1. Inici
 2. Àrees i Servicis
 3. Secretaria
 4. Padró i estadística

Àrees i Servicis | SECRETARIA

​Padró i estadística

El Padró municipal d’habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seues dades constituïxen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en este.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Altes nounats

(Aproximadament fins a 1 mes d’edat del bebé):
S’empadronarà en el domicili de la mare sense excepció.
La mare o el pare que es persone en l’ajuntament per al tràmit ha d’identificar-se amb original o fotocòpia de la seua documentació (passaport, DNI, permís de conduir o tarjeta de residència) i aportar l’original del llibre de família on figure inscrit el menor.

Punxe ací per a descarregar llistat de documents

Alta d'empadronament / canvi de domicili en majors d'edat:
 • Si l’empadronament es realitzarà en una vivenda buida::
   1. Original de la documentació en vigor de la persona que s’empadronarà (DNI, passaport, tarjeta de residència ,permís de conducció)
   2. Títol que legitime l’ocupació de la vivenda:
    • Si la persona que s’empadronarà és el propietari pot aportar qualsevol d’estos documents:
     1. Original de l’escriptura de la vivenda
     2. Contracte de compravenda
     3. Nota del Registre
     4. Comprovació en el moment de bases de dades municipals on conste l’esmentada propietat.
    • Autorització del propietari per a empadronament (punxe per a descarregar) juntament amb la seua documentació original o la fotocòpia, quan la relació no siga d’arrendament.
    • Contracte vigent d’arrendament de vivenda per a ús de residència habitual acompanyat de l’últim rebut de lloguer.

  Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors

   1. .
 • Si l’empadronament es realitzarà en una vivenda amb altres residents empadronats:
   1. Original de la documentació en vigor de la persona que s’empadronarà (DNI, passaport, tarjeta de residència ,permís de conducció).
   2. Autorització per a empadronament firmada per alguna persona major d’edat empadronada en l’immoble juntament amb la seua documentació identificativa original o la fotocòpia. (punxe per a descarregar)

  Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors

Si es realitza el tràmit en representació d’una altra persona major d’edat, esta haurà d’omplir i firmar el document d’autorització general.

Punxe ací per a descarregar

NOTA: Quan hi haja indicis que facen dubtar que s’establirà la residència en el municipi, o d’algunes de les dades declarades pel ciutadà, abans de procedir a l’alta, o a la modificació de dades en el Padró, l’Ajuntament, presentada la corresponent sol·licitud per part de l’interessat, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.

Alta d'empadronament / canvi de domicili menors d'edat:

Si el domicili d’empadronament és amb els dos progenitors s’ha d’aportar la documentació següent:

  1. Original de la documentació acreditativa de la identitat dels pares (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència).
  2. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del menor que s’empadronarà i la seua representació:
   • Llibre de família (també per a menors estrangers nascuts a Espanya fins a 3 mesos d’edat).
   • DNI/ NIE (obligatori a partir dels 14 anys).
   • Per a menors estrangers : Passaport, targeta de residència, o document nacional d’identitat (si és el cas) i certificat de naixement.
  3. Si el tràmit el realitza alguna persona diferent dels progenitors s’haurà d’aportar autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel/pels progenitor/s que ostente la guarda i custòdia ( si és compartida seran els dos) indicant la persona que realitzarà el tràmit juntament amb l’original/ fotocòpia de la seua documentació.

Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors

  .

Si el domicili d’empadronament és amb un dels progenitors, ambdós han de firmar el full de la sol·licitud, llevat que en cas de divorci la resolució judicial fixe el domicili del menor. Cal aportar la documentació següent:

  1. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del menor que s’empadronarà i la seua representació:
   • Llibre de família (també per a menors estrangers nascuts a Espanya fins a 3 mesos d’edat).
   • Per a menors estrangers: Passaport, tarjeta de residència, o el seu document nacional d’identitat (si és el cas) i certificat de naixement.
   • DNI/ NIE (obligatori a partir dels 14 anys).
   • Si els pares estan divorciats/separats, sentència de divorci (on s’especifique qui ostenta la guarda i custòdia del menor). Per a guarda i custòdia exclusiva les modificacions només les pot realitzar el progenitor que ostenta este dret en exclusiva.
  2. Original de la documentació acreditativa de la identitat dels pares (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, tarjeta de residència).
  3. Posat el cas que només es persone un dels progenitors a realitzar el tràmit, el pare o la mare que no es presente a realitzar-lo haurà de presentar omplida l’autorització de menors (punxe per a descarregar) i aportar original/ fotocòpia del seu document d’identificació.
  4. Si hi ha penes privatives de llibertat del progenitor que realitza la sol·licitud s’aportarà sentència judicial que autoritze a l’alta o canvi de domicili.
  5. Si el tràmit el realitza alguna persona diferent dels progenitors s’haurà d’aportar Autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel/pels progenitor/s que ostente la guarda i custòdia ( si és compartida seran els dos) indicant la persona que realitzarà el tràmit junt amb l’original/ fotocòpia de la seua documentació.

Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors

  .

Si el domicili d’empadronament no és amb cap dels progenitors:

  1. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del menor que s’empadronarà i la seua representació:
   • Llibre de família (també per a menors estrangers nascuts a Espanya fins a 3 mesos d’edat).
   • Per a menors estrangers: Passaport, tarjeta de residència, al seu document nacional d’identitat (si és el cas).
   • DNI/ NIE (obligatori a partir dels 14 anys).
   • Si els pares estan divorciats/separats, sentència de divorci (on s’especifique qui ostenta la guarda i custòdia del menor). Per a guarda i custòdia exclusiva les modificacions només les pot realitzar el progenitor que ostenta este dret en exclusiva.
  2. Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat dels pares (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, tarjeta de residència).
  3. Posat el cas que només es persone un dels progenitors a realitzar el tràmit, el pare o la mare que no es presente a realitzar-lo haurà de presentar omplida l’autorització de menors (punxe per a descarregar) i aportar original / fotocòpia del seu document d’identificació.
  4. Si hi ha penes privatives de llibertat del progenitor que realitza la sol·licitud aportarà sentència judicial que autoritze a l’alta o canvi de domicili.
  5. Autorització firmada per alguna persona major d’edat empadronada en l’immoble juntament amb l’original / fotocòpia de la seua documentació (punxe per a descarregar).

Punxe ací per a descarregar llistat dels documents anteriors

  .

Amb relació als tràmits anteriors relacionats amb menors, cal indicar que si la variació la realitza una persona diferent dels progenitors també s’haurà d’aportar una autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel/pels progenitor/s que ostente la guarda i custòdia ( si és compartida seran els dos) indicant la persona que realitzarà el tràmit juntament amb l’original/fotocòpia de la seua documentació.

NOTA: Quan hi haja indicis que facen dubtar que s’establirà la residència en el municipi, o d’algunes de les dades declarades pel ciutadà, abans de procedir a l’alta, o a la modificació de dades en el Padró, l’Ajuntament, presentada la corresponent sol·licitud per part de l’interessat, ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.

Modificació de dades personals

Són les variacions del padró d’habitants que suposen modificacions que afecten les dades relacionades amb la informació personal del resident, nom, cognoms, nivell d’estudis, adquisició de la nacionalitat…

La documentació per a este tràmit es correspon amb aquella que siga necessària per a acreditar la identitat i títols o documents que acrediten la veracitat de les dades a modificar. En cas d’actuar com a representant s’acompanyaria la següent:

 1. Quan s’actua en representació d’una altra persona major d’edat, esta haurà d’omplir i firmar el document d’autorització general (punxe per a descarregar).
 2. Per a representar a un menor, a la documentació acreditativa de la identitat cal afegir en el cas que la modificació la realitze el progenitor amb qui no estiga empadronat els documents següents:
  • Si els pares estan divorciats/separats, sentència de divorci (on s’especifique qui ostenta la guarda i custòdia del menor). Per a guarda i custòdia exclusiva les modificacions només les pot realitzar el progenitor que ostenta este dret en exclusiva.
  • Original de la documentació en vigor acreditativa de la identitat del pare (passaport, DNI, permís de conducció espanyol, targeta de residència) i autorització de menors (punxe per a descarregar) firmada pel progenitor amb qui estiga empadronat juntament amb l’original/fotocòpia de la seua documentació.

Els menors a partir de 16 anys podran sol·licitar la modificació de les seues dades padronals, sense haver de ser representats pels seus pares, i aportaran la documentació corresponent.

Tràmits relacionats amb estrangers

Renovació de la residència

Les inscripcions padronals dels estrangers no comunitaris sense autorització de residència permanent [actualment denominada de llarga duració] han de realitzar una renovació periòdica cada dos anys, que suposat el cas de no dur-se a terme s’iniciarà un expedient de caducitat d’inscripció en el Padró Municipal d’Habitants.

L’INE comunicarà als ajuntaments la data de caducitat de la inscripció amb tres mesos d’antelació. Amb esta informació, i abans que es complisca la data de caducitat de la inscripció, l’Ajuntament podrà efectuar un preavís de la caducitat a estos estrangers.

Les renovacions es realitzaran per mitjà de la ratificació de les dades que ja consten en el Padró, per la qual cosa han de personar-se en l’ajuntament amb el seu document d’identificació en vigor i firmar una declaració de continuar vivint en el municipi i en el domicili en què figuren empadronats i la seua voluntat de renovar la inscripció.

 

Comprovació periòdica de la residència dels estrangers que no tenen l’obligació de renovar la seua inscripció padronal

Es realitzaran comprovacions periòdiques de la residència en el municipi dels estrangers que no tenen l’obligació de renovar la seua inscripció padronal cada dos anys: (ciutadans de la Unió Europea i dels Estats que formen part en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, així com dels que, sense pertànyer a estos països, tenen targeta de residència de règim comunitari (per ser familiars de comunitaris) i aquells que tenen autorització de residència de llarga duració).

Estes comprovacions es realitzaran per als estrangers que pertanyen al conjunt citat en el paràgraf anterior quan la seua última inscripció padronal (s’exceptuen les modificacions territorials sense intervenció de l’habitant) tinga més de:

 • Dos anys d’antiguitat en el cas de no estar inscrits en el Registre Central d’Estrangers (RCE).
 • Més de cinc anys d’antiguitat, si la targeta de residència està caducada.
 • Més de cinc anys d’antiguitat, si el certificat d’inscripció en el RCE de ciutadà de la unió haja sigut expedit fa més de cinc anys.

L’Ajuntament podrà sol·licitar als ciutadans que realitzen una confirmació per escrit de la continuïtat de la seua residència o podrà realitzar la comprovació per funcionaris locals.

Tràmits relacionats amb la cessió i gestió de les dades del padró d'habitants

Sol·licitud depuració de domicili

Esta sol·licitud té com a finalitat la iniciació d’un tràmit per a la comprovació dels habitants inscrits en un domicili (+info).

 

Sol·licitud de certificats

El Padró municipal és un registre administratiu que conté dades de caràcter personal.

Respecte al concepte d’interessat, es definix com la persona física titular de les dades objecte de tractament que, en el cas del Padró municipal, l’interessat és el mateix veí a qui es referixen les dades padronals.

El veí pot accedir a la seua informació personalment o per mitjà del seu representant, legal o voluntari que en el cas de menors es correspondria amb els seus progenitors, no obstant això, en els supòsits de separació o divorci, el progenitor no custodi que acredite per mitjà de l’oportuna resolució judicial que exercix la pàtria potestat compartida dels seus fills podrà accedir a la informació padronal d’estos, amb audiència prèvia al progenitor amb qui figura empadronat que haurà d’omplir l’autorització de cessió de dades de menors (descarregue ací), ja que en virtut d’allò que establix l’article 156 del Codi Civil, la pàtria potestat s’exercirà per aquell progenitor amb qui el fill convisca.

Sol·licitar certificat d’empadronament

Pot sol·licitar el seu certificat d’empadronament a l’Ajuntament d’Albal i en breu els rebrà al seu domicili.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu Electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

¿Qué es el Padró Municipal?

El Padró Municipal d’Habitants és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi. Les seues dades constituïxen prova de la residència en el municipi i del domicili habitual en este.

Qualsevol persona que visca a Espanya està obligada a inscriure’s en el padró del municipi en què residisca habitualment. Qui visca en uns quants municipis, o en uns quants domicilis dins del mateix municipi, haurà d’inscriure’s únicament en el que habite durant més temps a l’any. Així mateix, posat el cas de canviar de domicili en el municipi o qualssevol altres dades de la inscripció padronal, haurà de sol·licitar per escrit la seua modificació.

Cens electoral

Directament relacionat amb el padró municipal d’habitants es troba el cens electoral que conté la inscripció dels que reunixen els requisits per a ser elector i no es troben privats, definitivament o temporalment, del dret de sufragi. El cens electoral és permanent i l’actualització és mensual, amb referència al dia primer de cada mes, amb la informació rebuda d’ofici dels ajuntaments, Oficines Consulars, encarregats del Registre Civil i amb les reclamacions al cens electoral que resulten estimades.

Els electors poden presentar reclamacions al cens electoral en qualsevol moment. El cens electoral vigent per a una elecció és el tancat el dia primer del segon mes anterior al de la data de la seua convocatòria, amb les inscripcions dels que tinguen la majoria d’edat el dia de la votació.

Canvi de residència

Quan una persona canvie de residència haurà de sol·licitar per escrit l’alta en el padró del municipi de destinació comunicant en la sol·licitud el municipi o país de procedència. La inscripció en el padró d’un municipi implicarà la baixa automàtica de qualsevol inscripció padronal en un altre municipi o Registre de Matrícula Consular, en el cas que existisca, anterior a la data de la variació.

Per a tots els tràmits que es realitzen relacionats amb el padró municipal d’habitants ha d’acreditar-se la identitat de la persona que els realitza i si actua com a representant d’un altre, la documentació que acredite esta representació.

Documents originals que acrediten la identitat

Espanyols:

 • Majors 14 anys d’edat: la documentació amb què s’acreditaran per a qualsevol tramitació en el padró és el document d’identitat, permís de conducció o passaport, que en el cas que el tràmit comporte variació en les dades de padró hauran d’estar en vigor, no serà vàlid un document caducat, llevat que s’hi aporte la sol·licitud de renovació d’este. El passaport per a ciutadans espanyols procedents de l’estranger, fins a l’obtenció abans de sis mesos del DNI.
 • Menors de 14 anys: original del llibre de família.

Estrangers:

 • D’Estats membres de la Unió Europea: NIE, passaport o document nacional d’identitat, que en el cas que el tràmit comporte variació en les dades de padró hauran d’estar en vigor, no serà vàlid un document caducat, llevat que s’hi aporte la sol·licitud de renovació d’este.
 • D’altres nacionalitats: passaport o permís de residència que en el cas que el tràmit comporte variació en les dades de padró hauran d’estar en vigor, no serà vàlid un document caducat, llevat que s’hi aporte la sol·licitud de renovació d’este.

Documents que acrediten la representació

Representació menors d’edat:

 • Per al progenitor amb qui es troben empadronats:
  S’ha d’aportar l’original del llibre de família o certificat de naixement i si és el cas la documentació que corresponga segons la situació familiar en què es trobe el menor.
 • Si qui es persona no és el progenitor amb qui està empadronat el menor s’han d’observar les indicacions següents:
  • El progenitor no custodi que acredite per mitjà de l’oportuna resolució judicial que exercix la pàtria potestat compartida dels seus fills podrà accedir a la informació padronal d’estos, amb audiència prèvia al progenitor amb qui figura empadronat ja que en virtut d’allò que establix l’article 156 del Codi Civil, la pàtria potestat s’exercirà per aquell progenitor amb qui el fill convisca.
  • Aportar original del llibre de família per a reputar vàlida la dita representació.

Representació majors d’edat

Estadístiques població d’Albal

ESTADÍSTIQUES POBLACIÓ D'ALBAL

Xifres oficials de població resultants de la revisió del Padró municipal a 1 de gener 2022
Detall municipal

Valencia/València: Població per municipis i sexe.
Unitats:   Persones


Total Hòmens Dones
17.105 8.563 8.542Font:
Institut Nacional d'Estadística

Població per sexes 
Evolució de la Població (resum numèric)
Data variació: del 01/01/2021 al 31/01/2022

Mes Mujeres/Dones Hombres/Homes Total
Enero/Gener 2021 8.356 8.401 16.757
Febrero/Febrer 2021 8.363 8.409 16.772
Marzo/Març 2021 8.364 8.418 16.782
Abril 2021 8.375 8.417 16.792
Mayo/Maig 2021 8.368 8.413 16.781
Junio/Juny 2021 8.370 8.402 16.772
Julio/Juliol 2021 8.380 8.424 16.804
Agosto/Agost 2021 8.380 8.436 16.816
Septiembre/Setembre 2021 8.395 8.449 16.844
Octubre 2021 8.393 8.446 16.839
Noviembre/Novembre 2021 8.400 8.455 16.855
Diciembre/Desembre 2021 8.415 8.488 16.903
Enero/Gener 2022 8.427 8.493 16.920


Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

 
Població per sexes - Piràmide d'edat
Data de referència: 01/01/2022

Rango edad/Rang edat Hombres / Homes Mujeres / Dones Total
De A Contador % % Tot. Contador % % Tot.
0 9 802 9,45 4,71 774 9,20 4,58 1.576
10 19 1.171 13,80 6,93 1.031 12,25 6,10 2.202
20 29 899 10,59 5,32 792 9,41 4,69 1.691
30 39 1.056 12,44 6,25 1.058 12,57 6,26 2.114
40 49 1.697 19,99 10,044 1.702 20,22 10,07 3.399
50 59 1.409 16,60 8,34 1.313 15,60 7,77 2.722
60 69 806 9,50 4,77 810 9,62 4,79 1.616
70 79 446 5,25 2,64 524 6,23 3,10 970
80 89 171 2,01 1,01 344 4,09 2,04 515
90 99 31 0,37 0,18 67 0,80 0,40 98
100 107 0 0,00 0,00 1 0,01 0,01 1
Total: 8.488 8.416 16.904

Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

Ampliar imagen
 
Població per nacionalitat
Data de referència: 01/01/2022

Nacionalitat Total
ESPANYA 15.710
MARROC 221
XINA 127
ROMANIA 89
Resta 757
Total 16.904

Població segons nacionalitat a 01/01/2022


Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

 
Resum numèric general municipal
Rectificació a: 01/01/2022
Data Variació: 01/01/2021 - 01/01/2022
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D'HABITANTS
Concepte Hòmens Dones TOTAL
Població de dret a 31/12/2020 8.381 8.349 16.730
Altes des de 01/01/2021 fins a 01/01/2022 552 515 1.067
Baixes des de 01/01/2021 fins a 01/01/2021 444 449 893
Població de dret a 01/01/2022 8.489 8.415 16.904
2. CAUSES DE VARIACIÓ DEL NOMBRE D'HABITANTS
Concepte Naixements
Defuncions
Canvis de residència Caducitat Duplicats Omissions
I. Indeguda
D'altre municipi D'estranger Inter. Intra.
Altes de residents en el municipi 138 718 10 201
Baixes de residents en el municipi 124 675 13 48 3 0 30
3. ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINS DEL MUNICIPI
Concepte Hòmens Dones TOTAL
Canvis de domicili (entre seccions del municipi) 181 200 381

Font:
Elaboració pròpia a partir de les dades del padró municipal.

Preguntes més freqüents

Per als tràmits de padró he de portar la documentació fotocopiada?

Per a les gestions relacionades amb el padró municipal d’habitants de l’Ajuntament d’Albal ha de presentar els documents originals. El personal d’atenció i informació al ciutadà realitzarà ell mateix les còpies que considere necessàries per al tràmit.

Què es necessita per a inscriure un nounat?

 1. Figurar empadronats els pares.
 2. Llibre de Família.

Punxe ací per a descarregar llistat de documents

En cas de mort d’una persona empadronada en el municipi és necessari tramitar la seua baixa en el Padró?

No, la baixa es causa d’ofici i ens és notificada per l’Institut Nacional d’Estadística.
En cas de necessitar qualsevol certificat haurà d’aportar fotocòpia de la partida de defunció i després sol·licitar el certificat per Registre General d’Entrada.

Per a donar-se d’alta en el Padró Municipal d’Habitants, és necessari sol·licitar la baixa en el municipi anterior?

No, li correspondrà tramitar la baixa al municipi on sol·licite l’alta.