Àrees i serveis | BENESTAR SOCIAL

Dona i Igualtat

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Descripció:

La igualtat de dones i hòmens és un dret fonamental per a totes les persones i constituïx un valor d’importància central per a la democràcia. A fi que es complisca plenament este dret, no basta amb què es reconega legalment, sinó que a més s’ha d’exercir efectivament i implicar tots els àmbits de la vida per mitjà de polítiques públiques d’igualtat.

L’Alcalde i la Regidoria d’Igualtat, volen posar de manifest el compromís explícit a tota l’organització municipal, en l’establiment i desenrotllament de polítiques que integren la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, instaurant la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens com un principi estratègic de la nostra política corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició del dit principi que establix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i hòmens.

Comisió Técnica de Igualtat

A fi de guanyar en eficiència en tota l’activitat de preparació del pla i garantir que el procés de disseny i elaboració de l’I Pla d’Igualtat d’Ajuntament d’Albal siga un document de consens i representatiu de totes parts i de tota la plantilla, es crea la Comissió Tècnica d’Igualtat, la qual en la seua composició intenta adoptar un equilibri social.