1. Inici
  2. Àrees i Servicis
  3. Promoció i Desenvolupament
  4. Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC)

Àrees i serveis | Promoció i Desenvolupament

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor

(OMIC)

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

L'Arbitratge de Consum

L’Arbitratge de Consum és un procediment per a solucionar controvèrsies entre consumidors i empresaris o professionals, sense necessitat d’acudir als tribunals ordinaris de justícia. L’Arbitratge de Consum és:

gratuït privat voluntari igualitari
senzill executiu àgil parcipitatiu

És el sistema de resolució de les reclamacions en matèria de consum previst en l’article 31 de l’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i regulat pel Reial Decret 636/1993.

Els avantatges que oferix són els següents:

*El distintiu oficial que exhibixen les empreses o professionals adherits a este sistema oferix als clients una garantia afegida sobre els seus productes o servicis.

*Afavorir el diàleg i la confiança amb els clients, els quals, en cas de desacord poden utilitzar este sistema.

*Evita plets llargs i costosos.

*Dóna suport a la imatge de prestigi de les empreses o professionals que propicia la selecció per part dels consumidors.

*La composició del Col·legi Arbitral és tripartita: Administració, consumidors i sector empresarial.És a dir, que els interessos, tant dels empresaris o professionals com dels consumidors, estaran representats en la mateixa Junta Arbitral.

*Benefici de la publicitat institucional a favor de les empreses i professionals adherits al Sistema Arbitral de Consum.

*És gratuït. En cas de litigi, no s’originaran costs per a cap de les parts.

*El resultat de l’Arbitratge de Consum es produïx abans de quatre mesos des de la designació del Col·legi Arbitral.

*La resolució de l’arbitratge s’arreplega per escrit i és d’obligat compliment per a les parts.

L’Arbitratge és realitzarà en:

Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana
C/ Colom,32.València-46004

O bé, en l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de la població.

En qualsevol d’estos organismes es realitzaran les gestions que tendisquen a solucionar el seu problema i evitar, si és possible, l’arbitratge.
Si este fóra necessari, hauria de formalitzar-se la reclamació per escrit davant de la Junta Arbitral corresponent, sol·licitant la realització de l’arbitratge.
La Junta Arbitral rep a les parts i intenta avindre perquè arriben a un acord satisfactori.
El resultat de l’arbitratge es reflectirà per escrit i serà d’obligatori compliment per a les parts (caràcter vinculant i executiu).
El sistema d’Arbitratge de reclamacions de consum és vàlid per a resoldre totes les reclamacions en què no concórreguen intoxicació, lesió o mort, ni existisquen indicis racionals de delicte.
Les normes aplicables d’este òrgan són el Reial Decret 636/1993, de 3 de maig, del Govern de la Nació pel qual es regula el sistema arbitral de consum (Butlletí Oficial de l’Estat.OE-del 21-5-1993, núm.121, (p. 154001)

Ordenança d’Intervenció i Control Administratiu per a la Defensa de Consumidors i Usuaris

Polse en l’enllaç per a vore el text íntegre de l’ordenança d’intervenció i control administratiu per a la defensa de consumidors i usuaris.

Ordenança d’Intervenció i Control Administratiu per a la Defensa de Consumidors i Usuaris 

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Què és l’OMIC?

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), és un nou servici públic totalment gratuït d’informació, ajuda i orientació, destinat als consumidors i usuaris perquè puguen exercir adequadament els seus drets bàsics com a consumidors.

Qui és consumidor o usuari?

La normativa de protecció als consumidors i usuaris partix d’un concepte de consumidor o usuari que és diferent de la noció comuna del terme. Segons la legislació que protegix els nostres drets, consumidor o usuari és la persona que adquirix, utilitza o gaudix d’algun producte o servici, sempre que ho faça com destinatari final. Per exemple, qui compra una pastilla de sabó per a banyar-se és un consumidor i qui utilitza el transport públic per anar al treball és un usuari. Si els productes o servicis són adquirits per persones o empreses per a ser incorporats a processos de producció, transformació, comercialització o prestació de servicis a tercers, estes persones o empreses no són considerades legalment com consumidors. Per exemple, la persona que compra llet per a fabricar pastissos i vendre’ls en la seua pastisseria no és un consumidor i l’empresa que utilitza un tren per a transportar les seues mercaderies no és usuari.

Quins servicis oferix?

Rep i gestiona queixes, reclamacions i denúncies dels consumidors davant de les persones i/o organismes corresponents.
Realitza, en els casos en què es considera oportú, actes de mediació entre el consumidor i el comerciant o productor de béns i servicis objecte de la reclamació.
Forma i educa els consumidors en els temes referits al consum de béns o la utilització de servicis per mitjà de campanyes divulgatives, publicacions, jornades, etc.
Inspecció dels béns, productes i servicis d’ús i consum comú, ordinari i generalitzat.
En general, garantix la defensa dels interessos i drets dels consumidors protegint la seua salut, seguretat i legítims interessos econòmics.

Qui pot reclamar?

Poden reclamar les persones físiques i també les jurídiques (associacions professionals, comunitats de veïns, etcètera) que adquirisquen alguna cosa o utilitzen algun servici per al consum propi, utilització, profit o gasto.

Quan reclamar?

Quan compre un article o utilitze un servici que lesione:
– La seua salut o seguretat
– Els seus interessos econòmics
– O li produïsca un perjuí.

Com reclamar?

  • Personalment
  • Per escrit
  • Per telèfon

Preguntes més freqüents

Què són els fulls de reclamacions?

El Full oficial de Reclamacions és un joc d’impresos autocopiatius de 4 colors (verd,rosa, groc i blanc), que la Generalitat Valenciana posa disposició dels consumidors i usuaris perquè puguen formular aquelles queixes i reclamacions que consideren oportunes en el mateix lloc en què es produïsquen els fets.

Qui estan obligats a tindre fulls de reclamacions?

Segons el Decret 77/1994, de 12 d’Abril del Govern València, els establiments d’hostaleria, els comerciants i els professionals tenen l’obligació de disposar dels fulls i de facilitar-les al consumidor o usuari que el sol·licite.

Què he de fer amb el full de Reclamació?

La persona que reclama ha de remetre els exemplars de color blanc i rosa, a través de qualsevol registre,al Servici Territorial de Consum de la província on tinga lloc la reclamació, entregarà la còpia de color groc al titular responsable de l’establiment o empresa objecte de la reclamació i conservarà en la seua poder la còpia de color verd.
Quan òmpliga els fulls de reclamacions, ha de destacar l’objecte reclamat i posar la contraprestació que se sol·licita a canvi.
L’Empresa reclamada disposa d’un apartat per a realitzar totes les al·legacions considere oportunes que.
L’Empresa reclamada deu firmar i segellar els fulls de reclamacions.

Quantes còpies dels fulls he d’emportar-me?

El joc de fulls de reclamacions estan compostos de quatre fulls de colors autocopiatives, té que retirar-les totes menys la groga que deu quedar en poder de l’empresa reclamada, les altres són de color blanc per a l’Administració, color Verd per al reclamant i la de color Rosa que és per al Servici d’Inspecció de Consum.