ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Consultes al Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  SECRETARIA

FuncionsResponsable d'àreaUbicacióProcés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipalOrdenancesImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
 

 

Funcions

Les funcions principals de la Secretaria són les de:
- Assessorar legalment l'Alcaldia, corporació i diferents comissions.
- Donar fe de la legalitat de les actuacions que realitza l'Ajuntament.

La Secretaria té altres negociats adscrits, com ara:
- Registre General de Documents.
- Padró Municipal d'Habitants.
- Urbanisme.
- Recursos Humans.

Responsable d'àrea

Secretària: Antonio Rubio Martínez

Ubicació

1a planta de l'edifici consistorial, plaça del Jardí, 7

Procés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal

 
Anunci i instància per al procés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal.
Anunci Octubre 2016 Formulario
Instància Formulario
Valoració provisional Novembre 2016 Formulario
Edicte adjudicació parades vacants Formulario
 

Ordenances

 
Reglament del Registre d'Unions de Fet   Ordenanza

El Registre d'Unions de Fet de l'Ajuntament d'Albal té caràcter administratiu i en ell podran inscriure's totes les unions de convivència no matrimonial en la forma i amb els requisits que s'establixen en el present Reglament, el qual s'aplicarà a les persones que, amb els requisits exigits, decidisquen sotmetre's a ell de forma voluntària per mitjà de la inscripció de la unió.

 
Reglament Orgànic Municipal   Ordenanza

Este r eglament té com a objecte regular i articular els drets i deures que la legislació atribuïx als membres de la corporació en tot el que no regula el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 
Reglament del Mercat Municipal d'Albal   Ordenanza

Este reglament té com a objecte regular el règim d'explotació del mercat municipal d'Albal amb la finalitat de prestar un servici públic, posant a disposició dels ciutadans d'Albal els productes de consum en la millor qualitat possible i als preus més assequibles.

 
Reglament sobre Concessió d'Honors, Distincions i Premis   Ordenanza

Este ajuntament, fent ús de la facultat que li concedix la legislació vigent, establix i regula, per mitjà d'este Reglament, els honors, distincions i premis que poden concedir-se, així com els requisits per a la concessió.

 
Ordenança Reguladora de l'Ús de Administració Electrònica  17/06/2013 Ordenanza

Esta ordenança regula la utilització dels mitjans electrònics en l'àmbit de l'administració municipal del municipi d'Albal, a fi de permetre als ciutadans l'exercici dels drets reconeguts per la Llei 11/2007, de 22 de juny, i per la Llei 3/2010, de 28 d'abril.

 
Reglament Municipal sobre l’Ús i la Normalització del Valencià  24/10/2016 Ordenanza

Reglament Municipal sobre l’Ús i la Normalització del Valencià al municipi d’Albal

 

Impresos

 
Sol·licitud de responsabilitat patrimonial   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància per a la sol·licitud de responsabilitat patrimonial.

 
Sol·licitud inscripció Registre Unions de Fet   Impreso

Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Unions de Fet de l'Ajuntament, inclosa la manifestació dels testimonis.

 
Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions   Impreso

Instància sol·licitud d'inscripció en el Registre Municipal d'Associacions.

 
Instància aportació documentació necessària mercat exterior   Impreso

Instància aportació documentació necessària mercat exterior.

 
Sol·licitud de parada vacant en el mercat exterior   Impreso

Sol·licitud de parada vacant en el mercat exterior.

 
Queixes o suggeriments   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de queixes o suggeriments.

 
Sol·licitud autorització per a repartiment de publicitat en la via pública   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de sol·licitud autorització per a repartiment de publicitat en la via pública.

 
Sol•licitud conformitat per a disparar material pirotècnic de celebracions particulars en zona pública   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de sol•licitud conformitat per a disparar material pirotècnic de celebracions particulars en zona pública

 
Declaració infracció OMR de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern   Impreso Tramitar en Oficina Virtual

Instància de declaració infracció OMR de les Normes Bàsiques per a la Convivència Ciutadana i del Bon Govern

 

Enllaços

     
Correu electrònic de Secretaria Internet
 

Preguntes més freqüents

 

Com, on i quan puc compulsar un document?

El personal de Secretaria està capacitat per a compulsar documents el destí del qual siga el propi Ajuntament, o bé, que sent per a qualsevol altra Administració Pública se presente pel registre d'Entrada d'esta entitat, en base al Conveni Inter-Administratiu.
Per a compulsar esta documentació haurà d'aportar l'interessat, en el moment de realitzar l'entrada en el Registre General, les còpies i els originals per a la seua confrontació.

 
 
  Funcions / Responsable d'àrea / Ubicació / Procés d'adjudicació de parades vacants al mercat exterior municipal / OrdenancesImpresosEnllaçosPreguntes més freqüents
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es