Àrees i serveis | URBANISME I MEDI AMBIENT

Planejament i Gestió

Tramitació de llicències d’obres, parcel·lació, llicències d’ocupació d’immobles; emissió d’informes urbanístics, realització de còpies de plànols; tramitació d’expedients de disciplina urbanística; atenció a queixes diverses relacionades amb deficiències urbanístiques; realització de projectes, memòries valorades i instruments de planejament i gestió urbanística.

Tramitació de llicències i autoritzacions ambientals de locals subjectes a la normativa d’espectacles públics i activitats recreatives, així com el canvi de titularitat d’estes.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Enquesta de mobilitat (Pla de Mobilitat Urbana Sostenible)

L’Ajuntament d’Albal està elaborant el PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE del municipi. La participació ciutadana és essencial per al diagnòstic i posterior presa de decisions sobre les mesures i actuacions que ajuden a millorar la mobilitat i la qualitat de vida de les veïnes i veïns.

Totes les respostes recollides en aquesta enquesta són confidencials i cap serà identificada de manera individual.

Emplenar el qüestionari et portarà menys de 10 minuts. La teua participació és vital per a l’objectiu del projecte.

ENQUESTA 

Pla General d'Ordenació Urbana
(B.O.P. 15 de maig de 2002)

Plànol I-1 (5,00MB)

Plànol I-2 (3,17MB)

Plànol I-3 (3,61MB)

Plànol I-4 (4,88MB)

Plànol I-5 (6,57MB)

Plànol II-1 (2,82MB)

Plànol II-2 (2,36MB)

Plànol III (1,65MB)

Plànol IV (1,34MB)

* Pla de Reforma Interior de millora de la zona d’ampliació del nucli Urbà.(BOP 28 de novembre de 2005)

* Modificació nº 1 (sense efecte per la modificació nº 4)

* Modificació nº 2 (BOP 6 de gener 2010)

* Modificació nº 3 (BOP 9 de febrer 2010)

* Modificació nº4 (BOP 4 de febrer de 2008)

* Modificació nº 5 (sense efecte BOP 9 de febrer 2010)

* Modificació nº 6 (BOP 9 de febrer 2010)

* Modificació nº 7 (sense efecte 12 de desembre de 2009)

* Modificació nº 8 (BOP 9 de febrer 2010)

* Modificació nº 9 (B.O.P. 9 de febrer 2010)

* Modificación Nº 9 (B.O.P. 12 de març 2010)

* Modificació nº 10 (BOP 21 de maig 2010)

* Modificació nº 11 (BOP 2 de març de 2011)

* Modificació nº 13 (BOP 11 de maig de 2017)

* Modificació nº 15 (BOP 3 de juliol de 2023)

* Normes Urbanístiques Pla Parcial de Millora de la Unitat d’execució 1 Sector 1.1.b. del PGOU (BOP 18 març de 2006)

* Normes Urbanístiques Pla Parcial de Millora de la Unitat d’execució 2 Sector 1.1.a. “La Balaguera” del PGOU (BOP 13 juny de 2005)

Modificació equipaments deportius (BOP 20 gener de 2005)

Modificació d’alineacions illa M-5 (BOP 27 octubre de 2005)

* Normes Urbanístiques Pla Parcial de la Unitat d’execució 7 Sector 1.2 “Santa Anna” (BOP 13 octubre de 2005)

Estudi Detall M21 sector 1.. B PG Albal Publicació en BOP nº 209 de 30 d´ octubre de 2023

Informació pública retaxacions de càrregues Sector 2.A.
Tercera retaxació carregues sector 2.A.
Unitat d'execució 17 (gestió directa)
Ordenances

Ordenança Reguladora del Servici de Neteja Viària i Arreplega dels Residus Sòlids Urbans, Inerts i Industrials assimilables a urbans

És objecte d’esta ordenança la regulació de les activitats dirigides a la neteja viària dels espais públics i arreplega de rebuigs i residus sòlids urbans, així com les indicacions per a l’eliminació de materials inerts i industrials, per a aconseguir les adequades condicions d’higiene i ornament urbà, i la protecció i conservació del medi ambient en el terme municipal d’Albal.

Ordenança d’Abocaments del municipi d’Albal

És objecte d’esta ordenança regular les condicions dels abocaments
d’aigües residuals a les xarxes de clavegueram i col·lectors, amb especial referència a les prescripcions a què hauran de sotmetre’s en esta matèria els usuaris actuals i futurs.

Reglament dels Servicis d’Aigua i Sanejament

És objecte d’este reglament, l’ordenació dels servicis municipals d’aigües i clavegueram i sanejament quant a la seua organització i funcionament, en els aspectes tècnics, sanitaris, ambientals, econòmics, procedimentals i l’establiment de drets i obligacions dels consumidors i usuaris dels servicis.

Ordenança Reguladora del Cànon d’Urbanització

Text íntegre de l’ordenança municipal reguladora del cànon d’urbanització per a adaptació a la normativa vigent.

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Sol·licitud d’altres llicències

Instància per a sol·licitud d’altres llicències: – Alçament de murs de fàbrica i tanca. – Ubicació d’hivernacles i instal·lacions semblants, provisionals o permanents. – Col·locació de tanques publicitàries. – Desmuntes, esplanacions, abancalaments i els moviments de terra que excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles. – Urbanització de vials.

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Preguntes més freqüents

Quan he de sol·licitar la llicència d’obres?

Quan realitze qualsevol construcció, instal·lació o obra, qualsevol que siga la seua magnitud i encara que siga dins del meu domicili particular.

Una vegada presentada la sol·licitud i satisfeta la taxa corresponent i l’Impost de Construccions puc començar l’obra?

No, l’obra no pot començar-se fins a obtindre la llicència.

Si vaig a realitzar per la meua mateix l’obra i dispose dels materials necessaris Haurà d’abonar la taxa i l’ICIO, encara que el meu cost real va a ser zero?

Sí, perquè tant en el cas de la taxa com en el de l’ICIO la base imposable sobre la qual aplicar la quota assenyalada en l’ordenança és el cost de l’obra, i per a això es tindrà en compte el valor de la construcció o edificació segons els mòduls aprovats anualment pel Col·legi d’Arquitectes.

Quan he de sol·licitar llicència d’obra major i quan d’obra menor?

La distinció d’este tipus d’obres no s’arreplega en cap text legal sinó que és de caràcter jurisprudencial i doctrinal, però a “grosso modo” es tractarà d’obres menors aquelles que no afecten a estructura o elements de sustentació dels immobles i majors les que afecten a l’estructura.

Quina documentació he d’aportar per a sol·licitar una llicència d’obra menor?

Vore en esta pàgina web, el punt titulat impresos.

Quina documentació he d’aportar per a sol·licitar una llicència d’obra major?

Vore en esta pàgina web, el punt titulat impresos.

Pagaré el mateix per una llicència d’obra major que per una d’obra menor?

La quantia a satisfer no varia pel tipus de llicència sinó pel cost de l’obra. Consultar ordenança.

Si sóc coneixedor de l’existència d’una obra il·legal Puc denunciar-la encara que no tinga cap perjuí per ella ni m’afecte?

Sí, en urbanisme hi ha acció pública la qual cosa significa que no cal ostentar la condició d’interessat per a formular denúncia, sinó que qualsevol particular pot fer-ho, facilitant així la labor a l’Administració i col·laborant amb ella.

Fins a quan pot l’Ajuntament iniciar expedients de restauració de la legalitat urbanística i sancionadors per infraccions urbanístiques?

El termini de prescripció de les infraccions urbanístiques és de quatre anys, si bé tractant-se de sòl dotacional i zones verdes no prescriuen.

He sentit parlar molt del nou Pla General d’Albal, però podria consultar-lo?

Sí, El Pla General d’Albal, igual que la resta de disposicions de caràcter normatiu aprovades per l’Ajuntament, és públic, i qualsevol persona pot consultar-lo, així com obtindre còpies d’ell tant en suport informàtic com a material, previ abonament de la taxa corresponent.

Si tinc llicència d’obres concedida em faculta per a ocupar el domini públic durant la seua execució?

No, l’ocupació de domini públic està subjecta a l’autorització municipal i al pagament d’una taxa que varia en la seua liquidació segons es tracte d’obres majors o menors. Vore ordenança.

Si desitge sol·licitar una llicència d’obres en sòl no urbanitzable, he de dirigir-me a l’Ajuntament?

L’Ajuntament és competent per a concedir la llicència, però necessita una autorització prèvia per part de la COPUT. Si vol d’agilitzar els tràmits, és convenient que sol·licite l’autorització en Conselleria (Edifici PROP siti en c. Gregorio Gea núm. 27, València), per a això podrà obtindre els impresos que ha d’omplir en la mateixa COPUT o a través de la pàgina web de la Generalitat Valenciana , ara bé donada la suspensió existent respecte a esta classe de sòl, en l’aprovació del Pla General és molt probable que no puguen concedir-se en este moment.

Si l’obra a executar afecta a una comunitat de veïns (constituïts en règim de propietat horitzontal) és necessari sol·licitar llicència o basta l’acord de la Junta General?

En este cas a més de les normes administratives aplicables(Legislació del Sòl) el control del qual correspon a l’Ajuntament haurien de respectar-se normes civils com és la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal, si bé el dit control no és municipal i la seua infracció no és controlable per l’Ajuntament sinó pels tribunals civils.

Per què per a l’execució d’algunes obres he de depositar avals?

Els avals són necessaris quan es tracta de portar a cap obres en domini públic, i amb això es pretén garantir la correcta reposició d’este.

Quan he d’acompanyar projecte a la sol·licitud de llicència d’obres?

Quan es tracte de llicències d’obra major, i a este s’acompanyarà la resta de documentació determinada en el punt d’esta pàgina web titulat impresos.

On he de satisfer l’import de la taxa per llicències urbanístiques i l’ICIO?

En la liquidació i rebuts de pagament que se li entregaran en l’Ajuntament en el moment en què sol·licite la llicència s’indica les entitats financeres col·laboradores en les que podrà fer efectiu el dit pagament.

Quan he de sol·licitar llicència d’obertura?

Quan implante qualsevol instal·lació, establiment, activitat mercantil, indústria o emmagatzemament siga oficial, particular públic o privat.

La llicència es tramita igual en tots els casos?

No, la tramitació varia segons es tracte de llicència o comunicació ambiental.

Quina és la diferència entre la llicència i la comunicació ambiental?

A grosso modo, podrien equiparar-se a les anteriors llicències d’activitat qualificada i activitat innòcua.

La regulació en esta matèria venia donada, en el cas de les activitats qualificades, per la Llei 3/89, de 2 de maig d’Activitats Qualificades de la Generalitat Valenciana, que regula les innòcues pel que disposa el Reglament de Servicis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955.

Les activitats es consideraven com qualificades quan el desenrotllament d’estes produïen efectes insalubres, nocius molestos o perillosos i així s’arreplegaven en el Decret 54/1990 de 26 de març del Consell de la Generalitat Valenciana pel qual s’aprova el Nomenclàtor d’Activitats Molestes , Insalubres, Nocives i Perilloses, sent innòcues les no considerades com qualificades.

Hui la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental de la Generalitat ha derogat la Llei 3/89 d’Activitats qualificades i dóna una nova regulació a esta matèria, diferenciant ara tres grans categories, a saber:

– Autorització ambiental integrada.
– Llicència ambiental.
– Comunicació ambiental.

– L’autorització ambiental integrada, es tramitarà únicament per a la construcció, muntatge, explotació o trasllat de les instal·lacions en què es desenrotllen alguna de les activitats referides en l’annex I de la Llei 2/2006, i que són bàsicament grans indústries pesades com: refineries, instal·lacions de combustió, foneries de metalls, cementeres, indústries químiques, indústries del cuiro i altres anàlogues.
Estes indústries són aquelles que tenen una tramitació més complexa en intervindre-hi l’Administració autonòmica i en requerir-se nombrosos informes sectorials.

– La llicència ambiental, seria l’equivalent a l’anterior llicència d’activitat qualificada i ha de sol·licitar-se per a la construcció, muntatge, explotació o trasllat de les instal·lacions en què es desenrotllen alguna de les activitats de titularitat pública o privada no sotmeses a autorització ambiental i que figuren en la relació que s’aprovarà reglamentàriament (en tant no es dicte este reglament s’estarà al que disposa el Nomenclàtor d’Activitats Molestes , Insalubres, Nocives i Perilloses).

-Finalment se sotmeten a règim de comunicació ambiental no incloses en cap de les dos anteriors categories (sent equivalents a les anteriors llicències d’activitat innòcua).

Què he de fer per a saber quin tipus d’activitat és la que pretenc obrir i quina llicència he de demanar?

Sense perjuí de la possibilitat de consultar els textos legals referits en la pregunta anterior, pot dirigir-se al negociat d’activitats, concretament a l’Enginyer Tècnic Industrial el qual li indicarà de quin tipus d’activitat es tracta en funció de la potència que ha d’instal·lar, l’existència o no d’aparells d’aire condicionat, etc.

Quina documentació he d’aportar per a tramitar la llicència o comunicació ambiental?

En els mateixos impresos municipals es detalla tota la documentació necessària per a la tramitació.

Quin és l’import de la taxa que he de satisfer per a cada tipus de llicència?

Depén del tipus d’activitat, haurà de consultar-se l’Ordenança Municipal Reguladora de la Taxa per Llicència d’Obertura d’Establiments.

Per a establir la meua activitat necessite habilitar un local i realitzar obres quina llicència he de demanar primer?

De conformitat al que preveu l’art. 28 de la Llei 3/2004, de la Generalitat, d’Ordenació i Foment de Qualitat en l’Edificació (LOFCE) , la llicència municipal d’edificació té el caràcter de Resolució única i portarà implícita la concessió de les restants llicències que pogueren correspondre, per la qual cosa han de demanar-se les dos al mateix temps i es resoldran en una única resolució.

Ara bé, el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística, aprovat per Decret 67/2006 de 12 de maig del Consell, establix en el seu art. 474.4 que es podrà tramitar i atorgar la llicència d’edificació encara que no s’haja obtingut l’altra llicència, quan qui tinga la disponibilitat civil de l’immoble assumisca la plena responsabilitat de les conseqüències que pogueren derivar de l’eventual denegació posterior de l’altra llicència. L’assumpció plena de responsabilitat haurà d’efectuar-se en instrument públic notarial o davant del Secretari de l’Ajuntament.

Tinc llicència d’obertura d’un bar, em dóna dret a traure cadires i taules a la via pública quan arribe el bon temps?

No, haurà de sol·licitar a l’Ajuntament l’ocupació de via pública i satisfer la taxa corresponent.

Si desitge obrir una activitat de temporada que només funcione a l’estiu pagaré el mateix que una activitat permanent?

No, d’acord amb l’Ordenança Municipal abonarà el 50%.

He presentat la sol·licitud de llicència o comunicació ambiental i he satisfet la taxa corresponent. Puc començar a exercir l’activitat?

No, només podrà funcionar a partir que s’haja dictat Resolució autoritzant l’inici de l’activitat i la llicència d’obertura.
La regulació d’esta matèria s’arreplega en els arts. 63 i 64 de la Llei 2/2006, en els quals s’arreplega a més el règim del silenci fixant que les llicències d’obertura o les autoritzacions d’inici de l’activitat s’entendran atorgades per silenci administratiu en el termini comptador des de la seua sol·licitud, d’un mes per a les que prèviament s’haja concedit la llicència ambiental i en el de dos mesos per a les que prèviament se’ls haja atorgat l’autorització ambiental.

Tinc un negoci i em vull canviar de local. Em val la mateixa llicència?

No, haurà de sol·licitar nova llicència, ja que la llicència d’activitat es concedix a un emplaçament concret amb unes condicions de seguretat i higiene específiques.

He presentat la sol·licitud de llicència d’obertura i he satisfet la taxa corresponent. Puc començar a exercir l’activitat?

No, només podrà funcionar a partir que s’haja atorgat la llicència d’activitat, en el cas de les innòcues, i l’acta de comprovació favorable en el cas de les qualificades.

Un garatge d’ús privat requerix llicència d’activitat?

De conformitat al que disposa l’art. 28.2 de la LOFCE en els suposats d’edificis l’ús principal dels quals siga el d’habitatge i que complementàriament incloga garatges i sempre que estos estiguen vinculats exclusivament en els seus respectius habitatges o servisquen als propietaris o arrendataris d’estos o dels locals del propi edifici, la llicència municipal d’edificació portarà implícita la concessió de la llicència d’activitat dels garatges.

Vull muntar una activitat com puc saber si en el lloc elegit esta permés?

La tramitació d’una llicència ambiental o d’una comunicació ambiental té com a primer pas, amb caràcter previ al pagament de la taxa i presentació de la documentació contemplada en l’imprés municipal, la sol·licitud d’un certificat de compatibilitat urbanística, l’objecte de la qual, precisament és determinar la possibilitat de tramitar la llicència o no segons les determinacions del planejament municipal.

Tinc una llicència d’activitat al meu nom com a persona física, però he constituït una societat, em servix la llicència?

La constitució d’una societat fa necessari la transmissió de la llicència a esta, en quant el titular de l’activitat varia.
Ara bé la transmissió de la instal·lació o activitat no exigirà nova sol·licitud d’autorització ambiental integrada, llicència ambiental o comunicació ambiental, sinó que únicament el nou titular està obligat a comunicar a l’Ajuntament la transmissió.
La dita comunicació es realitzarà per escrit en el termini d’un mes des que s’haguera formalitzat el canvi de titularitat.
Si no es du a terme la comunicació l’antic i nou titular queden subjectes de forma solidària a totes les responsabilitats i obligacions derivades de l’autorització ambiental o la llicència ambiental.

Em molesta el funcionament d’una activitat. Què puc fer?

Haurà de presentar una instància general en el Registre de la Corporació sol·licitant inspecció tècnica municipal.

Dispose de llicència d’ obertura des de fa diversos anys, però posteriorment a la seua obtenció han aparegut normes amb majors exigències per a l’obertura de locals destinats al mateix que el meu. He d’adequar-me si la meua llicència és anterior a la norma?

Sí, les llicències d’activitat, són llicències de tracte successiu, el que suposa la necessitat que en tot moment el nostre establiment complisca els requisits que la llei exigisca en eixe moment per a la seua obertura.