Seleccionar página

Consulta Ayudas Diversidad Funcional 2020

Para poder realizar la consulta sobre el estado del expediente es necesario que indique el N.I.F. del beneficiario.

N.I.F.:   

Borsa d'ocupació temporal Oficial Oficis Múltiples

Convocatoria para la creación de una bolsa d’ocupació temporal per a la provisió, mitjançant nomenaments interins, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball d’Oficial Oficis Múltiples, de naturalesa laboral, classificat en el Grup C, Subgrup C2.

Bases

Edicte convocatòria

Instància

Llistat definitiu d’admesos i exclosos i data primer exercici

Resultats primer exercici

Resultat final

Constitució borsa

Provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d'ocupació temporal

Convocatòria per a la provisió en propietat de 4 places de peó pertanyent a la Plantilla de Personal Laboral de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa laboral, en convocatòria lliure i en el marc de procés de consolidació d’ocupació temporal de l’Ajuntament d’Albal.

Termini de presentació d’instàncies del 08/10/19 al 06/11/2019, ambdós inclusos

Formulari per a generar Autoliquidació

Bases

Instancia

Llista definitiva d’amesos i exclosos i lloc i data 1er examen

Resultat 1er examen

Resultat Fase d’oposició i convocatòria entrevista

Valoració final del procés selectiu

Proposta de nombrament i creació de borsa 

Edicte de nomenament de 4 peons

Convocatòria per a proveir 2 places d'Agent de Policia Local

 

L’objecte de la convocatòria per a la cobertura en propietat de 2 places d’agent de la policia local de l’Ajuntament d’Albal, mitjançant convocatòria lliure i en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal d’aquest Ajuntament.

Per a pagar les taxes de dret d’examen prema aquest enllaç.

Termini presentació d’instàncies des del 18 de juliol de 2020 al 17 d’agost de 2020 tots dos inclusivament.

Bases

Edicte convocatòria BOE 17/07/2020 

Instància 

Edicte BOP sobre la llista provisional d’admesos 

Edicte sobre la llista definitiva d’admesos

Edicte resultat primera prova

Edicte convocatòria segon exercici, prova psicotècnica

Convocatòria borsa de treball temporal Tècnic d'Administració General

És objecte de la present convocatòria la creació d’una borsa de treball temporal per a la provisió per mitjà de nomenaments de personal funcionari interí, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball de tècnic/a d’Administració general (Escala d’Administració general, subescala tècnica).

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 17 de setembre de 2020 fins al 28 de setembre de 2020, tots dos inclosos.

Bases

Instància

Edicte Convocatòria

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitva d’admesos i exclosos i data d’examen

Edicte de designació del Tribunal

Notes del 1er examen i data per a realitzar el 2on examen

Full de correcció del 1er examen

Acta de contestació alegacions presentades sobre el primer exercici

Notes del 2on examen

Notes definitives fase oposició i presentació de mèrits

Resultat final del procés

Convocatòria en propietat de dos places d'Auxiliar Administratiu/a en el marc d'estabilització de l'Ajuntament d'Albal

Provisió en propietat de dos places d’Auxiliar Administratiu, pertanyent a la Plantilla de Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Albal, de naturalesa funcionarial, en convocatòria lliure i per mitjà del sistema de concurs-oposició.

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 21 d’octubre de 2020 fins al 17 de novembre de 2020, tots dos inclosos.

Bases (publicades al BOP)

Instància

Publicació al BOE

Edicte convocatòria

BOP llista provisional d’admesos i esclosos

BOP llista definitiva d’admesos i esclosos, i data d’exam

Declaració responsable COVID

Protocol d’actuació front la COVID modificat

Plànol primera planta

Plànol segona planta

 

Convocatòria per a creació de borsa de treball temporal per a tècnic/a d'Informàtica grup A2

Creació d’una borsa d’ocupació temporal per a la provisió mitjançant nomenaments de personal funcionari interí, per a la cobertura de vacants, substitucions transitòries, acumulacions de tasques o execució de programes específics en relació amb el lloc de treball de Tècnic/a Informàtic (Escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica).

Per a pagar les taxes de drets d’exàmen polze aci.

Termini presentació d’instàncies: del 17 de novembre de 2020 fins al 26 de novembre de 2020, tots dos inclosos.

Ampliació de termini de presentació d’instancies fins al 4 de desembre de 2020

Bases

Instància presencial

Tramitació telemàtica de la inscripció

Edicte convocatòria

Modificació Base tercera punt 4 titulació

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’amesos i lloc, data i hora del 1er examen

Plantilla de respostes del 1r examen

Resultat 1er exercici i data per al 2on exercici

Resultat 2n exercici

Resultat Oposició, apertura termini presentació mèrits

Resultat Final

Edicte de Constitució de la Borsa

Selecció de personal auxiliar d'infermeria/gerocultor/a per a la residència d'ancians d'Albal

Creació d’una bossa d’ocupació temporal per a la provisió interina de personal d’auxiliar d’infermeria/gerocultor/a de naturalesa laboral (grup C, Subgrup C1), en l’organisme autònom de la residència d’ancians d’Albal.

Termini presentació d’instàncies: del 26 de gener de 2021 fins al 4 de febrer de 2021, tots dos inclosos.

Bases

Instància presencial

Edicte convocatòria

Llista provisional d’admesos i exclosos

Llista definitiva d’admesos i exclosos, data i lloc d’examen

Llistat de notes del primer examen

Edicte llistat presentació de mérits i data entrevista

Edicte resultats finals del procés

Puntuació total de la borsa d’aspirants

Correcció d’errors puntuació final

Convocatòria per a la cobertura en propietat de 2 places d'administratiu, grup C1 per promoció interna

Termini de presentació d’instancies del 11 de maig al 7 de juny de 2021, tots dos inclosos.

Edicte BOP sobre l’aprovació de les bases reguladores del procés

BOE convocatòria

Edicte convocatòria

Edicte BOP llista provisional d’admesos