1. Inici
 2. Àrees i Servicis
 3. Servicis Econòmics
 4. Gestió Tributària
 5. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Àrees i Servicis | SERVICIS ECONÒMICS | Gestió Tributària

IVTM

(Impost sobre vehicles de tracció mecànica)

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Fiscal Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Generalitats

L’IVTM grava la titularitat dels vehicles de tracció mecànica aptes per a circular per les vies públiques qualssevol que siguen la seua classe i categoria.

A estos efectes es consideren vehicles aptes per a circular, els vehicles matriculats en la Direcció Provincial de Trànsit corresponent mentres que no hagen causat baixa en l’esmentat registre.

La tributació de cada vehicle s’establix en funció de les característiques del vehicle (tipus, potència fiscal, càrrega útil, etc.) el quadre de tarifes que l’Ajuntament d’Albal té aprovat en l’ordenança fiscal és el que es mostra en la secció “Tarifa”.

 • La meritació de l’IVTM es produïx l’1 de gener de cada any, excepte en el cas de primera adquisició de vehicles, en este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca l’esmentada adquisició.
 • En els supòsits de primera adquisició o baixa del vehicle (baixa definitiva o baixa temporal per sostracció o robatori del vehicle) tramitada davant de la Direcció Provincial deTrànsit de València, l’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals.

Si la baixa del vehicle es tramita amb posterioritat a la meritació de l’impost, el subjecte passiu haurà de pagar la totalitat de la quota del rebut procedint a sol·licitar la devolució dels trimestres en què el vehicle figurava ja de baixa.

L’IVTM es gestiona per l’Ajuntament a partir del Cens anual elaborat per la Direcció Provincial de Trànsit de València, conseqüentment:

La gestió censal (canvi domicilis fiscals, tramitació d’altes i baixes de vehicles, etc.) correspon a la Direcció Provincial de Trànsit de la província de València amb domicili al c/ Mora de Rubielos núm. 2, 96 3417986 // 96 3172000.

La gestió tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) competix a l’Ajuntament del municipi que conste en el permís de circulació del vehicle.

Període de cobrament any 2022

 • El període de cobrament voluntari de l’any 2022 comprén des del dia 19 de juliol de 2022 fins al dia 19 de setembre de 2022.
 • Els rebuts domiciliats seran carregats el dia 8 d’agost de 2022.

Tarifa

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Beneficis fiscals

En este apartat informem els contribuents dels beneficis fiscals més habituals en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica; per tant, atés que la casuística prevista en les disposicions legals és molt àmplia, si desitgen informació sobre la possible existència d’altres supòsits poden dirigir-se al Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, siti a Albal, pl. del Jardí, núm. 7.

En tots els casos, la sol·licitud haurà de tramitar-se per mitjà de la presentació d’instància en el Registre general de l’Ajuntament en què s’indicarà el tipus de benefici que es desitja i s’hi adjuntara la documentació que en cada cas es detalla.

Exempció vehicles de persones amb mobilitat reduïda

Es concedix l’exempció de pagament de l’IVTM per a:

a) Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda que es referix l’apartat a de l’annex II del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.
b) Així mateix, estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per a ús exclusiu. Esta exempció s’aplicarà mentre es mantinguen les esmentades circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.
c) Les exempcions previstes en els dos paràgrafs anteriors no resultaran aplicables als subjectes passius beneficiaris d’estes per més d’un vehicle simultàniament.
A l’efecte del que disposa este paràgraf es consideraran persones amb minusvalidesa les que tinguen esta condició legal en grau igual o superior al 33 %.

En qualsevol cas els subjectes passius beneficiaris d’esta exempció no podran disfrutar-la per més d’un vehicle simultàniament.

Documentació necessària:

 • Escrit sol·licitant la bonificació (vore la secció d’ “Impresos”)
 • Certificat de la qualificació de minusvalidesa
 • Còpia del permís de circulació
 • Fitxa tècnica del vehicle

Efectes: A partir de l’any següent al de la sol·licitud.

Exempció IVTM tractors, els remolcs i els semiremolcs

Es concedix l’exempció de l’IVTM per als tractors, els remolcs i els semiremolcs que estiguen proveïts de la cartilla d’inspecció agrícola.

Documentació necessària:

 • Escrit sol·licitant la bonificació
 • Còpia de cartilla d’inspecció agrícola
 • Còpia del permís de circulació
 • Còpia de la fitxa tècnica en la qual conste la matrícula del vehicle

Període de presentació d’instàncies: Dins de l’últim trimestre de l’any. Les instàncies presentades amb posterioritat causaren efecte per a l’any següent.

Bonificació IVTM vehicle històrics

La bonificació que es concedix és la del 100% de la quota de l’IVTM per als vehicles històrics o els que tinguen una antiguitat mínima de 25 anys comptadors a partir de la data de la seua fabricació.

Documentació necessària:

 • Escrit sol·licitant la bonificació
 • Còpia del permís de circulació
 • Còpia de la fitxa tècnica en la qual conste la matrícula del vehicle

Període de presentació d’instàncies: Dins de l’últim trimestre de l’any. Les instàncies presentades amb posterioritat causaran efecte per a l’any següent.

Preguntes més freqüents

M’he canviat de domicili. Què passa amb l’impost del meu vehicle?

Cal fer un canvi de domicili en Trànsit, s’ha d’aportar la documentació del titular del vehicle, la del vehicle, l’impost de vehicles de l’any en curs i un certificat d’empadronament abans del 30 de desembre, perquè isca per a l’any que ve.

Cal donar de baixa el vehicle a l’ajuntament?

No, cal anar a la Direcció Provincial de Tránsit sítia en c/Mora de Rubielos, 2 de València i tramitar-la allí. La Direcció serà la que s’encarregarà de comunicar-ho a l’ajuntament

He venut el meu cotxe, però el comprador no l’ha canviat de nom, què he de fer?

Tant si té contracte de compravenda, com si no, ha de dirigir-se a la Direcció Provincial de Trànsit per a notificar-ho

M’han robat el cotxe. Com ho done de baixa?

Abans que res ha de formular l’oportuna denúncia davant de la Policia o Guàrdia Civil i demanar-hi justificant d’esta. Després ha de dirigir-se a la Direcció Provincial de Trànsit per donar-lo de baixa temporal. La data de la baixa serà la del dia que ho va comunicar en Trànsit i no la de la denúncia.

Vaig donar de baixa el meu vehicle en la Direcció de Trànsit i seguixen enviant-me rebuts de l’impost, què he de fer?

Si en Trànsit es va presentar la baixa, sol·licite’ls un informe en què conste la data de baixa i presente-ho en l’Ajuntament per a anul·lar els rebuts.

Vaig entregar el meu vehicle en una casa de compravenda o en un desballestador i seguixen eixint rebuts al meu nom, què he de fer?

Segurament no li han tramitat la baixa del vehicle en trànsit. Pague l’últim rebut i voste mateix done la baixa sota la seua responsabilitat en el cas de desballestador, en el cas d’una casa de compravenda o concessionari, estos han de sol·licitar la transferència a la Direcció de Trànsit al seu nom, com qualsevol altre comprador, en el termini de 10 dies. Ara bé algunes d’estes cases no la fan fins que l’adquirix el nou titular. Haurà d’exigir que realitze la transferència al seu nom.

He donat de baixa per transferència (venda) el vehicle enguany. A qui correspon pagar l’impost?

Li correspon a qui era titular del vehicle a 1 de gener. Fins a l’any següent no apareixerà l’Impost a nom del nou titular.

He de pagar tot l’any si he donat de baixa definitiva el vehicle?

En el cas de baixa definitiva per desballestament, robatori i importació ha de pagar els trimestres que li corresponguen d’acord amb la baixa de Trànsit.
En cas d’estar pagat el rebut procedix sol·licitar la devolució corresponent a l’ajuntament.

Tinc un ciclomotor que encara no té matrícula, què he de fer per a tindre-la?

Pagar l’Impost de l’exercici corrent i anar a Trànsit amb la documentació del ciclomotor i del titular per a matricular-lo.

En cas de pèrdua o deterioració de la documentació del ciclomotor. Com puc obtindre’n un duplicat de la mateixa?

Ha de dirigir-se a una estació de l’Inspecció tècnica de vehicles (ITV) i sol·licitar el duplicat.