Àrees i serveis | Promoció i Desenvolupament

Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local

(AEDL)

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local (AEDL) és un servici públic i gratuït que l’Ajuntament d’Albal, a través de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local, posa a disposició dels ciutadans com a ferramenta àgil i flexible capaç de mobilitzar els recursos externs i interns, humans i financers i coordinar tots els esforços que es realitzen per a potenciar el desenvolupament i creixement socioeconòmic, i la generació d’ocupació en el municipi d’Albal.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Ajudes Parèntesi del Pla Resistir
Del 26 de febrer al 12 de març

Albal repartirà més de 405.000 entre els sectors i autònoms castigats per la COVID-19. Són ajudes atorgades per la Generalitat Valenciana, Diputació i l’ajuntament.

Tens fins al 12 de març per a tramitar les “Ajudes parèntesi” del Pla Resistir.

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants

Esta ordenança té com a objecte establir, ajustant-se a allò que establix el Reial Decret 199/2010 de 26 de febrer, el procediment al qual hauran de subjectar-se les sol·licituds d’autorització amb destí a l’ocupació privativa del domini públic local, tant en ocasió del tradicional mercat ambulant, com per a la instal·lació de les atraccions de fira, casetes i semblants durant la festes de Sant Blai o activitats de venda no sedentària durant la celebració d’activitats festives.

Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants

Programes de formació

– TALLER DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL: T F I L

Els tallers de formació i inserció laboral són accions formatives dirigides a persones desocupades amb dificultats d’integració en el mercat de treball, a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats les empreses de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’una formació adaptada a les característiques individuals. Els tallers inclouran, un període de pràctiques no laborals que es realitzaran en empreses com a part integrant de l’acció formativa. Es realitzaran en l’últim període del taller, i la duració estarà compresa entre 100 i 200 hores, s’ajustarà l’horari de les esmentades pràctiques al del centre de treball.
L’alumnat que participe en aquests tallers rebrà una ajuda econòmica en concepte d’assistència de 10 € al dia.
Els Tallers de Formació i Inserció Laboral s’agrupen en 3 modalitats diferents depenent del sector de la població a qui estiguen dirigits:
Tallers per a persones amb discapacitat , per a col·lectius de risc d’exclusió social i immigrants.
Tallers realitzats ; cuina , telefonista- recepcionista i monitor esportiu per a l’exercici 2011/12.

– CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL: FPO

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local realitza un programa formatiu que acull cursos de diverses temàtiques com a informàtica, cuina, recerca d’ocupació, etc.
Els cursos estan dirigits a la població en general i no requerixen de cap requisit per a la realització. Les característiques dels cursos ( horaris, ubicació, docents..) estaran pendents de les demandes dels ciutadans.

Cursos realitzats: auxiliar d’infermeria en geriatria, telefonista-recepcionista, pintor i jardiner.

– TALLERS DE FORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ: TFC

Els Tallers de Formació per a la Contractació són accions formatives subvencionades a càrrec de fons procedents de la Generalitat Valenciana i del Fons Social Europeu.
Són programes formatius dirigits a jóvens amb edats compreses entre 16 i 25 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o no posseïsquen titulació alguna de formació professional, ni cap Certificat de Professionalitat i estiguen inscrits en l’Oficina SERVEF d’Ocupació.
La duració dels tallers és de 900 hores de formació : bàsica, específica i orientació laboral, en horari de 8.00h a 15.00 h.
El calendari d’impartició és de novembre a maig, amb un contracte de formació els 3 últims mesos del programa, i un compromís d’inserció del 20% dels alumnes que finalitzen el taller.

Les especialitats ja realitzades per l’Ajuntament d’Albal són: cuina , jardineria i monitor esportiu.

Concessió aprovatòria per a l’exercici 2011/12 d’un Taller de Formació per a la Contractació en l’especialitat de monitor esportiu.

– TALLERS D’OCUPACIÓ

Són programes que es configuren com a programes mixtos d’ocupació i formació que tenen com a objecte millorar l’ocupabilitat dels desocupats , mitjançant la realització d’obres o serveis d’interés general i social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu que ,junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la inserció laboral.
Per als tallers d’ocupació realitzats en l’exercici 2011 d’estableix les quanties següents: Modula A; 3,08 per alumne i hora , Mòdul B 0,84 per alumne i hora i Mòdul D; EL 120% del Salari Mínim Interprofessional , en concepte de salaris d’alumnes treballadors.
En l’exercici 2011 l’entitat va posar en marxa el taller d’ocupació de reciclatge professional amb les especialitats d’auxiliar d’infermeria en geriatria i auxiliar d’ajuda a domicili i en el 2013/14 un taller d´ocupació amb les mateixes especialitats.

Programes d'ocupació

– PROGRAMA D’OCUPACIÓ PÚBLIC I INTERÉS SOCIAL: EMCORP

Són programes de subvencions en l’àmbit de col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats en la realització d’obres i servicis d’interés general i social. Els destinataris finals d’estos programes són els desocupats, inscrits com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat Valenciana.El temps de duració del programa estarà en funció de la quantia de la subvenció concedida.

– SALARI JOVE

Són programes de foment d’ocupació dirigit a jóvens que acaben de finalitzar els estudis i es troben en desocupació.
Este programa pretén que siga experiència laboral d’acord amb la formació del jove , amb l’objecte de millorar les possibilitats futures d’ocupació.
La duració esta entre els 6 i els 9 mesos. El col·lectiu a què està dirigit són menors de 30 anys que no tenen experiència laboral o la que tenen és escassa.

– PLANS INTEGRALS D’OCUPACIÓ : PIE

Són programes destinats a generar ocupació estable entre desocupats que pertanyen als col·lectius específics: risc d’exclusió social, majors de 45 anys, dones, aturats de llarga duració…
L’objectiu és millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral dels desocupats inscrits en el SERVEF com a demandants d’ocupació i que han sigut prèviament seleccionats per a participar en el programa.
Les empreses que col·laboren en el pla reben subvenció per la contractació de les esmentades desocupades (contracte temporal de 3 mesos a jornada completa, 1.500 €, contracte temporal de 6 mesos a jornada completa 3.000 € i per la contractació d’indefinit a jornada completa, 6.000 € ).

– PROJECTES DE GARANTIA DE COMPLEMENT DE RENDA: REA

Són programes de col·laboració de servici públic estatal (INEM) amb les corporacions locals per a pal·liar la desocupació agrícola eventual, per mitjà de projectes la finalitat del qual és garantir als treballadors un complement de renda.

– PAMER

Són programes de subvencions per a la realització d’actuacions mediambientales. Les ajudes rebudes estan destinades a la contractació de persones desocupades per a la realització de projectes o actuacions que, complint els requisits de l’orde, estiguen relacionades amb la millora de l’entorn natural, i siguen promogudes per l’entitats locals de la Comunitat Valenciana , especialment en el desbrossament selectiu de matoll en muntanya, arbratge i eliminació de plantes invasores, poda i aclarida d’arbratge , manteniment i millora de tallafocs, camins forestals, sendes, etc. manteniment de basses per a labors d’extinció d’incendis forestals, neteja i condicionament de llits i riberes de barrancs i rius, així com la conservació de sòls.
Els treballadors s’integren en brigades de treball que estan formades per un mínim de cinc treballadors. Les ajudes cobrixen els costs salarials dels participants.

Promoció comercial i empresarial

– Campanyes d’animació comercial
– Activitats , formació, convenis, etcètera
– Ajudes i subvencions per a empreses i comerç local
– Fires promocionals: FIRA DE SANT BLAI

– Col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal.
(ACIXEA)

– Assessorament i suport a emprenedors: ajudes, subvencions, tramitació per a emprenedors.

AUTOCUPACIÓ
https://www.ivace.es
https://www.todoemprende.es
https://www.e-empresarias.net
https://www.e-igualdad.net
https://wwww.circuloempresarias.net
https://www.emprenemjunts.es
https://www.emprendedores.gva.es
https://ceeivalencia.emprenemjunts.es

ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÉS

https://www.emprendedores.es
https://www.camaravalencia.com
https://www.creatuempresa.org
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet./Emprendedores.shtml
https://www.portaldelcomerciante.com

Foment de l'economia local

Dins de les activitats que realitza l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local està la de fomentar totes les accions que siguen productives per al desenvolupament socioeconòmic del municipi d’Albal a través de la participació en programes que aporten millores en la qualitat de vida dels ciutadans com:

– Posada en marxa del Telecentre

– Col·laboració en la implantació del Pla Estratègic del municipi d’Albal

– Pla Avança

– Col·laboracions amb programes desenvolupats per la Mancomunitat de l’Horta Sud: EQUAL, DIS-ME.

Entitats públiques i altres organitzacions

Servici Valencià d’Ocupació: https://servef.com
Conselleria d’Innovació i Competitivitat: https://www.gva.es/industria
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació: https://www.gva.es
Impiva: https://www.impiva.es
Mancomunitat L´Horta Sud: https://www.mancohortasud.es
Institut de la joventut: https://www.gva.es/infociudad/index.html
Institut de la dona: https://www.mtas.es/dona/empl02.htm
Butlletí oficial de la Com. Valenciana: www.bop.es
Diari oficial de la Generalitat Valenciana: www.docv.es

Portal Oficial de la Unió Europea (https://www.europa.eu.int)
Institut Nacional d’Ocupació (https://www.inem.es)
Ministeri de Treball i Assumptes Socials (https://www.mtas.es)
Ministeri d’Administracions Públiques (https://www.map.es)
Seguretat Social (https://www.seg-social.es)
Institut Nacional d’Estadística (https://www.ine.es)
Institut de Comerç Exterior (https://www.icex.es)
Agència Estatal d’Administració Tributària (https://www.aeat.es)
Administració General de l’Estat (https://www.administracion.es)
Registre Mercantil (https://www.rmc.es)
Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es)
Universitat de València (https://www.uv.es)

Activitats

Les persones interessades en obtindre la formació de carnet de manipulador d’aliments, en la modalitat on-line, pot contactar amb l’empresa “TU PLAN FORMACIÓN”, poden inscriure’s al telèfon 658 974 620 (persona contacte Jorge Cantero). 

Curs de Prevenció de Riscos Laborals en la construcció

La Fundació Laboral de la Construcció, organitza el curs de Prevenció de Riscos Laborals en la Construcció.

Les persones interessades poden contactar per correu electrònic o telèfon amb aquesta entitat.

Dades de contacte:

 • Persona de Contacte: EVA.
 • Correu electrònic: administracion@fevec.net
 • Telèfon: 96 352 53 69.
 • Adreça: C/ Arzobispo Fabián y Fuero, Nº1. 46009-Valencia.
XVII Fira de Sant Blai i Comerç Local 2020

La XVIII Fira de Sant Blai tindrà lloc els dies 31 de gener i 1,2 de febrer de 2020. El nombre d’estands s’instal·larà segons registre d’entrada a l’Ajuntament , i per l’ordre següent; comerços que pertanyen a l’Associació de Comerciants d’Albal , comerços no associats d´Albal i comerços forans.

Els estands participants s’ubicaran a l´av. Corts Valencianes , les parades d´artesania i parades restants al c/ Rei En Jaume I , fins a les instal·lacions de la fira ( davant de la Policia Local).

L’objectiu de la posada en marxa d´esta Fira és potenciar la participació del comerç local , així com donar suport a les acciones que es realitzen des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Social per a promocionar i impulsar el desenvolupament comercial, per això enguany es manté el preu únic de l’estand simple de 250 €.

Els comerços interessats a participar podran fer-ho presentant instància juntament amb l’autoliquidació corresponent per registre d´entrada en el departament AMIC de l´Ajuntament d´Albal o a través de la Seu Electrònica.

Període d’inscripció:
del 2 de desembre de 2019 fins al 10 de gener de 2020.

Informació

Fitxa d’Inscripció per a la Fira de Sant Blai

Normes, condicions i drets

Instància venda en el replà de Santa Anna

Instància participació al Mercat Tradicional

Instància instal·lació Atraccions Firals Decl. Resp.

Xarrades d'orientació i búsqueda d'ocupació

L´AEDL organitza unes xarrades / taller gratuïtes dirigides a persones desocupades impartides per un tècnic d´ocupació i autocupació de la Mancomunitat de L´Horta Sud.

Informació

Programa EMPUJU i EMCUJU

AVALEM JOVES PLUS 2019

 • Contrataciones EMCUJU: 4
 • Contractacions EMPUJU: 5

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvención obtinguda: 57.669,60€
 • Nombre de contractes: 4
 • Duració del contracte:1 any
 • 4 contractes des del 14 d’octubre de 2019 al 13 d’octubre de 2020
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades

 • Aux.Administrativa: 1 persona.
 • Gerocultor , atenció de persones dependents en institucions: 2 persones.
  Àrea: Residència Municipal d’Ancians d’Albal
 • Peón d’obres : 1 persona

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 114.308,80 €
 • Nombre de contractes: 5
 • Duració del contracte: des del 14 d’octubre de 2019 al 13 d’octubre de 2020
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

Ocupacions contractades

 • Grado en ciències físiques i de l’esport 1 persona.
 • Grado en Relacions Laborals : 1 persona.
 • T.A.S.O.C: 1 persona.
 • Grado en ADIU : 1 persona
 • Grado en Educació Social : 1 persona

Ayuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 • Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea
  https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
 • UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social https://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html

Actes selecció Act. Físiques y de l’esport i ADE (EMPUJU)

Actes selecció Relacions laborals, Educador Social i TASOC (EMPUJU)

Actes selecció Obrer, Aux. administratiu i Aux.Residencia (EMCUJU)

Acta definitiva de selecció Educador Social

Espai Coworking

L’Espai Coworking es concep com un espai de formació i treball en comú (coworking) per a desenrotllar una nova manera de formar-se i de treballar compartint espai i recursos, dirigit especialment als nous emprenedors, oferint-los un lloc on poden treballar sense la necessitat de fer cap tipus d’inversió inicial.

Reglament

Instància

Programa REA 2021 PLANS ESPECIALS D'OCUPACIÓ A ZONES RURALS DEPRIMIDES
Taller d'ocupació “Els nostres majors “ 2021/22

L’Ajuntament d’Albal ha rebut la resolució aprovatòria per a la posada en marxa del taller d’ocupació “Els nostres majors “ 2021/22, que suposa una subvenció de 482.716,80 € i una aportació municipal de 3.000€. El projecte tindrà dos itineraris formatius amb certificat de professionalitat nivell 2 amb 10 alumnes cada un d’estos.
Itinerari 1: L’especialitat d’atenció sociosanitària a persones en domicili prestarà servicis domiciliaris d’atenció a persones dependents en la població , en col•laboració amb els servicis socials municipals que seran els encarregats de valorar les famílies i derivar-les al servici.
Itinerari 2: L’especialitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials prestarà servicis en la residència d’ancians municipal de la població.
Els tallers d’ocupació són un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigides a persones desempleades, en activitats relacionades amb nous jaciments d’ocupació d’interés general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, i facilitar així la integració posterior en el mercat de treball, tant en l’ocupació per compte d’altri com per mitjà de la creació de projectes empresarials o d’economia social.

Comunicació convocatòria pública d’ocupació

Acta de constitució del grup de treball

Bases selecció personal TE-2021

Annex I – Relació de llocs de treball de personal del Taller d’Ocupació

Bases selecció alumnat/treballador TE-2021

Annex I Places d’alumnat-treballador

ACTES BAREMACIÓ PERSONAL

Acta baremació Director

Acta baremació Professor de suport

Acta baremació Docent SSCS0108

Acta baremació Docent SSCS0208

Acta baremació Auxiliar Administratiu

Acta complementària baremació personal ET DIRECTOR ALBAL

ACTES RESOLUCIONS RECLAMACIONS

Acta resolució reclamacions DIRECTOR

Acta resolució reclamacions DOCENT-SSCS0108

Acta resolució reclamacions DOCENT-SSCS0208

Acta resolució reclamacions DOCENT-SUPORT

Acta resolució reclamacions AUX-ADM

ACTES PUNTUACIÓ ENTREVISTA

Acta puntuació entrevista DIRECTOR

Acta puntuació entrevista DOCENT-SSCS0108

Acta puntuació entrevista DOCENT-SSCS0208

Acta puntuació entrevista DOCENT-SUPORT

Acta puntuació entrevista AUX-ADM

ACTES FINALS

Acta final DIRECTOR

Acta final DOCENT-SSCS0108

Acta final DOCENT-SSCS0208

Acta final DOCENT-SUPORT

Acta final AUX.ADM

Relació de llocs de treball de personal del Taller d’Ocupació

ACTES SELECCIÓ PROVISIONAL D’ALUMNES

Acta selecció provisional d’alumnes SSCS0108

Acta selecció provisional d’alumnes SSCS0208

ACTES 2ª SELECCIÓ DIRECTOR I DOCENT SSCS0208

Acta baremació 2ª selecció Docent SSCS0208

Acta final selecció Director

SELECCIÓ INSTITUCIONS

Acta puntuació final DOCENT SSCS0208

NOVA SELECCIÓ INSTITUCIONS DOCENT SSCS0208

Nova selecció institucions DOCENT SSCS0208

Annex I selecció institucions DOCENT SSCS0208

ACTA BAREMACIÓ SSCS0208-3ª SELECCIÓ

Acta baremació SSCS0208-3ª Selecció

ACTA PUNTUACIÓ FINAL AUX. ADMO.

Acta puntuació final Aux.Admo.

ACTA PUNTUACIÓ FINAL DIRECTOR/A

Acta puntuació final Director/a

ACTA SELECIÓ ALUMNE VACANT

Acta selecció alumne vacant

Acta resolució reclamacions DOCENT SSCS0208 3ª selecció_firmado

Acta puntuació entrevista 3º selecció institucions_DOCENT SSCS0208

ACTA PUNTUACIÓ FINAL repesca institucions_DOCENT SSCS0208

ACTA FINAL SELECCIÓ DE PERSONAL ALUMNAT-TREBALLADOR

CONVOCATÒRIA PER A SELECCIÓ DE PROFESSOR PRL

Comunicació oferta PRL

Bases Lloc Treball PRL

 

Programa EMCORP 2021

PROGRAMA D ´INICIATIVA  SOCIAL AMB COL.LABORACIÓ AMB LES CORPORACIONS LOCALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA ( PLA  AVALEM EXPERIÈNCIA . CONVOCATÒRIA EMCORP 2021)

Obert el procediment  de selecció del Programa de Subvencions Iniciativa Social en Col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, EMCORP 2021, mitjançant oferta d’ocupació a Labora s’ha sol·licitat el lloc d´escombrariaire.

El que es dona comunicació a l’efecte de publicitat del procés selectiu d’els/les candidats/as remesos pel Centre Labora. Els criteris per a la selecció segons Instrucció 10/2017 del director general de Labora relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d’iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la comunitat valenciana (Pla Avalem Experiència –Convocatòries EMERGE i  EMCORP 2021).

ACTA PROCÉS SELECCIÓ PROGRAMA EMCORP 2021

PROGRAMA ECOVID 2021-2022

El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i els organismes autònoms de la Comunitat Valenciana, de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els *Espais Labora de la Generalitat.

ECOVID  2021

PROCES DE SELECCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES D´ALMENYS   30 ANYS D´ EDAT

PERFILS:

 • 1 EDUCADOR/A SOCIAL, 1 FILOLOGO/A EN LLENGUA VALENCIANA, 1GRADUAT/DA EN RELACIONS LABORALS, 1 GRADUAT/DA EN DRET I 1 PEÓ D ´OBRES  PÚBLIQUES, EN GENERAL.
 • IMPORT PROPOSAT DE CONCESSIÓ 122.811,84€
 • DURACIÓ. 12 MESOS

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ:

ELS/LES CANDIDATS/AS VINDRAN REMESOS/AS PEL ESPAI LABORA DE CATARROJA, QUE REALITZARÀ LA PRESELECCIÓ ENTRE LES PERSONES DESOCUPADES AMB ELS PERFILS SOL·LICITATS.

ACTES SELECCIÓ

Acta selecció Dret

Acta selecció RRHH

Acta selecció Filologia

Acta selecció Peó

Acta selecció Educador Social

Acta codis substitut Dret

EMPUJU 2021-2022

El destí final d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels ajuntaments de la Comunitat Valenciana o els seus organismes autònoms, de persones desocupades menors de 30 anys d’edat, que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat.

EMPUJU 2021

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE JOVES MENORS DE 30 ANYS D’EDAT PER AJUNTAMENTS DE LA COMUNITAT VALENCIANA O ELS SEUS ORGANISME AUTÒNOMS.

PERFILS:

 • 1 TREBALLADOR/A SOCIAL
 • IMPORT PROPOSAT DE CONCESSIÓ : 30.702,96 €
 • DURACIÓ : 12 MESOS

CRITERIS PER A LA  SELECCIÓ:

ELS/LES CANDIDATS/AS VINDRAN REMESOS/AS PEL ESPAI LABORA DE CATARROJA, QUE REALITZARÀ LA PRESELECCIÓ ENTRE LES PERSONES DESOCUPADES AMB EL PERFIL SOL·LICITAT.

ACTA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

AJUDES PER A AUTONÓMOS I XICOTETES EMPRESES D'ALBAL PLA RESISTIR 2ª CONVOCATÒRIA
 1. Destinataris/es

Podran sol·licitar estes ajudes aquelles persones físiques o jurídiques legalment constituïdes que no hagen rebut les ajudes de la 1a convocatòria i que duguen a terme les activitats econòmiques enquadrades en els sectors establits en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Pla Resistir (Annex I), i els CNAE indicats en  el Reial decret/Llei 5/2021, de  12 de març  de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOE núm. 62 de 13/03/2021) (Annex II) , així mateix  com  qualsevol CNAE que no estiga indicat en els annex anteriors , que exercisquen la seua activitat econòmica i tinguen domicili fiscal a Albal i justifiquen pèrdues econòmiques de març de 2019 a  març de 2020 vinculades a la pandèmia  i que complisquen els requisits següents:

a)  Que l’activitat econòmica siga exercida per un autònom/a o una microempresa que estiga donada d’alta a 31 de desembre de 2020 i que en eixa data no tinguen més de 10 treballadors/es en la plantilla

b)  Estar donades d’alta en el règim de la Seguretat Social o en la Mútua professional corresponent i en Hisenda i disposen, així mateix, del títol habilitant (autorització, llicència o comunicació ambiental) que permeta la seua obertura i funcionament d’acord amb la legislació ambiental en el moment de la presentació de la instància.

c)    Acreditar el manteniment de l’activitat en el moment de la sol·licitud de l’ajuda.

d)    Que el domicili fiscal es trobe en el municipi d’Albal.

e)   No trobar-se incursa en cap de les circumstàncies arreplegades en l’article 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular, estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries amb la Hisenda estatal (AEAT) i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS). El requisit de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social previst en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i en l’article 171 de la Llei 1/2015, de la Generalitat, podrà acreditar-se per mitjà d’una declaració responsable de la persona beneficiària.

f)    No tindre cap deute pendent amb l’Ajuntament d’Albal

 1. Tipus d’ajudes

a. Es concedirà una quantitat fixa de 2.000 €  per cada persona treballador/a autònom/a o microempresa amb un màxim de 10 persones treballadores.

b. Es concedirà una quantia fixa de 200 € per persona treballador/a afiliada a la Seguretat Social a data  31 de desembre de 2020  amb un màxim de 10 persones treballadores .

Estes  ajudes  són compatibles amb qualsevol altre  tipus d’ajudes rebudes per part d’una altra administració.

 1. Presentació de sol·licituds

La tramitació es podrà realitzar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Albal (serà necessari tindre FIRMA DIGITAL) o presencialment per registre d’entrada en l’AMIC, per mitjà de presentació d’instància general i adjuntant-hi tots  els documents indicats.

MÉS INFORMACIÓ: aedl@albal.es

Telèfon de contacte 96 122 05 04 ext. 215 i 218 de 9 a 14 hores.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies naturals comptadors a partir de l’endemà a la publicació de les bases en el BOP. BOP dia 24/05/2021. Instàncies desde el dia 25/05/2021 al 8/06/2021 ambdós inclosos.

 1. Com es presenta la sol·licitud

De forma telemàtica per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Albal www.albal.es (Departament Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local) s’han d’omplir els models normalitzats publicats en la pàgina web i adjuntar-hi la documentació requerida.

De forma presencial cal omplir la instància (model normalitzat) i adjuntar-hi tots documents requerits per registre d’entrada.

 1. Documentació a  presentar

Juntament amb la instància s’haurà de presentar:

-En el cas dels exempts de l’IAE: certificació de situació censal (Model 01 AEAT).

-Certificat acreditatiu de la situació d’alta en la Seguretat Social.

-Documentació acreditativa del nombre de treballadors a 31 de desembre de 2020, que hi adjuntaran els TC 2 del mes de desembre.

– Documentació justificativa dels gastos corrents incorreguts des del mes d’abril de 2020.

– Poder de representació del representant legal.

–  Full de manteniment de tercers amb segell bancari o certificat de l’entitat bancària que acredite la titularitat del compte bancari.

– Justificants de pèrdues econòmiques de març de 2019 a març de 2020 vinculades a la pandèmia per als autònom/as o micropimes que no estiguen enquadrats en els sectors establits en el Decret llei 1/2021, de 22 de gener, del Consell ni en Reial decret/Llei 5/2021, de 12 de març març de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOE núm. 62 de 13/03/2021).

CONVOCATÒRIA

ANNEX I

ANNEX II

BOP

INSTÀNCIA (PER ALS QUE PRESENTAREN INSTÀNCIA EN LA 1ª CONVOCATORIA, PERÒ NO ESTAVEN INCLOSOS EN ELS CNAE De l’ANNEX I)

INSTÀNCIA 2ª CONVOCATORIA

MANTENIMENT DE TERCERS

DECLARACIÓ RESPONSABLE

AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ

LLISTAT DEFINITIU D’AJUDES 2ª CONCOCATÒRIA PLA RESISTIR

 

ALBAL INCLOU ADAPTAT A L´IMPACTE DEL COVID 19 ANY 2021

Del 18 de febrer al 3 de març estarà obert el termini d’inscripció  per a la contractació temporal de persones desempleades segons el marc desenvolupat pel Pla d’Ocupació Municipal “ Albal Inclou de 2021” adaptat a la Covid-19( 10 dies hàbils).

S’hi podran inscriure  nous sol·licitants, que reunisquen els requisits de l’art. 2 de les bases, així com els demandants d´ocupació ja inscrits i BAREMATS en les llistes definitives publicades amb data 26/06/2020 que desitgen actualitzar la seua situació socioeconòmica actual , i que aporten la documentació acreditativa pertinent.

Els perfils a cobrir són: peó, en general, i oficials de 1a en construcció/obra, pintura  i conductor.

La sol·licitud estarà disponible en el departament AMIC i en la pàgina web www.albal.es.

La presentació de sol·licituds podrà fer-se de manera presencial en el departament AMIC amb cita prèvia o a través de l’oficina virtual.

BASES

INFORMACIÓ PER A LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD PROGRAMA  ALBAL INCLOU ADAPTAT  A L’ IMPACTE DE LA COVID-19

LES PERSONES INTERESSADES A PRESENTAR LA SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ HAURAN DE COMPLIR  ELS SEGÜENTS REQUISITS:

 1. PADRÓ I RESIDÈNCIA EFECTIVA DE, COM A MÍNIM, 12 MESOS EN EL MUNICIPI D’ ALBAL.
 2. TINDRE  18 ANYS  COMPLITS
 3. NO TINDRE INGRESSOS QUE SUPEREN L’IPREM (564,90 €)
 4. SER DEMANDANT D’OCUPACIÓ (ESTAR DESEMPLEAT/DA)

 La documentació a aportar està indicada en la sol·licitud:

-Fotocòpia DNI, targeta de residència o passaport de tots els membres de la unitat de convivència.

-Fotocòpia del llibre de família o certificats literals de naixement.

-Informe de vida laboral actualitzada

 Si és el cas:

-Sentència de separació o divorci.

-Certificat de discapacitat de la persona sol·licitant o membres de la unitat familiar.

-Contractes de treball o nòmines NOMÉS per als perfils d’OFICIAL.

NOTES:

-Només s’hi podrà presentar UNA  sol·licitud per unitat de convivència OBLIGATÒRIAMENT a través de cita prèvia.

-Tots els membres de la unitat de convivència  majors de 16 anys hauran de firmar en el requadre de la sol·licitud :UNITAT DE CONVIVÈNCIA QUE RESIDISQUEN EN EL MATEIX DOMICILI.

INSTÀNCIA

EDICTE LLISTES PROVISIONALES PLA D´OCUPACIÓ  MUNICIPAL “ALBAL INCLOU “ADAPTAT AL IMPACTE DE LA COVID -19

EDICTE LLISTES DEFINITIVES PLA D´OCUPACIÓ MUNICIPAL “ALBAL INCLOU “ ADAPTAT AL IMPACTE DE LA COVID -19

PROGRAMA D’IMPULS I SENSIBILITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL
 1. PRESENTACIÓ DE LA INICIATIVA

 Presentació pública de la iniciativa PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ PER A L’IMPULS I SENSIBILITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL per fer comprendre el projecte a la població.

Es pretén fer comprendre la necessitat fomentar l’associacionisme local en general, però centrant la mirada en aquell associacionisme sectorial respecte al sector comercial del municipi.

La situació de crisis sanitaria ha debilitat un teixit comercial que ha de renàixer baix un prisma de participació i col·laboració, que el permeta afrontar reptes i projecte que de forma aïllada no podrien acometre.

 1. CAMPANYA PORTA A PORTA PER DETECTAR NECESSITATS AL TEIXIT SOCIAL PRODUCTIU: PROFESSIONAL I COMERCIAL

Tan important com rebre el feedback i els inputs de la població, resulta establir els eixos temàtics generals sobre la materia que es va a tractar.

Eixa és la finalitat que esta activitat buscarà mitjançant un contacte directe amb el teixit social productiu.

L’equip tècnic del projecte realitzarà diferents recorreguts pels carrers del municipi per realitzar un apropament a comerços i professionals amb la intenció de detectar quins son els aspectes que més interés suscita entre ells i poder realitzar un enfocament per enfrontar, aquells que siguen possible, mitjançant el prisma de l’associacionisme comercial.

Es tracta, en definitiva, de mostrar la utilitat que una participación organitzada pot tenir de forma directa sobre les seues activitats i vida.

3. QÜESTIONARI ONLINE I IMPLEMENTACIÓ A PEU DE CARRER

Tan important com conèixer les inquietuds del sector comercial per a fomentar el seu associacionisme, és saber quines percepcions existeixen a la societat del municipi respecte a l’associacionisme, el comerç i les aportacions que aquests fan per la cohesió de la localitat. Qüestionari online amb una plataforma interactiva per democratitzar el procés participatiu i arribar al major nombre de persones de la població. El qüestionari tindrà diferents àrees i temàtiques preparades amb la

informació recollida en anterior accions de participació qualitativa amb el teixit comercial i productiu.L’aplicació de tecnologies com les plataformes de participació per a la recollida d’informació suposa fomentar noves formes de treball en l’administració que cada dia resulten més imprescindibles. Cal assenyalar que en activitats posteriors es tractarà de portar estes qüestions a peu de carrer per tal d’evitar biaixos.

 1. ACCIÓ DE CAPACITACIÓ I IMPULS COMERCIAL SEGONS ELS ÍTEMS DETECTATS

 El treball previ realitzat servirà per a que el projecte compte amb una acció de capacitació dirigida de forma general al teixit comercial i professional del municipi per tal de dotar-los d’eines per maximitzar els beneficis de l’acció conjunta. Es realitzarà una sessió online o presencial segons circumstancies que puguen sobrevindre com a causa de la situació sanitària amb persones expertes en comunicació corporativa i d’entitats. S’inclourà la gravació de les sessions i retransmissió en xarxes socials municipals. Els tres eixos en que es basaran les sessions son:

 • Comunicació enfocada a l’associacionisme.
 • Branding per a la definició de les entitats associatives comercials
 • Motivació cap a l’associacionisme comercial
 1. CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ COMERCIAL CIUTADANA

Sumar a la població local per tal d’enfortir l’associacionisme comercial és un aspecte clau per a la generació de sinergies entre societat civil i entitats de caire col·laboratiu a una localitat. És per això que es planteja una campanya de sensibilització cap al comerç local enfocada a l’associacionisme comercial i els seus beneficis amb les següents accions:

 • Desenvolupament del follet explicatiu de la campanya amb les consideracions dels processos participatius anteriors i per generar consciència ciutadana de la importància d’un consum responsable i de proximitat per a la salut, l’economia local i el desenvolupament municipal.
 • Disseny de cartell, adhesius i banners de l’acció.
 • Sensibilització a peu de carrer interactuant amb el veïnat en zones transitades de la localitat.
 1. PRESENTACIÓ PÚBLICA DE LES CONCLUSIONS DE L’ACTUACIÓ

Presentació pública dels resultats del PROGRAMA D’IMPULS I SENSIBILITZACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME COMERCIAL amb el teixit comercial i social del municipi, per generar sinèrgies i perdurabilitat de la iniciativa amb el contacte entre associacions i d’entitats productives i organitzacions socials i persones interessades.

Esta acció compleix amb els preceptes de rendició de comptes i informació pública, ja que pretén mostrar a la població les actuacions portades a terme amb els resultats i les aportacions incorporades finalment, fent de la transparència pública municipal una qüestió útil i eficient.

L’acte serà obert i amb les precaucions que corresponguen per previndre el Covid-19 segons els protocols establerts.

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Funcions

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local dependent de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local desenvolupa les funcions següents:

– Facilitar la inserció i l’orientació laboral de les persones demandants d’ocupació, en especial de les polítiques actives d’ocupació , identificant les necessitats del personal de les empreses .
– Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació en l’àmbit local, identificació de noves activitats econòmiques i possibles emprenedors/es.
– La captació de recursos i oportunitats en relació a la política central, autonòmica i regional.
– La dinamització del teixit comercial i empresarial existent en el municipi.
– Detectar oportunitats d’activitat econòmica i ocupació en el municipi.

Adscripció del servici i personal

Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local

Responsable polític: Faustino Moreno Puchades

Agents d’Ocupació i Desenrotllament Local: Leticia Ricart Casas i Lydia Jiménez Jiménez.
Correu electrònic: leticia.ricart@albal.es // lidia.jimenez@albal.es

Preguntes més freqüents

Hi ha alguna associació d’empresaris en el territori?

Des de març del 2002 ja hi ha una associació constituïda en el territori, amb la denominació: “Associació d’Empresaris de l’Horta Sud” que abraça els municipis d’Albal, Catarroja, Silla i Beniparrell. Des d’abril del 2003 s’ha constituït una nova associació en el territori, amb la denominació: “Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’ Albal” (ACIXEA), d’ àmbit municipal.