ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  IBI

GeneralitatsOrdenancesImpresosFormularisEnllaçosPreguntes més freqüentsDirectorio
 

 

Generalitats

L'IBI grava la propietat dels béns immobles de naturalesa rústica i urbana situats en el terme municipal d'Albal.

La base imposable de l'IBI la constituïx el valor cadastral dels béns immobles.

La meritació de l'IBI es produïx l'1 de gener de cada any, moment en què naix la corresponent obligació tributària i l'exigibilitat jurídica. Això implica que en el cas que durant un exercici s'hagen produït variacions d'orde físic, econòmic o jurídic sobre béns gravats, estes variacions no alteren la quota de l'impost de l'exercici en què es produïsquen, sinó que tindran efectivitat en el període impositiu següent.

Ordenances

 
Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles   Ordenanza

Text íntegre de l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.

 

Impresos

 
Sol·licitud bonificació VPO   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Si vosté és propietari d'una vivenda de protecció oficial pot sol·licitar la bonificació del 50% de l'IBI de naturalesa urbana per als tres primers exercicis des de la data de finalització de l'obra.

 
Sol·licitud bonificació del 50% en l'IBI   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Per mitjà d'este imprés vosté pot sol·licitar la bonificació del 50% en el rebut de l'IBI de naturalesa urbana mentres estiga en fase de construcció.

 
Model 901-N   Impreso

Alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles.

 
Model 902-N   Impreso

Nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de béns immobles.

 
Model 903-N   Impreso

Agregació, agrupació, segregació o divisió de béns immobles.

 
Model 904-N   Impreso

Canvi de cultiu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o derrocament de béns immobles.

 
Sol·licitud de devolució de l'IBI per duplicitat en el pagament   Impreso

Si vosté ha pagat en dos exemplars el rebut de l'IBI pot sol·licitar la devolució d'un dels pagaments omplint esta sol·licitud.

 
Sol·licitud de devolució de l'IBI per canvi de titularitat   Impreso

Si vosté ha pagat un rebut de l'IBI que ja no és de la seua propietat, pot sol·licitar la devolució de l'import de l'esmentat rebut omplint este imprés.

 

Formularis

 
Formulari de Domiciliació Bancària   Formulario
 
Sol·licitud de Duplicat de Rebut en Voluntària   Formulario
 

Enllaços

     
Correu electrònic de Gestió Tributària Internet
 

Preguntes més freqüents

 

1. - Què he de fer si en el rebut de l'IBI de l'immoble de què sóc propietari apareix el nom d'una altra persona?

Atés que l'Ajuntament d'Albal té delegada per la Gerència Territorial del Cadastre la tramitació dels canvis de titularitat dels immobles, haurà d'acudir al departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament siti a Albal, Pça. del Jardí núm. 7, havent d'aportar la següent documentació:
- Model 901-N degudament omplit que podrà descarregar de la secció impresos.
- Fotocòpia del NIF/CIF de l'adquirent de l'immoble.
- Fotocòpia del document en què es formalitze la transmissió (escriptura de compravenda)
- Fotocòpia de l'ultime rebut d'IBI

 
 

2. - Sóc propietari d'una vivenda acollida al règim de protecció oficial. Quina documentació he de presentar perquè se'm concedisca la bonificació del 50% en l'IBI?

- Escrit sol·licitant la bonificació (Annex 1)
- Fotocòpia del certificat tècnic director de les obres visat pel col·legi oficial competent acreditatiu de la data del final de l'obra.
- Fotocòpia de la qualificació definitiva de la vivenda de protecció oficial

Nota: no obstant això l'informàrem que esta bonificació sol ser sol·licitada pels propis constructors/promotors de la vivenda, a tal fi li recomanem que ho consulte amb la persona que li vengué l'immoble.

 
 

3. - Quina documentació he de presentar per a sol·licitar la bonificació del 50% per a immobles que constituïsquen l'objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció?

- Escrit sol·licitant la bonificació. (Annex 2)
- Fotocòpia del CIF de l'empresa.
- Fotocòpia del NIF del legal representant de l'empresa.
- Escriptura de poders del legal representant de l'empresa
- Fotocòpia de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.
- Fotocòpia de l'Impost sobre Béns Immobles del solar on se'n va a contruir l'edifici.
- Pla grafiat dels solars sobre els quals es va a construir.
- Certificat del Tècnic Director de les Obres Visat pel Col·legi Oficial
competent acreditatiu de la data de l'inici de les obres d'urbanització o construcció.
- Declaració del legal representant de la societat en què conste que l'immoble sobre el qual es realitza l'edificació no forma part de l'immobilitzat.
- Fotocòpia dels documents que acrediten la propietat de l'immoble o immobles sobre el qual es projecta l'edificació, així com aquells de què resulte l'actual descripció de l'immoble.
- Pla de situació de l'immoble.

 
 

4. - No m'ha arribat el rebut de l'IBI del garaig i si el de la vivenda. A què és degut?

Si en la seua escriptura figuren conjuntament la vivenda i el garaig, és perquè este constituïx un annex inseparable de la vivenda; en conseqüència el rebut s'emet conjuntament per als dos elements.

També pot donar-se el cas que no s'haja realitzat la divisió horitzontal de la planta de garaig, per el que està emetent un únic rebut per tota ella, on figurara com titular la comunitat de propietaris.

 
 

5. - Per error he pagat el rebut de l'IBI de la meua vivenda , el qual ja tènia domiciliat. Com he de sol·licitar la devolució d'un dels rebuts?

Haurà de presentar en el Registre d'entrada de l'Ajuntament d'Albal, escrit sol·licitant la devolució, adjuntant fotocòpia que acredite el pagament duplicat de l'IBI i indicar el compte bancari en la que desitja que se li efectuí la devolució.

 
 

6. - He rebut el rebut de l'IBI de la meua vivenda i detectat un error en el valor cadastral. Què he de fer?

Haurà de posar-se en contacte amb la Gerència Territorial del Cadastre de la província de València bé personant-se en les seues dependències síties en C/ Roger de Lauria núm. 24 o telefonant al Servici d'Atenció Telefónica en el 902373635 de dilluns a divendres de 9 a 19 hores.

En qualsevol cas, haurà de justificar documentalment el tipus d'incidència que desitja corregir (en general és prou amb l'escriptura de propietat).

 
 

7- Com puc obtindre un duplicat de l'IBI durant el període de pagament voluntari?

Haurà de sol·licitar-lo en el Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament d'Albal, havent d'identificar-se com titular de l'immoble. També pot sol·licitar-lo a través del formulari corresponent. (Veja l'apartat de Formularis).
Així mateix li recomanem que domicilie el rebut per a anys successius.

 
 

Directorio

 

Contacto

e-mail

Teléfono

Fax

 Gerència Territorial del Cadastre
 C/ Roger de Lauria, 24
 http://www.catastro.meh.es
  902373635
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies