Noves mesures addicionals per la COVID-19

Divendres 8 gener 2021 | Municipi

La informació epidemiològica i sanitària disponible ha portat a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a dictar la Resolució de 5 de gener de 2021, per la qual s’estableixen mesures preventives excepcionals i es modifiquen mesures contingudes en la Resolució de 5 de desembre de 2020, de la Conselleria per la qual s’acorda noves mesures addicionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 (DOGV 8991 de 06.01.2021)

La nostra localitat disfruta d’un nombre important d’instal·lacions i serveis que són àmpliament utilitzats per la població. Les seues dimensions i característiques afavoreixen l’observança de les mesures de distància social recomanades per les autoritats sanitàries per a previndre la propagació de la pandèmia. No obstant això, la gravetat de la situació que afronta la nostra societat és de tal envergadura que obliga a extremar les mesures de precaució a fi d’anticipar-nos a una propagació incontrolada.

Resulta necessari disposar el tancament excepcional i temporal per a l’ús de determinades instal·lacions i serveis de titularitat municipal en tant la informació sanitària oficial no permeta fonamentar l’aixecament d’aquestes mesures.

Per consegüent, atenent les especials circumstàncies sanitàries i epidemiològiques actuals, en exercici de les competències que atribueix a aquesta alcaldia la legislació de règim local vigent, decidim:

Disposar el tancament excepcional i prohibició d’accés al públic, des de la data de la present resolució de les següents instal·lacions i serveis:

  • Casa de la Cultura
  • Antigues instal·lacions de Ràdio Sol
  • Sala d’assajos de l’antic edifici de Tabaquera
  • Casal Jove

Realitzar les següents modificacions en horaris i règim de funcionament de les següents instal·lacions i serveis:

  • Bar de la Llar del jubilat, s’avança al tancament a les 14.00 h., amb les limitacions d’aforament reglamentàries.
  • Ràdio Sol, s’avança el tancament de la programació en directe (amb col·laboradors externs) a les 21.30 h.
  • El servei de Biblioteca municipal es desenvoluparà en el seu horari habitual als exclusius efectes de recollida i devolució de llibres, sense possibilitat de permanència en les instal·lacions.
    Les mesures excepcionals adoptades estaran vigents fins a les 24.00 hores del dia 17 de gener de 2021, sense perjudici de les pròrrogues que s’adopten en atenció a l’evolució de les circumstàncies que les han motivades.

La Policia Local vetlarà per l’observança del que es disposa en la present Resolució.