Àrees i serveis | Promoció i Desenvolupament

Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local

(AEDL)

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local (AEDL) és un servici públic i gratuït que l’Ajuntament d’Albal, a través de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local, posa a disposició dels ciutadans com a ferramenta àgil i flexible capaç de mobilitzar els recursos externs i interns, humans i financers i coordinar tots els esforços que es realitzen per a potenciar el desenvolupament i creixement socioeconòmic, i la generació d’ocupació en el municipi d’Albal.

Avisos, convocatòries i tràmits actius

Informació, tràmits i impresos

Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants

Esta ordenança té com a objecte establir, ajustant-se a allò que establix el Reial Decret 199/2010 de 26 de febrer, el procediment al qual hauran de subjectar-se les sol·licituds d’autorització amb destí a l’ocupació privativa del domini públic local, tant en ocasió del tradicional mercat ambulant, com per a la instal·lació de les atraccions de fira, casetes i semblants durant la festes de Sant Blai o activitats de venda no sedentària durant la celebració d’activitats festives.

Ordenança Reguladora de la Utilització del Domini Públic Local per Parades Públiques o amb Instal·lacions desmuntables, Aparells de Fira, Casetes i semblants

Programes de formació

– TALLER DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL: T F I L

Els tallers de formació i inserció laboral són accions formatives dirigides a persones desocupades amb dificultats d’integració en el mercat de treball, a fi de proporcionar-los la qualificació professional per a exercir una ocupació concreta i adequada a les necessitats les empreses de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’una formació adaptada a les característiques individuals. Els tallers inclouran, un període de pràctiques no laborals que es realitzaran en empreses com a part integrant de l’acció formativa. Es realitzaran en l’últim període del taller, i la duració estarà compresa entre 100 i 200 hores, s’ajustarà l’horari de les esmentades pràctiques al del centre de treball.
L’alumnat que participe en aquests tallers rebrà una ajuda econòmica en concepte d’assistència de 10 € al dia.
Els Tallers de Formació i Inserció Laboral s’agrupen en 3 modalitats diferents depenent del sector de la població a qui estiguen dirigits:
Tallers per a persones amb discapacitat , per a col·lectius de risc d’exclusió social i immigrants.
Tallers realitzats ; cuina , telefonista- recepcionista i monitor esportiu per a l’exercici 2011/12.

– CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL: FPO

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local realitza un programa formatiu que acull cursos de diverses temàtiques com a informàtica, cuina, recerca d’ocupació, etc.
Els cursos estan dirigits a la població en general i no requerixen de cap requisit per a la realització. Les característiques dels cursos ( horaris, ubicació, docents..) estaran pendents de les demandes dels ciutadans.

Cursos realitzats: auxiliar d’infermeria en geriatria, telefonista-recepcionista, pintor i jardiner.

– TALLERS DE FORMACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ: TFC

Els Tallers de Formació per a la Contractació són accions formatives subvencionades a càrrec de fons procedents de la Generalitat Valenciana i del Fons Social Europeu.
Són programes formatius dirigits a jóvens amb edats compreses entre 16 i 25 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria, o no posseïsquen titulació alguna de formació professional, ni cap Certificat de Professionalitat i estiguen inscrits en l’Oficina SERVEF d’Ocupació.
La duració dels tallers és de 900 hores de formació : bàsica, específica i orientació laboral, en horari de 8.00h a 15.00 h.
El calendari d’impartició és de novembre a maig, amb un contracte de formació els 3 últims mesos del programa, i un compromís d’inserció del 20% dels alumnes que finalitzen el taller.

Les especialitats ja realitzades per l’Ajuntament d’Albal són: cuina , jardineria i monitor esportiu.

Concessió aprovatòria per a l’exercici 2011/12 d’un Taller de Formació per a la Contractació en l’especialitat de monitor esportiu.

– TALLERS D’OCUPACIÓ

Són programes que es configuren com a programes mixtos d’ocupació i formació que tenen com a objecte millorar l’ocupabilitat dels desocupats , mitjançant la realització d’obres o serveis d’interés general i social que possibiliten als alumnes treballadors la realització d’un treball efectiu que ,junt amb la formació professional ocupacional rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la inserció laboral.
Per als tallers d’ocupació realitzats en l’exercici 2011 d’estableix les quanties següents: Modula A; 3,08 per alumne i hora , Mòdul B 0,84 per alumne i hora i Mòdul D; EL 120% del Salari Mínim Interprofessional , en concepte de salaris d’alumnes treballadors.
En l’exercici 2011 l’entitat va posar en marxa el taller d’ocupació de reciclatge professional amb les especialitats d’auxiliar d’infermeria en geriatria i auxiliar d’ajuda a domicili i en el 2013/14 un taller d´ocupació amb les mateixes especialitats.

Programes d'ocupació

– PROGRAMA D’OCUPACIÓ PÚBLIC I INTERÉS SOCIAL: EMCORP

Són programes de subvencions en l’àmbit de col·laboració amb les corporacions locals per a la contractació de treballadors desocupats en la realització d’obres i servicis d’interés general i social. Els destinataris finals d’estos programes són els desocupats, inscrits com a demandants d’ocupació en els centres SERVEF d’Ocupació de la Generalitat Valenciana.El temps de duració del programa estarà en funció de la quantia de la subvenció concedida.

– SALARI JOVE

Són programes de foment d’ocupació dirigit a jóvens que acaben de finalitzar els estudis i es troben en desocupació.
Este programa pretén que siga experiència laboral d’acord amb la formació del jove , amb l’objecte de millorar les possibilitats futures d’ocupació.
La duració esta entre els 6 i els 9 mesos. El col·lectiu a què està dirigit són menors de 30 anys que no tenen experiència laboral o la que tenen és escassa.

– PLANS INTEGRALS D’OCUPACIÓ : PIE

Són programes destinats a generar ocupació estable entre desocupats que pertanyen als col·lectius específics: risc d’exclusió social, majors de 45 anys, dones, aturats de llarga duració…
L’objectiu és millorar la qualificació professional i afavorir la inserció laboral dels desocupats inscrits en el SERVEF com a demandants d’ocupació i que han sigut prèviament seleccionats per a participar en el programa.
Les empreses que col·laboren en el pla reben subvenció per la contractació de les esmentades desocupades (contracte temporal de 3 mesos a jornada completa, 1.500 €, contracte temporal de 6 mesos a jornada completa 3.000 € i per la contractació d’indefinit a jornada completa, 6.000 € ).

– PROJECTES DE GARANTIA DE COMPLEMENT DE RENDA: REA

Són programes de col·laboració de servici públic estatal (INEM) amb les corporacions locals per a pal·liar la desocupació agrícola eventual, per mitjà de projectes la finalitat del qual és garantir als treballadors un complement de renda.

– PAMER

Són programes de subvencions per a la realització d’actuacions mediambientales. Les ajudes rebudes estan destinades a la contractació de persones desocupades per a la realització de projectes o actuacions que, complint els requisits de l’orde, estiguen relacionades amb la millora de l’entorn natural, i siguen promogudes per l’entitats locals de la Comunitat Valenciana , especialment en el desbrossament selectiu de matoll en muntanya, arbratge i eliminació de plantes invasores, poda i aclarida d’arbratge , manteniment i millora de tallafocs, camins forestals, sendes, etc. manteniment de basses per a labors d’extinció d’incendis forestals, neteja i condicionament de llits i riberes de barrancs i rius, així com la conservació de sòls.
Els treballadors s’integren en brigades de treball que estan formades per un mínim de cinc treballadors. Les ajudes cobrixen els costs salarials dels participants.

Promoció comercial i empresarial

– Campanyes d’animació comercial
– Activitats , formació, convenis, etcètera
– Ajudes i subvencions per a empreses i comerç local
– Fires promocionals: FIRA DE SANT BLAI

– Col·laboració amb l’Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’Albal.
(ACIXEA)

– Assessorament i suport a emprenedors: ajudes, subvencions, tramitació per a emprenedors.

AUTOCUPACIÓ
https://www.ivace.es
https://www.todoemprende.es
https://www.e-empresarias.net
https://www.e-igualdad.net
https://wwww.circuloempresarias.net
https://www.emprenemjunts.es
https://www.emprendedores.gva.es
https://ceeivalencia.emprenemjunts.es

ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÉS

https://www.emprendedores.es
https://www.camaravalencia.com
https://www.creatuempresa.org
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet./Emprendedores.shtml
https://www.portaldelcomerciante.com

Foment de l'economia local

Dins de les activitats que realitza l’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local està la de fomentar totes les accions que siguen productives per al desenvolupament socioeconòmic del municipi d’Albal a través de la participació en programes que aporten millores en la qualitat de vida dels ciutadans com:

– Posada en marxa del Telecentre

– Col·laboració en la implantació del Pla Estratègic del municipi d’Albal

– Pla Avança

– Col·laboracions amb programes desenvolupats per la Mancomunitat de l’Horta Sud: EQUAL, DIS-ME.

Entitats públiques i altres organitzacions

Servici Valencià d’Ocupació: https://servef.com
Conselleria d’Innovació i Competitivitat: https://www.gva.es/industria
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació: https://www.gva.es
Impiva: https://www.impiva.es
Mancomunitat L´Horta Sud: https://www.mancohortasud.es
Institut de la joventut: https://www.gva.es/infociudad/index.html
Institut de la dona: https://www.mtas.es/dona/empl02.htm
Butlletí oficial de la Com. Valenciana: www.bop.es
Diari oficial de la Generalitat Valenciana: www.docv.es

Portal Oficial de la Unió Europea (https://www.europa.eu.int)
Institut Nacional d’Ocupació (https://www.inem.es)
Ministeri de Treball i Assumptes Socials (https://www.mtas.es)
Ministeri d’Administracions Públiques (https://www.map.es)
Seguretat Social (https://www.seg-social.es)
Institut Nacional d’Estadística (https://www.ine.es)
Institut de Comerç Exterior (https://www.icex.es)
Agència Estatal d’Administració Tributària (https://www.aeat.es)
Administració General de l’Estat (https://www.administracion.es)
Registre Mercantil (https://www.rmc.es)
Boletín Oficial del Estado (https://www.boe.es)
Universitat de València (https://www.uv.es)

Activitats

Les persones interessades en obtindre la formació de carnet de manipulador d’aliments, en la modalitat on-line, pot contactar amb l’empresa “TU PLAN FORMACIÓN”, poden inscriure’s al telèfon 658 974 620 (persona contacte Jorge Cantero). 

Curs de Prevenció de Riscos Laborals en la construcció

La Fundació Laboral de la Construcció, organitza el curs de Prevenció de Riscos Laborals en la Construcció.

Les persones interessades poden contactar per correu electrònic o telèfon amb aquesta entitat.

Dades de contacte:

 • Persona de Contacte: EVA.
 • Correu electrònic: administracion@fevec.net
 • Telèfon: 96 352 53 69.
 • Adreça: C/ Arzobispo Fabián y Fuero, Nº1. 46009-Valencia.
Programa d'Ajuda Social ALBAL INCLOU - PLA D'OCUPACIÓ 2019

Des de l’Ajuntament d’Albal s’ha desenvolupat un pla denominat ALBAL INCLOU guiat per la preocupació de contribuir, en la mesura de les disponibilitats municipals, a tres grans drames actuals: ocupació, vivenda i alimentació de les famílies.

Bases

Instància

Llistes provisionals

Llistes definitives

XVII Fira de Sant Blai i Comerç Local 2020

La XVIII Fira de Sant Blai tindrà lloc els dies 31 de gener i 1,2 de febrer de 2020. El nombre d’estands s’instal·larà segons registre d’entrada a l’Ajuntament , i per l’ordre següent; comerços que pertanyen a l’Associació de Comerciants d’Albal , comerços no associats d´Albal i comerços forans.

Els estands participants s’ubicaran a l´av. Corts Valencianes , les parades d´artesania i parades restants al c/ Rei En Jaume I , fins a les instal·lacions de la fira ( davant de la Policia Local).

L’objectiu de la posada en marxa d´esta Fira és potenciar la participació del comerç local , així com donar suport a les acciones que es realitzen des de la Regidoria de Promoció Econòmica i Social per a promocionar i impulsar el desenvolupament comercial, per això enguany es manté el preu únic de l’estand simple de 250 €.

Els comerços interessats a participar podran fer-ho presentant instància juntament amb l’autoliquidació corresponent per registre d´entrada en el departament AMIC de l´Ajuntament d´Albal o a través de la Seu Electrònica.

Període d’inscripció:
del 2 de desembre de 2019 fins al 10 de gener de 2020.

Informació

Fitxa d’Inscripció per a la Fira de Sant Blai

Normes, condicions i drets

Instància venda en el replà de Santa Anna

Instància participació al Mercat Tradicional

Instància instal·lació Atraccions Firals Decl. Resp.

Xarrades d'orientació i búsqueda d'ocupació

L´AEDL organitza unes xarrades / taller gratuïtes dirigides a persones desocupades impartides per un tècnic d´ocupació i autocupació de la Mancomunitat de L´Horta Sud.

Informació

Programa EMPUJU i EMCUJU

AVALEM JOVES PLUS 2019

 • Contrataciones EMCUJU: 4
 • Contractacions EMPUJU: 5

PROGRAMA EMCUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvención obtinguda: 57.669,60€
 • Nombre de contractes: 4
 • Duració del contracte:1 any
 • 4 contractes des del 14 d’octubre de 2019 al 13 d’octubre de 2020
 • Tipus de contracte: Contracte en pràctiques

Ocupacions contractades

 • Aux.Administrativa: 1 persona.
 • Gerocultor , atenció de persones dependents en institucions: 2 persones.
  Àrea: Residència Municipal d’Ancians d’Albal
 • Peón d’obres : 1 persona

PROGRAMA EMPUJU – DESCRIPCIÓ
Programa de Foment d’Ocupació per a la contractació de persones jóvens per entitats locals, en el marc del sistema nacional de Garantia Juvenil

 • Subvenció obtinguda: 114.308,80 €
 • Nombre de contractes: 5
 • Duració del contracte: des del 14 d’octubre de 2019 al 13 d’octubre de 2020
 • Tipus de contracte: Contracte per obra o servici

Ocupacions contractades

 • Grado en ciències físiques i de l’esport 1 persona.
 • Grado en Relacions Laborals : 1 persona.
 • T.A.S.O.C: 1 persona.
 • Grado en ADIU : 1 persona
 • Grado en Educació Social : 1 persona

Ayuda cofinançada pel Fons Social Europeu. Unió Europea.

 • Direcció General d’Ocupació, Assumptes Socials i Igualtat d’Oportunitats de la Comissió Europea
  https://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=es
 • UAFSE, Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social https://www.mitramiss.gob.es/uafse/es/index.html

Actes selecció Act. Físiques y de l’esport i ADE (EMPUJU)

Actes selecció Relacions laborals, Educador Social i TASOC (EMPUJU)

Actes selecció Obrer, Aux. administratiu i Aux.Residencia (EMCUJU)

Acta definitiva de selecció Educador Social

Espai Coworking

L’Espai Coworking es concep com un espai de formació i treball en comú (coworking) per a desenrotllar una nova manera de formar-se i de treballar compartint espai i recursos, dirigit especialment als nous emprenedors, oferint-los un lloc on poden treballar sense la necessitat de fer cap tipus d’inversió inicial.

Reglament

Instància

Programa SEA 2019 PLANS ESPECIALS D'OCUPACIÓ A ZONES RURALS DEPRIMIDES
Taller d'ocupació “Al teu costat “ 2019/20
L’Ajuntament d’Albal ha rebut la resolució aprovatòria per a la posada en marxa del taller d’ocupació “Al teu costat “ 2019/20 que suposa una subvenció de 464.109,60 € i una aportació municipal de 3.000€. El projecte tindrà dos itineraris formatius amb certificat de professionalitat nivell 2 amb 10 alumnes cada un d’estos.
Itinerari 1: L’especialitat d’atenció sociosanitària a persones en domicili prestarà servicis domiciliaris d’atenció a persones dependents en la població , en col•laboració amb els servicis socials municipals que seran els encarregats de valorar les famílies i derivar-les al servici.
Itinerari 2: L’especialitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials prestarà servicis en la residència d’ancians municipal de la població.
Per a participar-hi com a alumne/a –treballador/a cal ser major de 25 anys , estar desempleat/da en Labora i comunicar l’interés de participar en la selecció del programa a Labora.
L’oficina Labora remetrà un llistat amb les persones preseleccionades entre les quals es realitzarà la selecció final segons els criteris de selecció establits per les bases reguladores.
L’entitat en cap cas pot incloure en el procés de selecció a cap persona que no haja sigut preseleccionada per Labora.
Els tallers d’ocupació són un programa mixt que combina accions de formació-ocupació, dirigides a persones desempleades de 25 anys o més, en activitats relacionades amb nous jaciments d’ocupació d’interés general i social, promoguts per entitats públiques o privades sense ànim de lucre, i facilitar així la integració posterior en el mercat de treball, tant en l’ocupació per compte d’altri com per mitjà de la creació de projectes empresarials o d’economia social.

Informació sobre el taller d’ocupació

Acta de constitució del grup de treball

Rectificació bases plaça de Director

Acta baremació Aux. Administratiu/va

Acta baremació Director/a

Acta baremació Professor/a recolzament

Acta baremació Professor Atenció sociosanitària a domicili

Acta baremació Professor Atenció sociosanitària en institucions

Rectificació acta baremació Aux. Administratiu/va

Rectificació acta baremació Director/a

Rectificació acta baremació Profezsor/a recolzament

Rectificació acta baremació Professor Atenció sociosanitària a domicili

Rectificació acta baremació Professor Atención sociosanitària en institucions

Acta baremació alumnat

Acta resolució alegacions Aux. Administratiu/va

Acta final Aux. Administratiu/va

Acta final Director/a

Acta final Profesdor/a Atenció sociosanitària en institucions

Acta final Professor/a Atenció sociosanitària a domicili

Acta final Professor/a de recolzament

Acta final Aux. Administratiu/va rectificada

Acta final Director/a rectificada

Acta final Professor/a Atenció sociosanitària a domicili rectificada

Programa EMCORP 2020

Obert el procediment  de selecció del Programa de Subvencions Iniciativa Social en Col·laboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana, EMCORP 2020, mitjançant oferta d’ocupació a Labora s’ha sol·licitat el lloc d’auxiliar administratiu/a

El que es dona comunicació a l’efecte de publicitat del procés selectiu d’els/les candidats/as remesos pel Centre Labora. Els criteris per a la selecció segons Instrucció 10/2017 del director general de Labora relativa al procediment de selecció de persones participants en el programa d’iniciativa social en col·laboració amb corporacions locals de la comunitat valenciana (Pla Avalem Experiència – Convocatòries EMERGE i  EMCORP 2020)

L’entitat local beneficiària donarà publicitat de l’acta de selecció final durant almenys 5 dies hàbils, a fi que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen pertinents. Transcorregut aquest termini, si no es presenten al·legacions , l’acta passarà a ser definitiva.

ACTA SELECCIÓ

Ajudes per Autònoms i xicotetes empreses d'Albal afectats per la crisi sanitària
 1. Destinataris/àries

Persones treballadores per compte propi (autònoms/es RETA) que tinguen la seua activitat econòmica donada d’alta i l’establiment comercial en el municipi d’Albal i que s’hagen vist obligats/des al tancament dels seus establiments o reduïts els seus ingressos per facturació en almenys un 40% respecte a la mitjana mensual del 2019  a causa del Decret d’alarma per la Covid 19.

       2. Tipus d’ajudes  

S’establixen 2 tipus d’ajudes:

1a. Es concedirà una quantitat fixa de 1.000 € per a persones físiques o jurídiques amb treballadors o sense a càrrec seu quan l’activitat que exercisquen s’haja vist afectada pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març.

1b. Es concedirà una quantia fixa de 500 € a les persones físiques o jurídiques amb treballadors o sense a càrrec seu que no s’han vist afectats pel tancament d’establiments disposat pel RD 465/2020 de 17 de març que modifica l’article 10 del RD 463/2020 de 14 de març, però presenten una facturació menor a la mitjana mensual de 2019 en almenys un 40%.

Es valorarà, de manera excepcional, als treballadors autònoms o empreses que no complisquen el període establit en el paràgraf anterior.

 1.  Documentació que cal presentar
 • Instància de sol·licitud (Model normalitzat).
 • Còpia del NIF de la persona treballadora per compte propi o mutualista.
 • Certificat censal de l’Agència Tributària (model 036), que acredite que l’activitat econòmica de la persona sol·licitant està d’alta  en el municipi  d’Albal.
 • Manteniment de tercers  (Model normalitzat ).
 • Resolució favorable de la prestació extraordinària per cessament d’activitat aprovada pel  Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, després de la declaració de l’estat  d’alarma.
 • Declaració responsable de compliment  de les condicions establides en les bases de l’ajuda (Model  normalitzat).
 • Certificat de  trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social , així com de l’Ajuntament d’Albal.
 1. Presentació de sol·licituds

La tramitació es podrà realitzar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Albal (serà necessari tindre FIRMA DIGITAL) o presencialment per registre d’entrada en l’AMIC, per mitjà de presentació d’instància general i adjuntar-hi tots els documents indicats.

MÉS INFORMACIÓ: aedl@albal.es  Telèfon de contacte 96 122 05 04 ext. 215 i 218  de 9 a 14 hores.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de la pertinent convocatòria. El termini de presentació d’instàncies es del 14 d’agost de 2020, fins al dia 10 de setembre de 2020

 1. Com es presenta la sol·licitud

De forma telemàtica per la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Albal www.albal.es (Departament Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local) omplint els models normalitzats publicats en la web i adjuntant-hi la documentació requerida. (Indicada en el punt 3).

De forma presencial omplint la instància (model normalitzat) i adjuntant-hi tots documents requerits  per registre d’entrada i demanant cita previa en AMIC en la pàgina web de l’Ajuntament d’Albal, www.albal.es, o al telèfon 961260056.

Tramitació en Seu Electrònica

Bases

Sol·licitud (Annex I)

Declaració Responsable (Annex II)

Autorització de Representació

Fitxa de Manteniment de Tercers

Llistat concessió ajudes a xicotetes i mitjanes empreses i autònoms per la covid19 segons Resolucions 2020/2394 – 2020/2417 – 2020/2424

Ajudes per Autònoms i xicotetes empreses d'Albal afectats per la crisi sanitària - 2ª convocatoria

Primer: Beneficiaris/es

Podran ser beneficiàries les persones treballadores per compte propi, que es troben en la següent situació:

 1. a) Que l’activitat haja sigut suspesa com a conseqüència de les mesures establides en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, modificat pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març.
 2. b) Que no sent suspesa la seua activitat pel decret 463/2020 i el 465/2020, presenten una facturació menor a la mitjana mensual de 2019 en almenys un 40%.

Les persones o empreses beneficiàries de les ajudes de la primera convocatòria no podran sol·licitar novament les ajudes en esta segona convocatòria.

 Segon: Finalitat  i objecte de l´ajuda

L’objecte del present programa és actuar per a pal·liar  les conseqüències econòmiques provocades per la crisi sanitària a causa del COVID-19 i reactivar l’activitat econòmica en el municipi d’Albal, actuant directament sobre les persones físiques i jurídiques més afectades. Les  ajudes  pretendre minimitzar els efectes  econòmics negatius provocats per la pandèmia que han ocasionat al comerç local i petites empreses del nostre municipi.

Les ajudes  s’atorgaran per a donar  liquiditat immediata a persones autònomes i pimes locals amb el propòsit d’esmorteir la pèrdua dràstica i imprevista d’ingressos, alleujar les seues obligacions empresarials i ajudar-los a mantindre l’activitat i l’ocupació de les seues treballadores i treballadors.

 Tercer: Documentació que cal presentar

 • Instància de sol·licitud (Model normalitzat).
 • Còpia del NIF de la persona treballadora per compte propi o mutualista.
 • Certificat censal de l’Agència Tributària (model 036), que acredite que l’activitat econòmica de la persona sol·licitant està d’alta  en el municipi  d’Albal.
 • Manteniment de tercers  (Model normalitzat ).
 • Resolució favorable de la prestació extraordinària per cessament d’activitat aprovada pel  Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, després de la declaració de l’estat  d’alarma.
 • Declaració responsable de compliment  de les condicions establides en les bases de l’ajuda (Model  normalitzat).
 • Certificat de  trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat Social , així com de l’Ajuntament d’Albal.

 Quart: Dotació pressupostària

La quantia global màxima de les ajudes serà de cuaranta mil euros (40.000€), amb càrrec a l’aplicació pressupostària 520.4331.480601 “Comerç , ajudes a pimes i autònoms “  del  pressupost vigent  municipal.

 Cinqué.- Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l´endemà la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de la pertinent convocatoria.

BOP PUBLICAT EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2020. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES ÉS DES DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2020 FINS AL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2020.

BOP

BASES

Sol·licitud (Annex I)

Declaració Responsable (Annex II)

Autorització de Representació

Fitxa de Manteniment de Tercers

LLISTAT CONCESSIÓ AJUDES A XICOTETES I MITJANES EMPRESES I AUTÒNOMS PER LA COVID19 2ª CONVOCATÒRIA SEGONS RESOLUCIÓ 2020/3011.

ALBAL INCLOU ADAPTAT A L´IMPACTE DEL COVID 19

 

Des de l’Ajuntament d’Albal s’ha desenvolupat el pla denominat ALBAL INCLOU ADAPTAT A L´IMPACTE DEL COVID 19  guiat per la preocupació de contribuir, en la mesura de les disponibilitats municipals, a l´empleabilitat de les persones desocupades del municipi afectats per la crisi sanitaria de la Covid -19.

BASES 

LLISTES DEFINITIVES ALBAL INCLOU ADAPTAT AL COVID19

PROGRAMA ECOVID 2020

Contractació de persones desocupades d’almenys 30 anys d’edat, preferentment desocupades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, per a la realització d’obres o serveis d’interés general, en col·laboració amb les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana.

ECOVID 2020

Obert el procediment de selecció del programa ECOVID, en col·laboració amb LABORA, per a la contractació de diversos llocs de treball a l’Ajuntament d´Albal, iniciant-se el procés mitjançant oferta d’ocupació a l´ espai Labora de Catarroja. Les contractacions seràn d´almenys 6 mesos, amb data d’inici abans que finalitze l’any 2020.

Perfils sol·licitats (ECOVID 2020/87/46):

 – Auxiliar administrativo/a

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ:

ELS/LES CANDIDATS/AS VINDRAN REMESOS/AS PEL ESPAI LABORA DE CATARROJA, QUE REALITZARÀ LA PRESELECCIÓ ENTRE LES PERSONES DESOCUPADES AMB ELS PERFILS SOL·LICITATS.

LLISTATS PROVISIONALS:

Acta provisional: Aux. administrativo/a

Seguint la Instrucció de LABORA sobre el procediment de selecció, s’obri un termini de 3 dies hàbils a fi que les persones interessades puguen presentar davant la Comissió de Baremació les reclamacions o al·legacions que estimen oportunes. (Data publicació: 19/11/2020. Termini al·legacions: fins al 23/11/2020).

Transcorregut el termini corresponent, les actes passen a ser definitives.

ACTA ECOVID 2020

EMPUJU 2020

La destinació final  d’aquestes ajudes i subvencions és la contractació per part dels Ajuntaments i les Mancomunitats de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms o altres entitats vinculades o dependents, de joves menors de 30 anys.

EMPUJU 2020

PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONES DESOCUPADES DE JOVES MENORS DE 30 ANYS D’EDAT PER CORPORACIONS LOCALS (EMPUJU  2020)

PERFILS:

1 TREBALLADOR/A SOCIAL

1 GEROCULTOR/A , CUIDADOR/A DE PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS.

CRITERIS PER A LA SELECCIÓ:

ELS/LES CANDIDATS/AS VINDRAN REMESOS/AS PEL ESPAI LABORA DE CATARROJA, QUE REALITZARÀ LA PRESELECCIÓ ENTRE LES PERSONES DESOCUPADES AMB ELS PERFILS SOL·LICITATS

ACTA TREBALLADOR/A SOCIAL

ACTA GEROCULTOR/A, CUIDADOR/A DE PERSONES DEPENDETS EN INSTITUCIONS SOCIALS

Impresos i enllaços a Seu electrònica

Atenció Municipal d’Informació Ciutadana

REGISTRES I SOL·LICITUDS

Plaça del Jardí, 7. Ajuntament d’Albal – Planta baixa
Tel: 96 126 00 56 · Fax: 96 127 08 61

Cita prèvia
Seu electrònica

Informació

Funcions

L’Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local dependent de la Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local desenvolupa les funcions següents:

– Facilitar la inserció i l’orientació laboral de les persones demandants d’ocupació, en especial de les polítiques actives d’ocupació , identificant les necessitats del personal de les empreses .
– Prospecció de recursos ociosos o infrautilitzats, de projectes empresarials de promoció econòmica local i iniciatives innovadores per a la generació d’ocupació en l’àmbit local, identificació de noves activitats econòmiques i possibles emprenedors/es.
– La captació de recursos i oportunitats en relació a la política central, autonòmica i regional.
– La dinamització del teixit comercial i empresarial existent en el municipi.
– Detectar oportunitats d’activitat econòmica i ocupació en el municipi.

Adscripció del servici i personal

Regidoria de Promoció i Desenrotllament Econòmic Local

Responsable polític: Faustino Moreno Puchades

Agents d’Ocupació i Desenrotllament Local: Leticia Ricart Casas i Lydia Jiménez Jiménez.
Correu electrònic: leticia.ricart@albal.es // lidia.jimenez@albal.es

Preguntes més freqüents

Hi ha alguna associació d’empresaris en el territori?

Des de març del 2002 ja hi ha una associació constituïda en el territori, amb la denominació: “Associació d’Empresaris de l’Horta Sud” que abraça els municipis d’Albal, Catarroja, Silla i Beniparrell. Des d’abril del 2003 s’ha constituït una nova associació en el territori, amb la denominació: “Associació de Comerciants i Xicotets Empresaris d’ Albal” (ACIXEA), d’ àmbit municipal.