ADMINISTRACIÓ GENERAL
Seu Electrònica
Tauler d'Anuncis Electrònic
Ordenances i Reglaments
Impresos
Buscador de persones
SECRETARIA
Secretaria
Registre (AMIC)
Padró i Estadística
Consultes al Cens Electoral
Recursos Humans
Contractació
Convenis
Patrimoni i vivenda
SERVICIS ECONÒMICS
Fiscalització i Pressupostos
Tresoreria
Gestió Tributària
URBANISME I MEDI AMBIENT
Planejament i Gestió
Projectes Municipals
BENESTAR SOCIAL
Servicis Socials
CIJ
PROMOCIÓ I DESENVOLUP.
Ag. Ocupació i Desenr. Local
OMIC
EDUCACIÓ I CULTURA
Educació
EPA
Biblioteca
Cultura i Festes
Esports
SEGURETAT CIUTADANA
Policia Local
   
 
Castellano
Ajuntament Administració General Informació Servicis Inici e-mail Mapa del web

  EDUCACIÓ

Activitats i servicis en l'àrea de EducacióEscola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l'AjuntamentGabinet Psicopedagògic MunicipalBEQUES D'ESTUDIS NO OBLIGATORIS 2015-2016BEQUES EDUCACIÓ ESPECIALESCOLA D' HIVERN 2016Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2016/2017Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2016/2017ESCOLA MATINERASubvencions AMPA 2016PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2016-2017Programa Xarxa LlibresOrdenancesImpresos
 

 

Activitats i servicis en l'àrea de Educació

L'Ajuntament d'Albal està realitzant una important labor d'impuls de l'Educació. Per a això es realitzen importants inversions econòmiques en la subvenció de llibres de text per a escolars, beques per a xiquets discapacitats, beques per a xiquets de zero a tres anys, etc.

Escola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l'Ajuntament

L' Escola Matinera és una activitat ludicoeducativa, en la qual es realitzen jocs, activitats i tallers per a xiquets d'edats compreses entre tres i dotze anys, que no es dirigixen a obtindre un resultat final exterior a estes.

L'objectiu principal és que els xiquets es divertisquen, interactuen i desenvolupen la seua creativitat a través dels jocs i tallers que es proposen, alhora que es fomenten actituds de respecte, col·laboració, convivència, tolerància i solidaritat.

Les activitats que es realitzen són:
- Jocs de tipus lúdic (cançons, danses, jocs d'interior).
- Tallers de tipus creatiu (ells mateixos construïxen els seus propis jocs, joguets i objectes).
- Tallers relacionats amb dates assenyalades (Falles, Dia de la Mare, Dia de la Comunitat Valenciana, Dia de Sant Blai…).

Esta activitat esta subvencionada per l'Ajuntament.
Ampliar imagen

Gabinet Psicopedagògic Municipal

QUÉ ES?
El Gabinet Psicopedagògic municipal és un servici creat per l’Ajuntament d’Albal i homologat per la Conselleria d’Educació, que atén la población escolar de tots els centres de la localitat.
CENTRES ATESOS I PSICOPEDAGOGA RESPONSABLE
CEIP SANT BLAI
CEIP JUAN ESTEVE MUÑOZ: M. Carmen Ribes Martínez
CEIP SANT CARLES BORROMEO: Reme Melero Cavero
CEIP LA BALAGUERA: M. José Chilet Toledo
CC SANTA ANA i SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA: M. José Chilet Toledo

ÀMBIT D’ACTUACIÓ
L’àmbit d’actuació del servicis especilitzats d’orientació educativa, psicopedagògica i professional de la Conselleria d’Educació és el dels centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana que impartixen els ensenyaments de règimen general que regula la Llei Orgànica 1/1990 de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu.
El Gabinet Psicopedagògic municipal atén quatre col·legis públics i un de concertat sostingut amb fons públics.

FUNCIONS DEL GABINET PSICOPEDAGÓGIC
El Decret 131/1994 de 5 de juliol del Govern Valencià regula les funcions dels servicis psicopedagògics escolars i dels gabinets municipals homologats.
1. Les funcions generals són les següents:
-Participar en el suport i assessorament als centres educatius.
-Elaborar i difondre materials i instruments d’orientació educativa i d’intervenció psicopedagògica i logopèdica en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
-Coordinar les activitats d’orientació educativa i sociofamiliar que es realitzen en els centres docents del seu ámbit d’actuació.
-Assessorar el professorat en el disseny de procediments i instruments d’avaluació, tant en els aprenentatges de l’alumnat com del mateix procés d’ensenyament.
-Detectar les condicions personals i socials que faciliten o dificulten el procés d’ensenyament i aprenentatge de l’alumnat i la seua adaptació a l’àmbit escolar.
-Realitzar l’avaluació i la valoració sociopsicopedagògiques i logopèdiques de l’alumnat per a la determinació de la seua escolarització més adequada i, si procedix, elaborar la proposta de diversificació curricular o d’adaptació curricular significativa, en el seu cas realizar el tractament logopèdic i rehabilitador.
-Col·laborar en l’orientació acadèmica per a afavorir en l’alumnat la presa de decisions.
-Col·laborar en l’orientació de l’alumnat en els processos de transició a altres etapes i itineraris educatius i al món del treball.
-Fer l’orientació psicopedagògica sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’adaptació personal i social en l’àmbit educatiu.
-Assessorar les famílies o els representants legals de l’alumnat, participant, en el seu cas, en el desenvolupament de programes formatius de pares i mares de l’alumnat.
-Qualsevol altra que es determine reglamentàriament (dictàmens d’escolarització, informes psicopedagògics per a estaments mèdics, legals, participació en proves de selecció de personal…)
2. L’exercici d’aquestes funcions es realitzarà atenent a principis de caràcter preventiu, flexible, no discriminatiu i diferenciat segons la diversitat social i llingüística i segons les aptituds, interessos i motivacions de l’alumnat.

COL•LABORACIÓ EN INICIATIVES MUNICIPALS DINS L’ÀMBIT EDUCATIU
Xarrada informativa/formativa per a la población durant la setmana cultural, amb la col·laboració d’una persona especialista en el tema o temes a tractar.

BEQUES D'ESTUDIS NO OBLIGATORIS 2015-2016

 
Esta convocatòria té com a objecte incentivar els estudiants que han superat estudis no obligatoris amb el millor expedient, en règim de concurrència competitiva, que es regiran per les bases reguladores establides en esta convocatòria i per donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.


Termini de presentació d'instàncies des del dia 19 de desembre de 2016 fins el 2 de gener de 2017.
Bases Formulario
Instància Formulario
Edicte BOP 16-12-2016 Formulario
 

BEQUES EDUCACIÓ ESPECIAL

 
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en règim de concurrència competitiva, que es regiran per les bases reguladores establides en esta convocatòria i per donar compliment a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Termini de presentació d'instàncies des del dia 15 de desembre fins el 29 de desembre de 2016.
Bases Formulario
Instància Formulario
Anunci BOP 14-12-2016 Formulario
 

ESCOLA D' HIVERN 2016

 
Vos oferim una forma diferent de passar el Nadal realitzant esports diferents dels que coneixeu i disfrutant juntament amb els vostres companys de moltíssimes activitats noves.
Tornem un any més amb animació, jocs i moltíssimes activitats per a gaudir en el nostre temps d'oci durant estes vacances.

Pot tramitar la seua sol·licitud per la "Oficina Virtual".

Bases Formulario
Instància sol·licitud Formulario
 

Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2016/2017

 
Facilitar i afavorir l'escolarització infantil, ha considerat convenient la dotació d'una fórmula per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la incorporació al sistema educatiu, que permet la lliure elecció de centre educatiu per part dels pares que tenen fills en edat d'accedir a l'Educació Infantil.

Pot consultar l'estat del seu expedient en el següent Formulari de consulta Formulari de consulta.
Bases Formulario
Instància (Presentació d'instàncies del 25/11/2016 al 12/12/2016) Formulario
Justificació ajudes Educació Infantil 1r cicle (setembre - desembre) Formulario
Justificació ajudes Educació Infantil 1r cicle (gener - març) Formulario
Justificació ajudes Educació Infantil 1r cicle (abril - juny) Formulario
Anunci BOP Formulario
 

Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2016/2017

 
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en el finançament de l’adquisició de material escolar per a l'alumnat d’Infantil del curs 2016-2017.

Bases Formulario
Instància Formulario
Anuncio Edicto BOP 15-12-16 Formulario
 

ESCOLA MATINERA

 
Des d'este Ajuntament oferim a tots els pares i mares dels xiquets i xiquetes de tres a dotze anys que assistixen als centres docents de la població L'ESCOLA MATINERA, des de l'inici del curs.
Este servici s'ha fet per cobrir les necessitats dels pares/mares dels xiquets que no puguen atendre els seus fills/es a primera hora del matí.
Instància Formulario
Nota Informativa Formulario
 

Subvencions AMPA 2016

 
Esta convocatòria té com a objecte la concessió d'ajudes per a col·laborar en els gastos de funcionament ordinari de les AMPA dels centres docents de la població d'Albal.

Termini de presentació d'instàncies des del dia 19 de desembre de 2016 fins el 2 de gener de 2017.
Bases Formulario
Instància Formulario
Edicto BOP 16-12-2016 Formulario
 

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2016-2017

 
Informació sobre el procés d'escolarització 2016-2017

Més informació sobre la normativa i el procés d'escolarització en el web de la Conselleria: http://www.ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/admision-de-alumnado.
Calendari de reunions Formulario
Procés d'escolarització Formulario
Documentació a entregar juntament a la presentació sol·licituds Formulario
Plànol zona d'escolarització Formulario
Instàncies de sol·licitud Formulario
Barems Formulario
Annex VI (Editable) Formulario
 

Programa Xarxa Llibres

 
Informació relativa a l'execució del programa "Xarxa Llibres" de la Generalitat Valenciana al què s'ha adherit l'Ajuntament.

Per a evitar cues i esperes innecessàries és altament recomanat que els pares, mares o tutors dels alumnes acollits a este programa porten la documentació degudament omplida. Per a això han de tramitar la seua sol·licitud en este enllaç:
Xarxa Llibres


Per a més informació sobre el programa pot consultar esta web.
Bases de la subvenció Formulario
Carta enviada als alumnes d'Educació Primària i ESO Formulario
Horari de presentació d'instàncies al CC Santa Ana y San José de la Montaña Formulario
Horari de presentació d'instàncies al CEIP Juan Esteve Formulario
Horari de presentació d'instàncies per al Institut d'Educació Secundària Formulario
Horari de presentació d'instàncies al CEIP Sant Blai Formulario
Horari de presentació d'instàncies al CEIP La Balaguera Formulario
Horari de presentació d'instàncies en el CEIP Sant Carles Formulario
Model d'instància de cumplimentació manual (només per a casos excepcionals) Formulario
 

Ordenances

 
Reglament Regulador del Servici Públic de l'Escola Infantil Municipal   Ordenanza

El reglament del servici és la disposició de caràcter general emanada del Ple de l'Ajuntament que regula el funcionament i forma de prestació del servici en els aspectes tècnics, organitzatius, sanitaris, educatius, econòmics i procedimentals. Són normes de general compliment per a la gestió i les persones usuàries de l'Escola Infantil emplaçada en el sector 1.1.b en el municipi d'Albal.

 
Ordenança Reguladora de lesTarifes per la Prestació de Servicis en l'Escola Infantil Municipal   Ordenanza

De conformitat amb el que preveu l'article 41 del RD Legislatiu 2/2004, este Ajuntament establix les tarifes del SERVICI D'ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL, que es regirà per esta ordenança o norma reguladora.

 

Impresos

 
Instància sol·licitud Beques Postgrau   Impreso

Instància per a la sol·licitud de Beques de Postgrau. Pot trobar les bases en la secció d'Educació d'este web.

 
Instància sol·licitud Beques Educació Especial   Impreso

Instància per a la sol·licitud de Beques d'Educació Especial. Pot trobar les bases en la secció d'Educació d'este web.

 
Instància sol·licitud ajuda per a material escolar   Impreso

Instància per a la sol·licitud d'ajuda per a material escolar. Pot trobar les bases en la secció Bases d'este web.

 
Instància ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle)   Impreso

Instància per a ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle). Pot trobar les bases en la secció Bases d'este web.

 
Instància matriculació Escola Matinera   Impreso

Instància per a la matriculació en l'Escola Matinera

 
  Activitats i servicis en l'àrea de Educació / Escola Matinera en els centres docents públics de la població organitzada per l'Ajuntament / Gabinet Psicopedagògic Municipal / BEQUES D'ESTUDIS NO OBLIGATORIS 2015-2016 / BEQUES EDUCACIÓ ESPECIAL / ESCOLA D' HIVERN 2016 / Ajudes econòmiques per a Educació Infantil (1r cicle) - 2016/2017 / Ajudes econòmiques per a l'adquisició de Material Escolar 2016/2017 / ESCOLA MATINERA / Subvencions AMPA 2016 / PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2016-2017 / Programa Xarxa Llibres / OrdenancesImpresos
   
© Ajuntament d'Albal · Plaça del Jardí, 7 · 46470 ALBAL (València) ·Telèfon 96 126 00 56 · Fax 96 127 08 61 ·info@albal.es