ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  TAXES I ALTRES

 

 

Pas permanent i càrrega i descàrrega

- La taxa regula l'entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. Les tarifes són:

A) Entrada de vehicles a través de les voreres:

1. En aparcaments, garatges, locals, d'usos particulars o pertanyents a comunitats de propietaris per metre lineal i any.* A més de la tarifa fixa establida, per cada vehicle que excedisca de 100 es meritara per unitat i any 5,25 €

2. En garatges o locals destinats a tallers mecànics i de naturalesa anàloga per metre lineal i any 160,65 €.

3. En aparcaments, garatges, locals, comercials d'ús públic per metre lineal i any.B) Reserva de la via pública.

1. Per a estacionament de vehicles de servicis públics, per cada metre lineal i any 33,31 €.

2. Per a càrrega i descàrrega de mercaderies amb horari limitat per metre lineal i any 33,31 €.

C) Placa de pas permanent (gual)

Una vegada atorgat l'aprofitament especial de què es tracta, l'interessat haurà d'abonar 25 €, en concepte del cost de la placa de gual, la col·locació en la fatxada de l'immoble per la brigada municipal, i la senyalització de l'aprofitament, també per esta amb franja contínua de color groc sobre l'encintat de la vorera.

Ordenances

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents Administratius   Ordenanza

Este ajuntament d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 58 i 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per expedició de documents administratius, que es regularà per esta ordenança, redactada segons el que disposa l'article 16 de l'esmentada Llei 39/88.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa de Prestació del Servei de Cementeris Municipals   Ordenanza

L'objecte d'esta ordenança és regular els pagaments per la prestació del servei del cementeri municipal

 
Taxa per Ocupació del Subsòl, Sòl i Vol de la Via Pública   Ordenanza

De conformitat amb el que preveu l'article 117, en relació amb l'article 41.a), de la Llei 39/1988 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este ajuntament establix la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del subsòl, sòl o vol de la via pública especificat en les tarifes contingudes en l'apartat 3 de l'article 4t següent, que es regirà per esta ordenança.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Llicències Urbanístiques   Ordenanza

Este ajuntament establix la taxa per llicències urbanístiques que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l'article 57 de l'esmentat RD leg. 2/2004.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal•lacions anàlogues   Ordenanza

Este ajuntament establix la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres instal·lacions anàlogues, que es regiran per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per la Prestació de Servicis Administratius en Processos de Selecció de Personal   Ordenanza

Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per la prestació de servicis administratius en processos de selecció de personal (drets d'examen), que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per la Venda en Mercats Tradicionals, Mercats Ambulants i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en el municipi d'Albal   Ordenanza

Este ajuntament d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 57 i 20 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per la venda en mercats tradicionals, mercats ambulants i qualsevol altre tipus de venda no sedentària en el municipi d'Albal, que es regulara per esta ordenança, redactada d’acord al que disposa l'article 16 de l'esmentada Llei Reguladora de les Hisendes locals.

 
Taxa per la Publicitat Instal·lada o Efectuada en el Domini Públic Municipal o perceptibles des d'este   Ordenanza

Esta ordenança té com a objecte regular els preus públics exigibles per l'Ajuntament d'Albal, com a prestació pecuniària per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic municipal, per la publicitat instal·lada, efectuada en este o perceptible des d'este.

 
Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Retirada de Vehicles de la Via Pública i subsegüent Custòdia d´estos   Ordenanza

Este ajuntament establix la taxa per prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos, que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1.988 i article 292.III.E) del Codi de Circulació.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Captura i Depòsit de Gossos Abandonats   Ordenanza

Este ajuntament d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 58 i 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes locals i l'article 17 de la Llei 4/1994 de 8 de juliol de la Generalitat Valenciana establix la taxa per captura i depòsit de gossos abandonats, que es regularà per esta ordenança, redactada d’acord al que disposa l'article 16 de l'esmentada Llei 39/88.

 
Ordenança Reguladora del Preu Públic pel Servici d'Insercions Publicitàries en Mitjans de Comunicació municipals   Ordenanza

De conformitat amb el que preveu l'article 17 en relació amb l'article 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, este ajuntament establix el preu públic per la prestació del servici de publicitat en mitjans de comunicació municipals, que es regirà per la següent ordenança.

 
Ordenança General Reguladora dels Preus Públics per la Prestació de Servicis o Realització d'Activitats d'interés cultural o social   Ordenanza

Esta ordenança té com a objecte regular amb caràcter general l'establiment, fixació, modificació, administració i cobrament dels preus públics d'esta entitat local per la prestació de servicis o la realització d'activitats d'interés cultural, esportiu o social, que no estiguen regulats per una ordenança especifica.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per la Utilització de la Piscina i Instal·lacions Esportives   Ordenanza

Este ajuntament establix la taxa per utilització de la piscina i instal·lacions esportives municipals, que es regulara per esta ordenança, redactada segons el que disposa l'article 16 de l'esmentat text legal.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Expedició de Llicència d'Obertura d'Establiments   Ordenanza

Constituïx fet imposable de la taxa d'activitat municipal, tant tècnica com administrativa, tendent a verificar si els establiments industrials i mercantils reunixen les condicions de tranquil·litat, sanitat i salubritat i qualssevol altres exigides per les corresponents ordenances i reglaments municipals o generals per al seu funcionament normal, com a pressupòsit necessari i previ referit a l'autorització ambiental integrada, la llicència ambiental i la comunicació ambiental, d'acord amb la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat Valenciana , de prevenció i qualitat ambiental, o en matèria d'espectacles, establiments públics i activitats recreatives, d'acord amb la Llei 4/2003, de 26 de febrer, de la Generalitat Valenciana, en relació amb l'article 22 del reglament de servicis de les corporacions locals.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Entrades de Vehicles a través de les Voreres i Reserves de Via Pública per a Aparcament Exclusiu, Parada de Vehicles, Càrrega i Descàrrega de Mercaderies de qualsevol classe   Ordenanza

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 27 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, l'Ajuntament d'Albal establix la taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regirà per esta ordenança fiscal.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per la Utilització Privativa o l'Aprofitament Especial del Domini Públic local relatiu a Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb finalitat lucrativa   Ordenanza

Este ajuntament d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 57 i 20 del Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, establix la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local relatiu a ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa, que es regulara per esta ordenança, redactada d'acord amb el que disposa l'article 16 i següents del Reial Decret 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refs de la Llei Reguladora de les Hisendes locals.

 
Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa de Clavegueram   Ordenanza

Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret Legisaltivo2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este ajuntament establix la taxa de clavegueram, que es regirà per esta ordenança fiscal.

 
Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per la Prestació del Servici de Comprovació de Sorolls Molestos Procedents de Vehicles   Ordenanza

Fent ús de les facultats concedides i de conformitat amb el que disposen els arts. 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, este ajuntament establix la taxa per la prestació del servici de comprovació de sorolls molestos procedents de vehicles, que es regirà per esta ordenança fiscal, les normes de la qual atenen a allò que establix l'art. 58 de l'esmentada llei.

 
Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Subministrament Domiciliari d'Aigua Potable i Conservació de Comptadors   Ordenanza

Este ajuntament, fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 i següents del Reial Decret Legisaltivo2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, este ajuntament establix la taxa per subministrament d'aigua potable a domicili, que es regirà per esta ordenança fiscal.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Arreplega de Fems   Ordenanza

Este ajuntament d'acord amb el que disposa l'article 106.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i de conformitat amb el que preveuen els articles 58 i 20 de la Llei 39/88, de 28 de desembre,Reguladora de les Hisendes Locals, establix la taxa per arreplega de fems, que es regularà per esta ordenança, redactada segons el que disposa l'article 16 de l'esmentada Lei 39/88.

 
Ordenança Reguladora de la Taxa per Estada i Assistència en Residència de la Tercera Edat “Antonio i Julio Muñoz Genovés”  24/09/2013 Ordenanza

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que establixen els articles 15 a 19 i 20.4 ñ) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, s'establix la taxa per estada i assistència en la residència de la tercera edat “Antonio i Julio Muñoz Genovés”, que es regirà per esta ordenança.

 

Impresos

 
Sol·licitud de pas permanent   Impreso

Instància per a la sol·licitud de pas permanent.

 
Sol·licitud exempció de la taxa de fem   Impreso

Instància per a sol·licitar exempció de la taxa de fem.

 
Sol·licitud de canvi de titularitat de pas permanent   Impreso

Instància canvi de titularitat de pas permanent.

 
Sol·licitud de domiciliació bancària   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Si desitja sol·licitar la domiciliació de qualsevol rebut, òmpliga este imprés.

 
Baixa de pas permanent   Impreso

Sol·licitud de baixa de pas permanent.

 

Enllaços

     
Correu electrònic de Gestió Tributària Internet
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies