Àrees i serveis | SERVICIS ECONÒMICS | Gestió Tributària

IAAEE

(Impost sobre Activitats Econòmiques)

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Anunci de cobrança relatiu als rebuts de l'Iae 2021

Anunci de cobrança relatiu als rebuts de l’iae 2021

Es comunica, en relació amb els rebuts de l’impost sobre activitats econòmiques corresponents a 2021, i quan es tracte de quotes nacionals i provincials, la gestió recaptatòria del qual correspon a l’Administració Tributària de l’Estat, el següent:

Termini per a efectuar l’ingrés

Del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021 (Resolució de 8 de juny de 2021, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària).

Lloc de pagament

Quotes nacionals. A través de les entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvi i Cooperatives de crèdit) en què no cal que l’obligat al pagament dispose de compte obert.

Quotes provincials. A través de les entitats col·laboradores (Bancs, Caixes d’Estalvi i Cooperatives de crèdit) en què no cal que l’obligat al pagament dispose de compte obert.

Els ingressos es podran efectuar en l’horari d’atenció al públic de les esmentades entitats.

Així mateix, el pagament de quotes nacionals i provincials es podrà realitzar per mitjà de càrrec en compte, a través d’Internet, en la direcció www.agenciatributaria.es, en l’opció: Seu Electrònica. Tràmits destacats Pagar ajornar i consultar deutes.

Per a realitzar el pagament a través d’Internet és necessari disposar d’un sistema de firma electrònica dels admesos per l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

El venciment del termini d’ingrés en període voluntari, sense haver sigut satisfet el deute, determinarà l’inici del període executiu i la meritació dels interessos de demora i dels recàrrecs a què es referixen els articles 26 i 28 de la Llei general tributària.

Anunci de cobrança relatiu als rebuts de l’Iae 2021

Generalitats

L’IAE grava l’exercici de qualsevol tipus d’activitats empresarials, professionals o artístiques que es desenvolupen en el terme municipal d’Albal.

La quota tributària de l’ IAE resultarà de l’aplicació dels elements previstos en les tarifes (aprovades pel RD Legislatiu 1175/1990) i del coeficient municipal i de l’índex de situació aprovat per l’Ajuntament d’Albal en l’ordenança de l’IAE.

La meritació de l’IAE es produïx l’1 de gener de cada any, excepte en el cas d’alta en este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca.

En els supòsits d’alta o baixa de l’activitat objecte de gravamen, l’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals.

Si la baixa en l’exercici de l’activitat es tramita amb posterioritat a la meritació de l’impost, el subjecte passiu haurà de pagar la totalitat de la quota del rebut procedint a sol·licitar la devolució dels trimestres en què no s’ha exercit l’activitat.

L’IAE es gestiona per l’Ajuntament a partir de la matrícula anual elaborada per l’administració tributària de l’Estat conseqüentment:

  • La gestió censal (altes i baixes d’activitats, variació d’elements, canvi domicili fiscal, etc.) correspon a la delegació tributària de l’Estat amb domicili a Catarroja, C/ Manfred Montfort, 4.Tel: 961266661.
  • La gestió tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) correspon a l’Ajuntament d’Albal.

Sol·licitar domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps del formulari i farem la domiciliació del rebut indicat.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Sol·licitud de certificat de pagament de tribut

Si necessita que l’Ajuntament li certifique el pagament de qualsevol rebut d’impost, òmpliga i presente este imprés.

Sol·licitud de bonificació en l’IAAEE

Per bonificació per creació de nova empresa

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Beneficis fiscals

En este apartat informem els contribuents dels beneficis fiscals més habituals en l’Impost sobre Activitats Econòmiques; per tant, atés que la casuística prevista en les disposicions legals és molt àmplia, si desitgen informació sobre la possible existència d’altres supòsits poden dirigir-se al Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, siti a Albal, Pl. del Jardí núm. 7

En tots els casos, la sol·licitud haurà de tramitar-se per mitjà de la presentació d’instància en el Registre General de l’Ajuntament en què s’indicarà el tipus de benefici que es desitja i s’hi adjuntarà la documentació que en cada cas es detalla.

Bonificació per inici d’activitat empresarial

La bonificació que es concedix és del 50% de la quota de l’IAE durant el període de cinc anys per als que inicien l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota mínima municipal.

Per a poder disfrutar la bonificació es requerix que l’activitat econòmica no s’haja exercit anteriorment davall una altra titularitat.

Documentació necessària:

  • Escrit sol·licitant la bonificació. (Annex 3)
  • Fotocòpia de l’alta en l’IAE (Model 845)
  • NIF o CIF del subjecte passiu.
  • Escriptura de constitució per a les persones jurídiques.