Àrees i Servicis | SECRETARIA

Secretaria

Les funcions principals de la Secretaria són les de assessorar legalment l’Alcaldia, corporació i diferents comissions i donar fe de la legalitat de les actuacions que realitza l’Ajuntament.

La Secretaria té altres negociats adscrits, com ara:
Registre General de Documents
Padró Municipal d’Habitants
Recursos Humans

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Consulta Pública Projecte d’Ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals de companyia i potencialment perillosos en el municipi d’Albal
Del 1 de febrer al 15 de febrer

Se sotmet a CONSULTA PÚBLICA prèvia l’elaboració del projecte d’Ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals de companyia i potencialment perillosos en el municipi d’Albal, amb les característiques que es detallen a continuació:

Termini: Durant 10 dies hàbils, des del dia 1 al 15 de febrer de 2023, tots dos inclusivament.

Forma de Participació: Es publicarà el projecte d’Ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals de companyia i potencialment perillosos en el municipi d’Albal, en el portal web municipal, en tauler d’anuncis i s’habilitarà el compte de correu electrònic opta@albal.es, on es recaptarà l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions que pogueren resultar afectats per la futura ordenança.

Informació, tràmits i impresos

Procés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal
Procés d’adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal.

Anunci valoració provisional

En informació pública el reglament de participació ciutadana

Es sotmet a informació pública el nou reglament de participació ciutadana aprovat pel Ple de l’Ajuntament d’Albal en sessió ordinària celebrada el dia 23 de febrer de 2017.

El termini d’informació pública:
30 dies, a comptar de l’endemà de publicació en el Butlletí Oficial de la Provincia.

Edicte 

Reglament de Participació Ciutadana (Aprovació inicial)

Informació pública expedient de modificació del reglament de concessió d'honors, distincions i premis
El Ple de l’Ajuntament d’Albal en sessió de 22 de juny de 2017 va acordar, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, aprovar inicialment la modificació delreglament de concessió d’honors, distincions i premis del municipi d’Albal i sotmetre l’expedient a un període d’informació pública per un termini de trenta dies per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal durant els quals les persones interessades podran examinar-ho i presentar les reclamacions, al•legacions o suggeriments davant del Ple que consideren oportunes.

De no presentar-se reclamacions, al•legacions o suggeriments la modificació del reglament s’entendrà definitivament aprobada.

En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

Reglament proposat

Reglament vigent

Informació pública dels expedients de modificació de les ordenances reguladores de la convivència ciutadana i bon govern, de la neteja viària i arreplega de residus sòlids i de la tinença i protecció d'animals.
El Ple de l’Ajuntament d’Albal en sessió de 22 de juny de 2017 va acordar, per majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació, aprovar inicialment la modificació de les ordenances municipals reguladores de les normes bàsiques per a la convivència i el bon govern local del municipi d’Albal, del servici de neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans, inerts i industrials assimilables a urbans i de la tinença i protecció d’animals i sotmetre els expedients a un període d’informació pública per un termini de trenta dies per mitjà d’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal durant els quals les persones interessades podran examinar-los i presentar les reclamacions, al·legacions o suggeriments davant del Ple que consideren oportunes.

De no presentar-se reclamacions, al·legacions o suggeriments la modificació de les ordenances s’entendran definitivament aprovades.

En cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.

Ordenança convivència ciutadana i bon govern proposta

Ordenança convivència ciutadana i bon govern vigent

Ordenança neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans proposta

Ordenança neteja viària i recollida dels residus sòlids urbans vigent

Ordenança tinença i protecció d’animals proposta

Ordenança tinença i protecció d’animals vigent

Consulta pública modificació parcial d'ordenances municipals
Se sotmet a consulta pública la modificació parcial de les següents ordenances.

Per a participar en el proces de Consulta Pública pot enviar els seus comentaris a l’adreça de correu electrònic consultapublica@albal.es.

Edicte modificació Reglament aigua potable i sanejament.

Plà normatiu municipal
Ordenances i Reglaments

Reglament del Registre d’Unions de Fet

El Registre d’Unions de Fet de l’Ajuntament d’Albal té caràcter administratiu i en ell podran inscriure’s totes les unions de convivència no matrimonial en la forma i amb els requisits que s’establixen en el present Reglament, el qual s’aplicarà a les persones que, amb els requisits exigits, decidisquen sotmetre’s a ell de forma voluntària per mitjà de la inscripció de la unió.

Reglament Orgànic Municipal

Este reglament té com a objecte regular i articular els drets i deures que la legislació atribuïx als membres de la corporació en tot el que no regula el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

Reglament del Mercat Municipal d’Albal 

Este reglament té com a objecte regular el règim d’explotació del mercat municipal d’Albal amb la finalitat de prestar un servici públic, posant a disposició dels ciutadans d’Albal els productes de consum en la millor qualitat possible i als preus més assequibles.

Reglament sobre Concessió d’Honors, Distincions i Premis

Este ajuntament, fent ús de la facultat que li concedix la legislació vigent, establix i regula, per mitjà d’este Reglament, els honors, distincions i premis que poden concedir-se, així com els requisits per a la concessió.

Ordenança Reguladora de l’Ús de Administració Electrònica  

Esta ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l’àmbit de l’administració municipal del municipi d’Albal, a fi de permetre als ciutadans l’exercici dels drets reconeguts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, i per la Llei 3/2010, de 28 d’abril.

Reglament Municipal sobre l’Ús i la Normalització del Valencià  

Ordenança municipal reguladora de la manipulació i ús d’artificis pirotècnics i de la realització d’espectacles públics de focs artificals

Ordenança municipal reguladora dels usos i costums rurals

L’objecte de la present ordenança no és un altre més que l’establir, a través del seu articulat, el llit normatiu necessari per a possibilitar el compliment de les obligacions municipals mínimes, i el desenvolupament de les competències encaminades al compliment dels mandats constitucionals en tots aquells aspectes en què puga intervindre, tant sobre la base de les seues competències pròpies, com per delegació de la comunitat autònoma. És objecte de la present ordenança la regularització dels usos i costums que, dins de l’àmbit rural es ve practicant en el terme municipal, adequant-se al marc social actual, tot això, sense perjudici de les funcions de cooperació, col·laboració i informació recíproca que han de presidir les relacions entre Ajuntament i administracions amb competència sectorial en les matèries a les quals al·ludeix aquesta ordenança, conforme al previngut en l’article 56 de  a Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

Reglament de Règim Interior del Consell Agrari Municipal

Per tot el que s’ha exposat i en atenció al preceptuat per la Llei de la Generalitat Valenciana, i en atenció a la potestat reglamentària i d’acte organització que tenen les Entitats Locals, segons el que es disposa per l’article 4.I.a.), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb l’article 20.3 i el que es disposa en el Reglament Orgànic Municipal aprovat amb caràcter definitiu pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 d’abril de 2021 (BOP número 103 de 01/06/2021, respecte dels òrgans complementaris de l’organització municipal i altres disposicions concordants.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu Electrònica

Preguntes més freqüents

Com, on i quan puc compulsar un document?

El personal de Secretaria està capacitat per a compulsar documents el destí del qual siga el propi Ajuntament, o bé, que sent per a qualsevol altra Administració Pública se presente pel registre d’entrada d’esta entitat, en base al Conveni Inter-Administratiu.
Per a compulsar esta documentació haurà d’aportar l’interessat, en el moment de realitzar l’entrada en el Registre General, les còpies i els originals per a la seua confrontació.