Se sotmet a CONSULTA PÚBLICA prèvia l’elaboració del projecte d’Ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals de companyia i potencialment perillosos en el municipi d’Albal, amb les característiques que es detallen a continuació:

Termini: Durant 10 dies hàbils, des del dia 1 al 15 de febrer de 2023, tots dos inclusivament.

Forma de Participació: Es publicarà el projecte d’Ordenança reguladora de la protecció i tinença d’animals de companyia i potencialment perillosos en el municipi d’Albal, en el portal web municipal, en tauler d’anuncis i s’habilitarà el compte de correu electrònic opta@albal.es, on es recaptarà l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions que pogueren resultar afectats per la futura ordenança.

Proyecto de ordenanza protección y tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos