Les instàncies estan disponibles al despatx del algutzir per a poder emplenar-les i presentar-les.