 292.III.E) del Codi de Circulació.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Retirada de Vehicles de la Via Pública i subsegüent Custòdia d’estos 

Ordenança reguladora de la taxa per captura i depòsit de gossos abandonats

Este ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 58 i 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals i l’article 17 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana establix la taxa per captura i depòsit de gossos abandonats, que es regularà per esta ordenança, redactada d’acord al que disposa l’article 16 de l’esmentada Llei 39/88.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Captura i Depòsit de Gossos Abandonats

Ordenança reguladora del preu públic pel servici d’insercions de comunicació municipals

De conformitat amb el que preveu l’article 17 en relació amb l’article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este ajuntament establix el preu públic per la prestació del servici de publicitat en mitjans de comunicació municipals, que es regirà per la següent ordenança.

Ordenança Reguladora del Preu Públic pel Servici d’Insercions Publicitàries en Mitjans de Comunicació municipals

Ordenança general reguladora dels preus públics per la prestació de servicis o realització d’activitats d'interés cultural o social

Esta ordenança té com a objecte regular amb caràcter general l’establiment, fixació, modificació, administració i cobrament dels preus públics d’esta entitat local per la prestació de servicis o la realització d’activitats d’interés cultural, esportiu o social, que no estiguen regulats per una ordenança especifica.

Ordenança General Reguladora dels Preus Públics per la Prestació de Servicis o Realització d’Activitats d’interés cultural o social

Ordenança reguladora de la taxa per la utilització de la piscina i les instal•lacions esportives

Este ajuntament establix la taxa per utilització de la piscina i instal·lacions esportives municipals, que es regulara per esta ordenança, redactada segons el que disposa l’article 16 de l’esmentat text legal.

Ordenança Reguladora de la Taxa per la Utilització de la Piscina i Instal·lacions Esportives

Ordenança reguladora de la taxa per expedició de llicència d’obertura d’establiments

Constituïx fet imposable de la taxa d’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils reunixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualssevol altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ referit a l’autorització ambiental integrada, la llicència ambiental i la comunicació ambiental, d’acord amb la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana , de prevenció i qualitat ambiental, o en matèria d’espectacles, establiments públics i activitats recreatives, d’acord amb la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, en relació amb l’article 22 del reglament de servicis de les corporacions locals.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Expedició de Llicència d’Obertura d’Establiments

Ordenança reguladora de la taxa d’entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, l’Ajuntament d’Albal establix la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per esta ordenança fiscal.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Entrades de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament Exclusiu, Parada de Vehicles, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe

Ordenança reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local relatiu a ocupació de terrenys d’ús públic per a taules i cadires amb finalitat lucrativa

Este ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 57 i 20 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local relatiu a ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regulara per esta ordenança, redactada d’acord amb el que disposa l’article 16 i següents del Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refs de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

Ordenança Reguladora de la Taxa per la Utilització Privativa o l’Aprofitament Especial del Domini Públic local relatiu a Ocupació de Terrenys d’Ús Públic per Taules i Cadires amb finalitat lucrativa

Ordenança fiscal reguladora de la taxa de clavegueram

Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret LLegislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este ajuntament establix la taxa de clavegueram, que es regirà per esta ordenança fiscal.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Clavegueram

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles

Fent ús de les facultats concedides i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este ajuntament establix la taxa per la prestació del servici de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles, que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l’art. 58 de l’esmentada llei.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Comprovació de Sorolls Molestos Procedents de Vehicles

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació del servici de subministrament domiciliari d'aigua potable i conservació de comptadors

Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret Legisaltivo2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este ajuntament establix la taxa per subministrament d’aigua potable a domicili, que es regirà per esta ordenança fiscal.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Subministrament Domiciliari d’Aigua Potable i Conservació de Comptadors

Ordenança reguladora de la taxa per arreplega de fems

Este ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 58 i 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,Reguladora de les Hisendes Locals, establix la taxa per arreplega de fems, que es regularà per esta ordenança, redactada segons el que disposa l’article 16 de l’esmentada Lei 39/88.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Arreplega de Fems

Ordenança reguladora de la taxa per estada i assistència en residència de la tercera edat “Antonio i Julio Muñoz Genovés” 24/09/2013

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que establixen els articles 15 a 19 i 20.4 ñ) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s’establix la taxa per estada i assistència en la residència de la tercera edat “Antonio i Julio Muñoz Genovés”, que es regirà per esta ordenança.

Ordenança Reguladora de la Taxa per Estada i Assistència en Residència de la Tercera Edat “Antonio i Julio Muñoz Genovés”  24/09/2013

Sol·licitar domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps del formulari i farem la domiciliació del rebut indicat.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Més Informació

Pas permanent i càrrega i descàrrega

– La taxa regula l’entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Les tarifes són:

A) Entrada de vehicles a través de les voreres:

1. En aparcaments, garatges, locals, d’usos particulars o pertanyents a comunitats de propietaris per metre lineal i any.

* A més de la tarifa fixa establida, per cada vehicle que excedisca de 100 es meritara per unitat i any 5,25 €

2. En garatges o locals destinats a tallers mecànics i de naturalesa anàloga per metre lineal i any 160,65 €.

3. En aparcaments, garatges, locals, comercials d’ús públic per metre lineal i any.

 

 

B) Reserva de la via pública.

1. Per a estacionament de vehicles de servicis públics, per cada metre lineal i any 33,31 €.

2. Per a càrrega i descàrrega de mercaderies amb horari limitat per metre lineal i any 33,31 €.

C) Placa de pas permanent (gual)

Una vegada atorgat l’aprofitament especial de què es tracta, l’interessat haurà d’abonar 25 €, en concepte del cost de la placa de gual, la col·locació en la fatxada de l’immoble per la brigada municipal, i la senyalització de l’aprofitament, també per esta amb franja contínua de color groc sobre l’encintat de la vorera.

PERÍODE DE COBRAMENT ANY 2022

El període de cobrament voluntari comprén des del dia 1 de febrer del 2022 fins al dia 31 de març de 2022.

El càrrec de rebuts domiciliats es realitzarà el dia 7 de febrer de 2022.