1. Inici
  2. Àrees i Servicis
  3. Servicis Econòmics
  4. Gestió Tributària
  5. Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana

Àrees i Servicis | SERVICIS ECONÒMICS | Gestió Tributària

IVTNU

(Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana)

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Generalitats

L’IVTNU grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana que es posen de manifest com a conseqüència de la seua transmissió , o bé com a conseqüència de la transmissió o constitució d’un dret real de gaudi o limitador del domini, sobre els referits terrenys.

La base imposable de l’impost està constituïda per l’increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana posat de manifest en el moment de la meritació i experimentada al llarg d’un període màxim de vint anys.

La meritació de l’IVTNU es produïx quan es transmeta la propietat de l’immoble ja siga a títol onerós o bé a títol gratuït, entre vius o per causa de mort.

La gestió de l’impost es realitza per mitjà de la presentació, per part del contribuent, de la declaració i s’hauran d’observar els terminis següents:

  • Actes inter-vius (compravenda, donació…): 30 dies a comptar de la data de la meritació.
  • Actes ‘mortis’ causa (herències): 6 mesos a comptar del dia de la mort del causant, prorrogables a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Sol·licitar domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps del formulari i farem la domiciliació del rebut indicat.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica