ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  ICIO

 

 

Generalitats

L'ICIO grava la realització, dins de terme municipal d'Albal, de qualsevol construcció, instal·lació o obra per a la qual s'exigisca l'obtenció de la corresponent llicència urbanística.

La quota de l'ICIO s'establix aplicant un percentatge del 3,3% sobre el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra.

L'impost es merita en el moment d'iniciar-se la construcció, la instal·lació o l'obra, encara que no s'haja obtingut la corresponent llicència.

La gestió de l'impost es realitza per mitjà de la presentació per part del subjecte passiu de la corresponent declaració.

Beneficis fiscals

En este apartat informem els contribuents dels beneficis fiscals més habituals en l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres; per tant, atés que la casuística prevista en les disposicions legals és molt àmplia, si desitgen informació sobre la possible existència d'altres supòsits poden dirigir-se al Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament, siti a Albal, Pl. del Jardí núm. 7.

En tots els casos, la sol·licitud haurà de tramitar-se per mitjà de la presentació d'instància en el Registre General de l'Ajuntament en què s'indicarà el tipus de benefici que es desitja i s'hi adjuntarà la documentació que en cada cas es detalla.


BONIFICACIÓ PER A CONSTRUCCIONS DECLARADES D'ESPECIAL INTERÉS O D'UTILITAT MUNICIPAL

Es concedix la bonificació del 95% en la quota de l'ICIO per a les construccions, instal·lacions i obres que siguen declarades d'especial interés o d'utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o de foment d'ocupació que justifiquen eixa declaració.

Esta declaració correspondrà al Ple de la Corporació i s'acordara, prèvia sol·licitud del subjecte passiu pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Documentació sol·licitada:
- Escrit sol·licitant la bonificació en què haurà de justificar-se l'interés o la utilitat municipal de la construcció, instal·lació o obra respecte de la qual se sol·licita la bonificació.

Ordenances

 
Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres   Ordenanza

Polse sobre l'enllaç per a obtindre el text íntegre de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.

 

Enllaços

     
Correu electrònic de Gestió Tributària Internet
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies