ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
Oficina Virtual de Recaptació
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
Dona i Igualtat
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
En http://www.albal.es/ utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar i analitzar l’ús que es fa del nostre site. Pot obtindre més informació sobre la nostra política de cookies ací.
Política de cookies
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  IAAEE

GeneralitatsBeneficis fiscalsOrdenancesImpresosFormularisEnllaços
 

 

Generalitats

L'IAE grava l'exercici de qualsevol tipus d'activitats empresarials, professionals o artístiques que es desenvolupen en el terme municipal d'Albal.

La quota tributària de l' IAE resultarà de l'aplicació dels elements previstos en les tarifes (aprovades pel RD Legislatiu 1175/1990) i del coeficient municipal i de l'índex de situació aprovat per l'Ajuntament d'Albal en l'ordenança de l'IAE.

La meritació de l'IAE es produïx l'1 de gener de cada any, excepte en el cas d'alta en este cas el període impositiu començarà el dia en què es produïsca.

En els supòsits d'alta o baixa de l'activitat objecte de gravamen, l'import de la quota de l'impost es prorratejarà per trimestres naturals.

Si la baixa en l'exercici de l'activitat es tramita amb posterioritat a la meritació de l'impost, el subjecte passiu haurà de pagar la totalitat de la quota del rebut procedint a sol·licitar la devolució dels trimestres en què no s'ha exercit l'activitat.

L'IAE es gestiona per l'Ajuntament a partir de la matrícula anual elaborada per l'administració tributària de l'Estat conseqüentment:
- La gestió censal (altes i baixes d'activitats, variació d'elements, canvi domicili fiscal, etc.) correspon a la delegació tributària de l'Estat amb domicili a Catarroja, C/ Manfred Montfort, 4.Tel: 961266661.
- La gestió tributària (concessió de beneficis fiscals, devolució de rebuts, etc.) correspon a l'Ajuntament d'Albal.

Beneficis fiscals

En este apartat informem els contribuents dels beneficis fiscals més habituals en l'Impost sobre Activitats Econòmiques; per tant, atés que la casuística prevista en les disposicions legals és molt àmplia, si desitgen informació sobre la possible existència d'altres supòsits poden dirigir-se al Departament de Gestió Tributària de l'Ajuntament, siti a Albal, Pl. del Jardí núm. 7

En tots els casos, la sol·licitud haurà de tramitar-se per mitjà de la presentació d'instància en el Registre General de l'Ajuntament en què s'indicarà el tipus de benefici que es desitja i s'hi adjuntarà la documentació que en cada cas es detalla.


BONIFICACIÓ PER INICI D'ACTIVITAT EMPRESARIAL

La bonificació que es concedix és del 50% de la quota de l'IAE durant el període de cinc anys per als que inicien l'exercici de qualsevol activitat empresarial i tributen per quota mínima municipal.

Per a poder disfrutar la bonificació es requerix que l'activitat econòmica no s'haja exercit anteriorment davall una altra titularitat.

Documentació necessària:
- Escrit sol·licitant la bonificació. (Annex 3)
- Fotocòpia de l'alta en l'IAE (Model 845)
- NIF o CIF del subjecte passiu.
- Escriptura de constitució per a les persones jurídiques.

Ordenances

 
Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques   Ordenanza

Polse en l'enllaç per a vore el text íntegre de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

 

Impresos

 
Sol·licitud de bonificació en l'IAAEE   Impreso

Si vosté desitja sol·licitar la bonificació per creació de nova empresa,haurà d'omplir este imprés.

 
Sol·licitud de devolució de l'IAAEE   Impreso

Per a sol·licitar la devolució de l'import del rebut de l'IAAEE, utilitze este imprés.

 
Sol·licitud de certificat de pagament de tribut   Impreso

Si necessita que l'Ajuntament li certifique el pagament de qualsevol rebut d'impost, òmpliga i presente este imprés.

 

Formularis

 
Formulari de Domiciliació Bancària   Formulario
 
Sol·licitud de Còpia de Rebut Pagat   Formulario
 
Sol·licitud de Duplicat de Rebut en Voluntària   Formulario
 

Enllaços

     
Correu electrònic de Gestió Tributària Internet
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es
Avís Legal Política de privacitat Política de cookies