El mercat ambulant se suspén pel Covid-19

Dimecres 18 març 2020 | Ajuntament

Vista la nota informativa de data 17 de març de 2020 emesa per la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana, per la qual en aplicació del Reial decret 463/2020 de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s’informa:

‘Queda prohibit la instal·lació o obertura de mercats ambulants ambulants en qualsevol població de la Comunitat Valenciana, siguen considerats ordinaris o extraordinaris, estiguen o no subjectes a autorització governativa o municipal, siga com siga la seua naturalesa o contingut.

En conseqüència, per aquesta Alcaldia se suspén la celebració del mercat tradicional dels dilluns, com a mesura de prevenció i lluita contra l’extensió del virus Covid-19.