Mesures extraordinàries COVID-19

Dilluns 16 març 2020 | Ajuntament

Vista la Declaració de l’estat d’alarma acordada pel Consell de Ministres, Reial decret 463/2020, de 14 de març, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels seus membres, ha adoptat este matí les següents mesures extraordinàries i transitòries dirigides a la població:

· Amb la finalitat de limitar al màxim el risc enfront de l’exposició al *coronavirus, a partir de les 14.00 d’aquest dilluns 16 de març de 2020, tota l’atenció al públic en l’edifici consistorial es realitzarà per via telemàtica i telefònica.

· El registre electrònic de sol·licituds i documents continuarà funcionant amb normalitat a través de la seu electrònica municipal.

· Amb la finalitat d’unificar i centralitzar tota la informació es mantindran operatius els canals, interns i externs, oficials de titularitat municipal.

· Es garanteix l’atenció personalitzada imprescindible a persones integrants de col·lectius socials, amb necessitats especials o vulnerables, que es continuarà realitzant a través dels Serveis Socials Municipals.

· El servei de seguretat ciutadana, circulació i seguretat viària de competència municipal continuarà prestant-se a través del cos de Policia Local, sense perjudici de les ordres relacionades amb l’alerta sanitària que puga emetre-li directament el Ministeri de l’Interior.

· Els serveis de recollida de subministrament domiciliari d’aigua potable, residus sòlids urbans, neteja viària, jardineria i aquells amb incidència en la salubritat pública es continuaran prestant amb normalitat.

· S’han adoptat les disposicions necessàries per a assegurar la tramitació de factures i obligacions de pagament a proveïdors i contractistes en els termes de les respectives relacions contractuals.

Així mateix s’han dictat les mesures pertinents per a garantir el pagament d’ajudes socials inajornables.

· És necessari insistir en la necessitat d’observança de quantes mesures de prevenció i lluita contra l’extensió del virus Covid-19 han sigut dictades per les autoritats estatals i autonòmiques competents.

Reiterem la confiança en la cautela i responsabilitat de totes les veïnes i veïns per a poder frenar junts aquesta situació tan greu de la qual hem d’eixir units.