Àrees i serveis | SERVICIS ECONÒMICS | Gestió Tributària

IAAEE

(Impost sobre activitats econòmiques)

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
Anunci de cobrança relatiu als rebuts de l'Iae del periode tributari 2022

El període voluntari de cobrament comprén des del dia 28 de setembre de 2022 fins al dia 28 de novembre de 2022.

El càrrec mitjançant domiciliació bancària es realitzarà el dia 7 d’octubre de 2022.

Informació de IAE 2022 

Anunci de cobrança relatiu als rebuts de l'Iae del periode tributari 2022 (Anunci BOP València)

El període voluntari de cobrament comprén des del dia 28 de setembre de 2022 fins al dia 28 de novembre de 2022.

El càrrec mitjançant domiciliació bancària es realitzarà el dia 7 d’octubre de 2022.

Anunci BOP València

Generalitats

L’IAE grava l’exercici de qualsevol tipus d’activitats empresarials, professionals o artístiques que es desenvolupen en el terme municipal d’Albal.

La quota tributària de l’ IAE resultarà de l’aplicació dels elements previstos en les tarifes (aprovades pel RD legislatiu 1175/1990) i del coeficient municipal i de l’índex de situació aprovat per l’Ajuntament d’Albal en l’ordenança de l’IAE.

La meritació de l’IAE es produïx l’1 de gener de cada any, excepte en el cas d’alta en este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca.

En els supòsits d’alta o de baixa de l’activitat objecte de gravamen, l’import de la quota de l’impost es prorratejarà per trimestres naturals.

Si la baixa en l’exercici de l’activitat es tramita amb posterioritat a la meritació de l’impost, el subjecte passiu haurà de pagar la totalitat de la quota del rebut i es procedirà a sol·licitar la devolució dels trimestres en el qual no s’ha exercit l’activitat

L’IAE es gestiona per l’Ajuntament a partir de la matrícula anual elaborada per l’Administració Tributària de l’Estat conseqüentment:

  • La Gestió Censal (altes i baixes d’activitats, variació d’elements, canvi domicili fiscal, etc.) correspon a la delegació tributària de l’Estat amb domicili a Catarroja, c/ Manfredo Monforte, 4.Tel: 961 26 66 61.
  • La Gestió Tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) correspon a l’Ajuntament d’Albal.

Sol·licitar domiciliació bancària de rebut

Ompli tots els camps del formulari i farem la domiciliació del rebut indicat.

Sol·licitar

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Sol·licitud de certificat de pagament de tribut

Si necessita que l’Ajuntament li certifique el pagament de qualsevol rebut d’impost, òmpliga i presente este imprés.

Sol·licitud de bonificació en l’IAAEE

Per bonificació per creació de nova empresa

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Beneficis fiscals

En este apartat informem els contribuents dels beneficis fiscals més habituals en l’impost sobre activitats econòmiques ; per tant, atés que la casuística prevista en les disposicions legals és molt àmplia, si desitgen informació sobre la possible existència d’altres supòsits poden dirigir-se al Departament de Gestió Tributària de l’Ajuntament, siti a Albal, pl. del Jardí núm. 7

En tots els casos, la sol·licitud haurà de tramitar-se per mitjà de la presentació d’instància en el registre general de l’Ajuntament en què s’indicarà el tipus de benefici que es desitja i s’hi adjuntarà la documentació que en cada cas es detalla.

Bonificació per inici d’activitat empresarial

La bonificació que es concedix és del 50% de la quota de l’IAE durant el període de cinc anys per als que inicien l’exercici de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota mínima municipal.

Per a poder disfrutar la bonificació es requerix que l’activitat econòmica no s’haja exercit anteriorment sota una altra titularitat.

Documentació necessària:

  • Escrit sol·licitant la bonificació. (Annex 3)
  • Fotocòpia de l’alta en l’IAE. (Model 845)
  • NIF o CIF del subjecte passiu.
  • Escriptura de constitució per a les persones jurídiques.