De conformitat amb l’acta de 2 d’octubre de 2020 de la Comissió tècnica avaluadora d’ajudes per a l’adquisició de material escolar en l’educació infantil segon cicle del curs 2020-2021, s’acorda, segons amb el que estableix la clàusula cinquena de les bases, la publicació de la relació de sol·licituds que presenten defectes esmenables en la pàgina web de l’ajuntament i en el tauler d’anuncis de la Seu Electrònica, concedint-se un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la seua publicació per a la seua esmena.

Termini de presentació d’esmenes, del 7 al 22 d’octubre, inclusivament.