Finalitzen la connexió de la xarxa d’aigua a la presa d’emergència de la Emshi

Dimarts 21 juny 2022 | Ajuntament, Municipi

Finalitzen les obres de connexió de la xarxa d’aigua municipal a la presa d’emergència de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi) executades per l’Ajuntament d’Albal i Aqualia, l’empresa subministradora de l’aigua en la localitat, que han comptat amb un pressupost de prop de 96.000 euros i un termini d’execució de dos mesos, encara que s’han conclòs abans del que es preveu. Amb aquesta actuació, s’assegura la qualitat del proveïment d’aigua potable al municipi d’Albal i se supleix el dèficit històric.

L’aigua subministrada en l’actualitat a la població d’Albal prové íntegrament del Sistema de la Emshi i fins hui, el municipi disposava d’una única presa des de la canonada de l’Entitat. Els cabals subministrats per la xarxa en alta provenen de la planta potabilitzadora de Picassent, a partir de la qual es disposen diferents conduccions de transport.

Després de diverses converses entre l’Ajuntament d’Albal, Aqualia i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics, es va acordar l’execució per part d’aquesta última d’una presa o escomesa d’aigua potable d’emergència addicional a la seua xarxa de distribució. Atés que el municipi d’Albal es proveeix des de l’única presa descrita, es podria produir un desproveïment de la població en cas d’avaria en la pròpia presa, o en algun dels trams de la xarxa de distribució en alta del *Emshi.

Una vegada l’Entitat va executar la presa d’emergència, corresponia a Aqualia com a concessionària del servei d’aigua potable i a l’Ajuntament realitzar les obres corresponents i necessàries per a enllaçar aquesta presa amb la xarxa d’aigua potable municipal.

Actuacions

Per a això, es parteix de la vàlvula de diàmetre nominal DN400 instal·lada i deixada en espera durant l’execució de l’anell perimetral de canonada de fosa de diàmetre nominal 400 mm executada durant el desenvolupament de la unitat d’actuació 1.1.A.

Aquesta vàlvula enllaça amb la connexió d’emergència mitjançant l’execució de canalització que travessa el carrer Camí del Molí i d’una longitud aproximada de 120 metres. En la connexió amb la derivació d’emergència del Emshi, s’ha instal·lat el corresponent encreuament de vàlvules per a la realització de les oportunes maniobres, i es disposen els elements en espera per a continuar, en el seu moment, l’execució de l’anell perimetral previst.

El carrer Camí del Molí, disposa una derivació d’aquesta canalització de fosa DN400 per a enllaçar amb la xarxa d’aigua potable existent en el vial San Roc. Aquesta canalització es realitzarà mitjançant canonada de polietilé de pressió nominal 16 atm i diàmetre nominal 200 mm, i es connecta mitjançant el corresponent encreuament de vàlvules amb la canalització de fibrociment i diàmetre nominal 200 existent al carrer Sant Roc.

«A través d’aquesta obra tenim una altra possibilitat de tindre subministrament si hi ha algun problema en l’escomesa anterior», explica l’alcalde, Ramón Marí. «Així podrem tindre aigua provinent de Picassent, en el cas que passe alguna accident i sempre tindrem una de recanvi, és a dir, dos punts diferents de subministrament per a garantir la continuïtat de l’aigua», afig el primer edil.