ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  CONTRACTACIÓ

Perfil de ContractantConcessió demanial del quiosc en al Parc Sant Carles d'AlbalContracte subministrament de dos vehicles per a la Policia LocalContracte gestió Servici Públic Escoles Esportives Municipals
 

 

Perfil de Contractant

Perfil de Contractant amb informació de contractes iniciats fins a setembre de 2015

Perfil de Contractant fins a setembre de 2015

Perfil de Contractant amb informació de contractes posterior a setembre de 2015

Plataforma de Contractació de l'estat


Concessió demanial del quiosc en al Parc Sant Carles d'Albal

 
Condicions que regiran la concessió demanial per a l'ús privatiu del quiosc situat al parc Sant Carles d'Albal, qualificat com bé de domini públic, per a la seua ulterior explotació per mitjà de l'exercici d'activitat econòmica de “venda de begudes, gelats o productes alimentaris envasats”.
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
 

Contracte subministrament de dos vehicles per a la Policia Local

 
El contracte que es convoca té com a objecte la contractació del subministrament per mitjà d'arrendament financer (rènting) de dos vehicles per a l'ús pel cos de la policia local, d'acord amb les característiques que figuren en el Plec de Prescripcions Tècniques.

La contractació comprendrà tant l'arrendament financer dels vehicles com el manteniment mecànic i la pòlissa d'assegurança dels mateixos.
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
Publicació en el BOP 02/01/2017 Formulario
Providència alcaldia obertura sobres A i si escau B Formulario
 

Contracte gestió Servici Públic Escoles Esportives Municipals

 
El contracte que es convoca té com a objecte, l'organització i desenrotllament de cursos sobre diverses disciplines esportives dirigides als jóvens de la població amb edats compreses entre 4 i 18 anys, la informació sobre cursos, tarifes, inscripcions, la recaptació de les tarifes (preus públics) satisfetes pels usuaris com contraprestació pels servicis prestats i la col•laboració amb la regidoria d'Esports en l'execució del programa anual d'activitats de les escoles esportives municipals.

Per a la prestació dels servicis, l'adjudicatari podrà disposar de les instal•lacions municipals posades al seu servici i especificades en el plec de condicions tècniques aprovat.

La concessió que se sotmet a licitació tindrà una duració d'un any, a comptar de la data d'efectes prevista per a l' 1 de setembre de 2016 (curs escolar 2016-2017) podent prorrogar-se durant un any més (curs escolar 2017-2018).
Plec de clàusules administratives Formulario
Plec de prescripcions tècniques Formulario
Publicació en el BOP de la convocatòria Formulario
Edicte adjudicació i formalització del contracte Formulario
 
 
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es