1. Inici
 2. Àrees i Servicis
 3. Secretaria
 4. Registre (Atenció Municipal D’Informació Ciutadana - AMIC)

Àrees i Servicis | SECRETARIA

Registre AMIC

(ATENCIÓ MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CIUTADÀ)

Entrada de registre únic de l’Ajuntament d’Albal d’instàncies, sol·licituds i documentació per a tot tipus de tràmits.

Tots els tràmits que es realitzen a través d’instància PDF (no en Seu Electrònica) s’han de presentar presencialment al Registre AMIC.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Presentació de documentació dirigida a l'Ajuntament

Per a presentar documentació en l’ajuntament pot fer-ho a través d’algun dels sistemes que li detallem a continuació:

 • Personant-se en el departament AMIC de l’ajuntament.
 • Per burofax
 • Per correu ordinari.
 • Telemàticament a través de la Seu Electrònica
Presentació de documentació altres institucions (conveni marc)

Conveni marc

El conveni marc, és un acord firmat entre l’Ajuntament d’Albal, l’administració de la Generalitat Valenciana i l’administració de l’Estat que permet presentar documentació dirigida a estos organismes en el mateix ajuntament, que s’encarregarà de fer-la arribar al seu destí i on tindrà validesa la data en què es va presentar a Albal. Al conveni estan subscrits tots els organismes dependents de la Generalitat Valenciana i de l’Estat, no els ajuntaments ni les diputacions.

Instancia de presentació de documentació Conveni Marc

Procediment:

Ha de presentar en este departament la documentació que haja d’enviar als organismes acompanyada de la instància corresponent indicant el domicili complet de destí.

Compulsa de documents

El secretari, i per delegació seua, el personal de l’AMIC, podran compulsar els documents que hagen sigut emesos per este Ajuntament. Per a això, la persona interessada haurà de personar-se amb:

 • Original del document
 • Fotocòpia de l’original.

Taxa

La taxa a abonar és de 0,30 € per cada segell de compulsa.

Quan, per a la realització de qualsevol tràmit municipal o en la remissió de convenis marc (Sistema de finestreta única), siga necessari presentar documentació compulsada, el funcionari de l’AMIC, prèvia comprovació dels originals amb les fotocòpies aportades per la persona interessada, realitzarà la compulsa en el moment en què presente la sol·licitud de què es tracte.

Inscripció en el Registre d'Unions de Fet

Procediment

Per a inscriure’s hauran de personar-se en el Departament AMIC els dos membres que legitimaran la unió de fet, sempre que reunisquen els requisits exigits en el reglament, i dos testimonis majors d’edat.

Documentació que cal acompanyar a la instànciar:

 • DNI dels interessats.
 • DNI dels testimonis.
 • Certificat de fe de vida i estat que es demana en el Registre Civil.
 • Qualsevol documentació que conste en el Reglament d’Unions de Fet, si fóra el cas.

Instància de sol·licitud de registre d’unió de fet

Inscripció en el Cens municipal d'animals de companyia

Procediment:

Per a censar un animal de companyia haurà de personar-se en el Departament AMIC i aportar la documentació següent:

 • DNI del propietari de l’animal.
 • Passaport de l’animal o cartilla veterinària.
 • Targeta del RIVIA.
 • Haver abonat la taxa corresponent (3,61 €) en alguna de les nostres entital col·laboradores, per a la qual cosa se li facilitarà la corresponent autoliquidació en este departament.

Si l’animal fóra potencialment perillós, a més:

 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Certificat d’antecedents penals( en el Departament AMIC).
 • Certificat d’aptitud psicològica.
 • Acreditar que l’animal no ha sigut manipulat genèticament (ho facilitarà l’establiment de venda de l’animal).
Tramitació d'ocupació de via pública i tall de carrer

Procediment:

Per a poder tramitar l’ocupació o tall de carrer s’ha de demanar en el Departament AMIC tres dies hàbils abans.

Des d’este departament s’emet la liquidació, que una vegada pagada, es presentarà a l’ajuntamnet amb la instància.

En el cas de l’ocupació de via pública haurà de consignar en la instància els metres de llargària i d’amplària que seran ocupats.

Instància de sol·licitud d’cupació de via pública i tall de carrer 

Obtenció de la firma digital

Procediment:

Per a obtindre este certificat ha de personar-se l’interessat en este departament i presentar el seu D.N.I., N.I.E. O passaport espanyol en vigor (original i fotocòpia). En cas de robatori / renovació del document, ha de presentar el justificant de la policia que el nou document està en tràmits.

Més informació

Informe Meteorològic pluges setembre 2021

Pot visitar les diferents pàgines associades a cada tràmit per trobar instàncies específiques i més informació sobre la documentació a aportar i altres dades d’interès.

Impresos i enllaços a Seu Electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Emissió de certificats digitals en l’AMIC

L’Ajuntament col·labora amb l’autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana, com a punt de registre d’usuari per a l’emissió de certificats digitals. Amb això, els usuaris que desitgen este certificat, que permet la realització d’una sèrie de gestions amb diferents administracions públiques a través d’Internet, poden sol·licitar-lo i obtindre’l en l’Ajuntament, sense necessitat de desplaçaments a altres oficines.

Urbanisme

En este departament s’emeten les autoliquidacions de les taxes dels següents tràmits relatius a Urbanisme dels quals pots trobar la instància en la secció impresos.
– Instància llicències d’obres majors/menors.
– Instància llicències ambientals.
– Instància certificats urbanístics, d’ocupació d’immobles.

Impostos Municipals

 • Petició i arreplega de certificats de pagament d’impostos municipals.
 • Emissió de duplicats de rebuts d’impostos municipals.
 • Emissió autoliquidacions d’altes de vehicles.
 • Emissió plànols cadastrals de rústica i urbana.
 • Imprés modificació titularitat béns immobles 901- N
 • Instàncies per a la liquidació i l’estimació del càlcul d’IVTNU.
 • Petició i arreplega de certificats cadastrals.

Registre General

El Registre General consistix en un registre administratiu del qual disposen totes les administracions públiques tal com establix l’article 38 de la Llei de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.

En el nostre Ajuntament existixen dos registres:

 • El Registre General d’Entrada, del qual disposen totes les administracions públiques per a deixar constància dels escrits o comunicacions que els ciutadans i empreses necessiten presentar en l’Ajuntament.
  El sistema de funcionament consistix a assignar un número d’orde d’entrada a cada escrit que es presenta en l’Ajuntament a través d’este registre, així queda degudament identificada la data i el número de presentació, les dades de la persona interessada, un extracte de l’escrit , i la unitat administrativa a la qual va dirigit.
 • El Registre General d’Eixida, en el qual apareixen detallades les següents dades referents als escrits confeccionats en l’ajuntament:
  • Data d’eixida
  • El destinatari
  • La unitat administrativa que ha elaborat l’escrit
  • Un extracte o resum
  • Un número d’orde.

Preguntes més freqüents

Com es pot presentar instàncies o arreplegar documentació en l’Ajuntament en nom d’un interessat diferent del que es persona en les oficines municipals ?

Per a consultar informació en l’Ajuntament o retirar qualsevol tipus de documentació d’un interessat diferent del que es persona en les oficines municipals ha d’aportar l’original de la documentació de l’interessat o una fotocòpia de la mateixa acompanyada de l’imprés d’autorizació general.